Р Е Ш Е Н И Е 306

 

гр. ВРАЦА, 5.10.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд ,гражданско    отделение в  публично заседание на 30 септември две хиляди и шестнадесета година,                       в състав:

 

Председател:Рената  Г.Мишонова- Хальова

    Членове:Пенка П.

            Калина Христова-мл.с.

                                    

при участие на секретар М.К.

като разгледа докладваното  от  председателствуващата             

въз. гр. дело N` 394 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид:

  "В и К" ООД гр.Враца,чрез юрисконсулт  Ал. A., са подали въззивна жалба против  отхвърлителната част на решение № 323/26.05.2016 г по гр.д.№ 642/2016 г по описа на ВРС,с което    са отхвърлени исковете  против Е.С., Г.Н. и С.Н., като неоснователни и недоказани.

   В жалбата се навеждат доводи, че решението на първоинстанционния съд в отхвърлителната му част е постановено в противоречие с материалния закон и със събраните по делото доказателства. Твърди се ,че по делото било доказано  ,че всички ответници на предявения иск са съсобственици в дялове съгласно ЗН с откриване на наследството на 31.01.2002г т.е. след смъртта на тяхната обща наследодателка б.ж. В. Г.,която е титуляр на партида за потребление на студена вода.

Според жалбоподателя неправилно решаващият съдия бил  обосновал решението си, квалифицирайки исковете с неправилна квалификация като е изследвал налице ли е  съществуващо задължение на праводателя на ответниците по предявения  иск и дали те са правоприемници на правата и задълженията му, което било несъотносимо към спора?С жалбата не са направени нови доказателствени  искания.

  В законния срок за отговор на въззивната жалба ответниците не са депозирали писмен отговор, не правят нови доказателствени  искания пред ВОС.

Съд. състав,след като обсъди доводите на жалбоподателя и всички доказателства по делото , приема следното: жалбата е процесуално допустима, тъй като е  подадена  в законния срок , от страна с право на обжалване ,срещу акт от категорията на обжалваемите. Разгледана по същество същата е о с н о в а т е л н а.

  За да отхвърли исковата претенция на "В и К" ООД гр.Враца по отношение  на Е.С., Г.Н. и С.Н. за посочените в ИМ суми, решаващият съдия е приел,че се касае за дълг от периода 24.04.12-2007.13 г, който  е  натрупан 10 години след смъртта  на  наследодателката на посочените  наследници ,която е починала още през 2002 г.Освен това този дълг  де факто не бил реализиран от нея, а и ОУ за получаване на В и К услуги не я обвързвали, тъй като  били приети през 2006 г/след смъртта й/, при което ВРсъд прави извода,че ОУ не обвързвали наследодателката ,респективно и нейните наследниците, доколкото договора на дружеството-жалбоподател с общата наследодателка  не бил сключен при действието  на тези ОУ от 2006 г.

Въззивният състав приема ,че изводите на ВРСъд са неправилни, което е довело и до постановяване на  незаконосъобразно решение.

От писмените доказателства по делото е безспорно, че В.Г. П.-обща наследодателка на ответниците е починала  на 31.01.2002 г. и оставила следните наследници: Н.Ц.П.-дъщеря , Е.Ц.С.-дъщеря, С. Ц. Н.-дъщеря, починала на 13.01.1998 г.и оставила  за  наследници: Г.Ц.Н.- син и С.Ц.Н. -син.

Приложени са и  карнетите за отчитане на доставената вода до процесния имот, водени на партидата на б.ж. В.Г. П.,които установяват конкретни показания на водомера при реално отчитане на доставената вода до процесния имот за исковия период .

Видно е от покана за доброволно изпълнение изх. № 5060/26.08.2013 г. до б.ж. В. П. Г. , че същата е получена на 25.09.2013 г.  лично от нея/което е невъзможно поради смъртта й през 2002 г/, а към поканата е приложена подробна счетоводна справка за начислените суми по периоди за потребена студена вода в процесния апартамент.

По делото е представено извлечение от общите условия за получаване на услугите ВиК от „Водоснабдяване и канализация” ООД, одобрени с решение № ОУ-019/09.06.2006 г. Според чл.59 ал.1 от представените от ищцовото дружество Общи условия за получаване на В и К услугите от „Водоснабдяване и канализация”ООД,наследниците на починало лице  са длъжни в 30-дневен срок от смъртта на наследодателя да подадат заявление за промяна на партидата,като представят съответните документи-удостоверение за наследници или акт за собственост.В и К операторът променя партидата на името на наследника или на един от наследниците-по писмено споразумение между тях,а при липса на такова -на всички наследници пропорционално на дела им съобразно удостоверението за наследници.

    С оглед изяснената фактическа обстановка се налагат следните изводи:

    1.Съд. състав приема ,че според писмените доказателства по делото пхравното основание на иска е чл. 55 ал.1 пред.1 от ЗЗД,чл.86 от ЗЗД във вр. с чл. 30 ал. 3 от ЗС и чл.5 от ЗН.

        2.Общата наследодателка на ответниците б.ж.  В. П. е починала през 2002 г, но по силата на договор с  дружеството -жалбоподател по Наредба №9 от 14.09.1994 г. за ползване на водоснабдителните и канализационните системи,действаща до смъртта й, е била техен  абонат,тъй като  НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи отменя Наредба №9 след 2002 г,а и този факт не се оспорва от ответниците.

