Р Е Ш Е Н И Е № 314

 

гр. ВРАЦА, 12.10.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  ,гражданско отделение, в открито  заседание на тридесети септември две хиляди и шестнадесета година,  в състав:

 

 

Председател:Рената Г.Мишонова- Хальова

    Членове:Пенка П.

                                К. Христова-мл.с. 

 

 

при участието на    секретар М.К.

като разгледа докладваното  от съдия Мишонова- Хальова              

въз. гр.дело N`401 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид :

    Б. *** ,чрез проц. си представител адв. К.П.Г. *** , е подала въззивна жалба против  решение №131 по гр.д.№ 1382/2014 г по описа на КРСъд, с което е осъдена да заплати на осн. чл. 72 ал.1 от ЗС на ответника Н.В.М. сумата от 10 000 лв, представляваща увеличената стойност на подробно описан недвижим имот в гр.Козлодуй, следствие на извършените подобрения в него  от ответника Н.  М., в периода 1999-2013 г и съответстваща на притежаваната от П. 1/2 ид.ч. от същия  имот.

    В жалбата се навеждат доводи, че атакуваното  решение е  неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че  с оглед доказателствата по делото ответникът е съсобственик с жалбоподателката на процесния имот, но подобренията извършени от него са преди жалбоподателката да  придобие 1/2 ид.ч. от този имот.Освен това право на обезщетение за извършени подобрения в чужд имот имал само владелецът, а по делото било безспорно доказано ,че  трето лице , а не Н.М.  владее процесния  имот в гр. Козлодуй  както и ,че Б.П. не следвало  да  отговаря за извършени подобрения  в процесния имот преди да придобие 1/2 ид. ч. от същия. Моли се решението на КРС да бъде  отменено и постановено друго, с което  предявения иск бъде  отхвърлен като неоснователен  и недоказан.

С жалбата не се правят нови доказателствени  искания.

     В срока за отговор на въззивната жалба  ответникът Н.В.М.,чрез проц. си представител адв. М.П. от САК,поддържа становище ,че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.Твърди се, че отношенията на двамата съсобственици се уреждали  на осн. чл. 72 и чл. 74 от ЗС. С писмения отговор не се правят  нови доказателствени искания.

      Съд. състав, след като обсъди доводите на жалбоподателката , становището на ответника и взе предвид всички доказателства по делото приема следното: въззивната жалба е процесуално допустима, тъй като е подадена  в законния срок от страна с право на обжалване , срещу  акт от категорията на обжалваемите. Разгледана по същество същата е    н е о с н о в а т е л н а.

      За да уважи изцяло предявения от Н.М. против Б.П. иск с правно основание чл. 72 ал.1 от ЗС, решаващият съдия на база събраните писмени и гласни доказателства  приема ,че ищецът-настоящ ответник М., е добросъвестен владелец по смисъла на горепосочения текст, тъй като  по време на извършване на подобренията на годно основание е бил собственик и продължава да бъде на 1/2 от процесния имот по силата на дарение по нот. акт №57/1999 г. Освен това подобренията в процесния имот, които е извършил  са със знанието и без противопоставянето на настоящата жалбоподателка, дори с помощта й, като той е  допринесъл   за увеличаване стойността на имота, което е в полза на двамата съсобственици . КРСъд е приел в мотивите си още, че в огромната си част подобренията в процесния имот са извършени от ищеца с негови средства и труд , а приноса на жалбоподателката и бившата съпруга на Н.М.- св.А. М. по данните в делото, не надвишава 10% от извършените подобрения. Тъй като 1/2 от установената от в.л. сума, с която се е увеличила стойността на процесния имот след извършените подобрения   е 17 754 лв,  дори след приспадане 10% принос на Б. П. и А. М. ,то  исковата сума от 10 000 лв се явявала изцяло основателна.

      Въззивният състав приема  ,че решението на КРСъд е правилно и законсъобразно , тъй като е постановено   на база събраните писмени и гласни доказателства и правилно приложение на материалния закон.

С оглед събраните доказателства пред КРСъд Врач. Окръжен съд приема следното:

     Безспорно е по делото , от представените нотариален акт № 57 от 30.03.1999 г. и нотариален акт № 79, т. ІІІ, рег. № 9528, дело № 337/29.11.2013 г., че всяка от страните притежава по 1/2 идеална част от процесния имот, като през периода на извършване на подобренията /1999-2013 г./ ищецът Н.М.  е бил собственик на 1/2 от имота и следователно е упражнявал владение върху имота на годно правно основание-договор за дарение.

Ответницата- жалбоподател пред КРС  на 2.11.205 лично е  заявила пред първоинстанционния съд ,че не оспорва съществуването  на  претендираните от М. подобрения , подробно описани в молбата му от 15.08.2015 г.Същата обаче твърди ,че тези подобрения са извършени с общи парични средства  и общ труд, а не само парични средства и труд на ищеца Н.М..

От показанията на разпитаните нероднини на страните по делото се установява ,че в периода на извършване подобренията 1999-2013 г, съпругата на М.-А.  не е работела/св.Ив.К.-колега на М./,а многобрйните  парични заеми са теглени от М. и съседка/ св.А. К./, като сумите за погасяване са давани само от ищеца, кйто е работел в този период в АЕЦ Козлодуй. Св К.  пояснява ,че и  жалбоподателката Б. П. е теглила заем от 20 000 лв за камината в къщата, но  не знае кой го е изплащал.

От свидетелските показания на бившата съпруга на Н.М.- св.А. М., св.И. Т.- бивша балдъза на Н.М. и Й. М.- дъщеря на Н.М.  се  навеждат доводи ,че парите за  преустройството и подобренията в процесния имот били на А. и Н., както и от продажба на техен друг апартамент, от наеми, от продадена зем. езмя , от бащата на А. т.е. всички  родственици  били помагали както с труд така и с парични средства за  процесните подобрения. Св. Т.  твърди ,че Н.М. е движили всички финансии, а и по това време е  работел в АЕЦ Козлодуй , а Б.П. и св.А. М. са работели в кафене, където Б.П. е

развивала търговска дейност като ЕТ в гр. Козлодуй, където и Н.М. след работа е помагал с труд.

Никой от разпитаните свидетели на  заявява ,че Б. П. се е противопоставяла на  извършване на подобренията в поцесния имот.

     По делото е назначена специализирана техн . експертиза, която е дала стйността на процедния имот към м. август 1999 г и  сега 2016 г към датата на изготвяне на експертизата, както и   стойността на претендираните подобрения по писмената молба от Н. М.  от 15.08.2015 г  по делото.

 С оглед гореизложеното въз. състав  приема ,че Н.М. е добросъвестен владелец на процесния имот  по смисъла на чл. 70 ал.1 от ЗС , тъй като го владее на  правно основание и  той е  извършил подобренията  в него  като следствие на тях се е увеличена стойността на имота, което е в полза и на двамата съсобственици.От събраните гласни доказателства  се установява ,че подобренията са извършени със средства и труд на М. почти изцяло като той е ангажирал труда  на  свои колеги, приятели, само той е работел в процесния период 1999-2013 г по трудов договор в АЕЦ Козлодуй и е взимал добра заплата, съпругата не е работела. Установява се, че св.А. М.- бивша съпруга на М. и  жалбоподателката- тъща на М. са помагали с труд най-вече по оформяне на двора с насаждения, като Б. п. е  развивала и търговска дейност като ЕТ  в кафене в гр.Козлодуй, в което са помагали  с труд както Н. М. така и съпругата му.По делото  не са събрани доказателства, което  е било в тежест на ответницата  ответницата  Б.П., конкретно тя допринесла ли е за увеличаване стойността на имота   и  с колко, а освен това няма насрещне иск от нейна страна.

От заключението на в.л. по делото имота след извършените подобрения е увеличил стойността си с 35 328 лв.Следвателно Н.М. може да претендира 1/2 от тази стойност или 17 64 лв, но претенцията е  само 10 000 лв , затова иска му може да бъде уважен  само  до исковата сума.

 Врач. Окръжен съд счита, че КРС правилно е приложил материалния закон и е достигнал до законосъобразен извод за уважаване на предявения иск изцяло. Поради съвпадение  на изводите на ВОС и тези на КРС,  първоинстанционното решение следва да бъде потвърдено. При този  изход на делото разноските остават така както са направени. Ответникът не е направил  разноски пред ВОС.

Водим от горното  Врач. Окр.Съд

 

Р Е Ш И:

     ПОТВЪРЖДАВА решение №131/05.05.2016 г по гр.д.№ 1382/2014 г  по описа на КРСъд.

 

     Решението подлежи  на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от съобщението до страните.                                   

                           

Председател:                       Членове: 1/          2/