Безспорно е ,че Общите условия за получаване на услугите В и К на които се позовава жалбоподателя, са приети през 2006 г, т.е. след смъртта на б.ж.В. П., поради което  разпоредбата  на чл.59 от ОУ не  е обвързваща за наследодателката, респективно за нейните наследници.Но видно от писмените доказателства по делото ответниците са единствените законни наследници на б.ж. В. П. и на осн.чл. 48 от ЗН са нейни универсални правоприемници.Поради факта на смъртта на наследодателката  е през 2002 г,налице е  прекратяване на облигационната й връзка с В и К  Враца .Няма  писмени  доказателства прекратената облигационна връзка да е възстановена между дружеството доставчик на ВиК услуги  и ответниците, но като универсални правоприемници  те наследяват всички активи и пасиви на общата си наследодателка. Затова всеки от тях следва да заплати стойността на исковата претенция според  законната наследствена част  на всеки от тях.

        3.От приложените  по делото копия от карнети за  консумирана студена вода в  процесния имот ,от писмени справки от В и К, включително и  от изявлението на един от наследниците Н.П.,се установява,че в процесното жилище са доставяни В и К услуги и са потребявани.Този факт не е оспорен от ответниците, а ответницата Н.П.  дори е  декларирала готовност да започне да погасява исковата сума.

        С оглед направените изводи  решението на ВРСъд в частта, в която са отхвърлени исковете срещу Е.Ц.С., Г.Ц.Н. и С.Ц.Н., следва да бъде отменено и постановено друго, с което бъдат изцяло уважени, ведно с претендираната мораторна лихва.

        При този краен изход на спора ответниците  Е.С., Г.Н. и С.Н. дължат на жалбоподателя направените от него разноски от 500 лв  пред въззивния съд: 200 лв д.т.и юрисконсултско възнаграждение  от 300 лв.По отношение на първата ответница Н.П. решението е влязло в законна сила.

На осн чл. 280 ал.2 от ГПК решението на ВОС е окончателно.

        Врачанският Окръжен съд

 

Р Е Ш И:

       

       

ОТМЕНЯВА решение № 323/26.05.2016 г по гр.д.№ 642/2016 г по описа на ВРСъд, в частта в която са отхвърлени предявените от  "В и К"ООД искове против Е.Ц.С., ЕГН: ********** по чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД за сумата от 115,35 лв., представляваща задължение за доставена и незаплатена вода за жилище с адрес: гр. Враца, ул. *** № 4, вх. Б, *** за периода от 24.04.2012 г. до 20.07.2013 г.; както и иск по чл. 86 ЗЗД за сумата от 11,19 лв., представляваща лихва за забава в плащането на главницата за периода от 01.07.2012 г. до 22.01.2014 г. Г.Ц.Н., ЕГН: ********** по чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД за сумата от 57,68 лв., представляваща задължение за доставена и незаплатена вода за жилище с адрес: гр. Враца, ул. *** № 4, вх. Б, *** за периода от 24.04.2012 г. до 20.07.2013 г.; както и иск по чл. 86 ЗЗД за сумата от 5,60 лв., представляваща лихва за забава в плащането на главницата за периода от 01.07.2012 г. до 22.01.2014 г. и С.Ц.Н., ЕГН: ********** по чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД за сумата от 57,68 лв., представляваща задължение за доставена и незаплатена вода за жилище с адрес: гр. Враца, ул. *** № 4, вх. Б, *** за периода от 24.04.2012 г. до 20.07.2013 г.; както и иск по чл. 86 ЗЗД за сумата от 5,60 лв., представляваща лихва за забава в плащането на главницата за периода от 01.07.2012 г. до 22.01.2014 г. и вместо отменените части

 

ПОСТАНОВЯВА:

 

 

ОСЪЖДА Е.Ц.С., ЕГН: **********  да заплати на "В и К" ООД гр.Враца сумата от 115,35 лв., представляваща задължение за доставена и незаплатена вода за жилище с адрес: гр. Враца, ул. *** № 4, вх. Б, *** за периода от 24.04.2012 г. до 20.07.2013 г.; както и иск по чл. 86 ЗЗД за сумата от 11,19 лв., представляваща лихва за забава в плащането на главницата за периода от 01.07.2012 г. до 22.01.2014 г.

 

ОСЪЖДА Г.Ц.Н., ЕГН: **********  да заплати на "В и К" ООД гр.Враца  сумата от 57,68 лв., представляваща задължение за доставена и незаплатена вода за жилище с адрес: гр. Враца, ул. *** № 4, вх. Б, *** за периода от 24.04.2012 г. до 20.07.2013 г.; както и иск по чл. 86 ЗЗД за сумата от 5,60 лв., представляваща лихва за забава в плащането на главницата за периода от 01.07.2012 г. до 22.01.2014 г.

 

ОСЪЖДА С.Ц.Н., ЕГН: **********  да заплати на "В иК" ООД гр. Враца сумата от 57,68 лв., представляваща задължение за доставена и незаплатена вода за жилище с адрес: гр. Враца, ул. *** № 4, вх. Б, *** за периода от 24.04.2012 г. до 20.07.2013 г.; както и иск по чл. 86 ЗЗД за сумата от 5,60 лв., представляваща лихва за забава в плащането на главницата за периода от 01.07.2012 г. до 22.01.2014 г.

 

    ОСЪЖДА Е.Ц.С., Г.Ц.Н. и С.Ц.Н. да заплатят общо  на "В и К" ООД гр.Враца сумата от 500/петстотин/лева разноски -държавна такса  и юрисконсултско възнаграждение пред въззивната инстанция.

 

    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                         Председател :

 

                           Членове1/            2/