Р Е Ш Е Н И Е №319

 

гр. ВРАЦА,  18.10.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд    гражданско       отделение в

публичното заседание на    28.09.2016г.       в състав:

 

Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

    Членове:МАРИЯ АДЖЕМОВА

       мл.с.СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар В.Н.

като разгледа докладваното  от съдията Т.Александрова

         в.гр.    дело N` 402     по описа за 2016  год.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива по чл.258 и сл. от ГПК.

С решение № 113/13.04.2016г.постановено по гр.д.№ 1406/ 2014г. по опис на РС-Козлодуй,състав на съда се е произнесъл по извършване на делбата между Г.П. *** и Д.Г.К. ***, със съдебен адрес в гр.Коз-лодуй,като е изнесъл на публична продан  недвижим имот - ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ - е идентификатор 37798.512.175.8 /тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем точка петстотин и дванадесет точка сто седемдесет и пет точка осем/, по кадаст-далната карта и кадастралните регистри на гр.Козлодуй, общ.Коз-лодуй, обл.Враца, одобрени със Заповед № РД 18-89 от 11.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Козлодуй, ул.’Христо Ботев”, гараж 12 /дванадесети/, представ-ляващ ГАРАЖНА КЛЕТКА № 12 /дванадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 37798.512.175 /тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем точка петстотин и дванадесет точка сто седемдесет и пет точка/, състояща се от 1 /един/ етаж,със застроена площ от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/. На основание чл.346 ГПК вр. чл.31 от ЗС е осъдил Д.Г.К., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Г.П.П., ЕГН**********, сумата от 1500лв. наем за ползването на 1/2 идеална част от процесния имот / в размер на 100.00лева месечно/, за периода от 15.01.2015г. до датата на депозиране на искането в съдебно заседание 14.03.2016г., ведно със законната лихва, считано от 14.03.2016г. до окончателното изплащане на сумата.Присъдени са суми по дължима държавна такса и разноски.

Недоволна от решението е останала ответницата Д.Г.К.,която чрез пълномощника си Д.Е.К. с въззивна жалба вх. № 2918/28.04.2016г. го обжалва.

 

От обстоятелствената част на въззивната жалба се извли-ча,че се правят оплаквания за неправилност и незаконосъобраз-ност,нарушение на съдопроизводствените правила,неправилна пре-ценка за доказателствата и от тук до направени неправилни правни изводи от страна на районния съд.Правят се оплаквания за нередовност на исковата молба,като в тази връзка съдът не е извършил действията вменени му с разпоредбата на чл.129,ал.1 във вр. с чл.127 и чл.128 ГПК.Нарушен е и чл.130 ГПК,като съдът не се е занимал с допустимостта на предявения иск.Навеждат се доводи за недопустимост на решение № 105/04.06.2015г., постановено по делото по първата фаза на делбата между страните по прекратяване на възникналата между тях съсобственост.Твърди се,че исковата молба е вписана при извършени и допуснати нару-шения.Неправилност на връчване на книжата по делото на ответ-ницата-въззивница.Изтъкват се съображения за незаконосъоб-разност на постановлението издадено по изп.д.№ 976/2013г. на ЧСИ В.Й. по силата,на което ищцата се легитимира като съ-собственик на недвижимия имот,предмет на делбеното производ-ство.Изтъкват се доводи за незаконосъобразност на действията на ВрОС по предходна въззивна жалба относима към решението по допускане на делбата в първата й фаза.Направено е искане за спиране на делото на основание чл.229,ал.1т.5 ГПК,а на основание чл.270,ал.3 ГПК се иска обезсилване на решение № 105/04.06.2015г.,както и обжалваното сега решение на РС-Козло-дуй.Обезсилване на коментираното в обстоятелствената част постановление за възлагане на недвижим имот от 21.07.2014г. на ЧСИ В.Й..Иска се изпращане на делото на съответната прокура-тура.Не се правят доказателствени искания. Алтернативно се иска отмяна на обжалваното решение.

В срока по чл.263,ал.1 ГПК въззиваемата Г.П.П. чрез пълномощника си -адв.М.С.,***,дава пис-мен отговор,в който се развиват доводи за неоснователност на въззивната жалба и се поддържа правилност и законосъобразност на действията на районния съд във връзка с постановяване на съдебния акт,предмет на въззивното обжалване.Писменият отговор се поддържа от процесуалния представител на въвзиваемата в лицето на адв.С.,***.

Окръжният съд,след като съобрази оплакванията във въззив-ната жалба,взе становищата на защитата на страните по повод същата и след като сам,от своя страна,прецени и обсъди събра-ните по делото доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност, от фактическа и правна страна приема следното: Въззивната жалба  е подадена в срока по чл.259,ал.1 ГПК,отговаря на изискванията за съдържание приложения по чл.260 и чл.261 ГПК,произхожда от страна с необходимата легитимация/вж. приложеното пълномощно/ и правен интерес,насочена е против съдебен акт от категорията на обжалваемите,което я прави процесуално допустима.Разгледана по същество е  частично основателна.

Решението,нейн предмет е валидно,допустимо,но частично не-правилно.

Производството е във втора фаза по извършване на делба. Със съдебно решение № 105/04.06.2015 г., влязло в законна сила,  е допусната съдебна делба между съсобствениците Г.П.П., ЕГН**********,***, и Д.Г.К., ЕГН **********,***, адрес за призоваване гр. Коз-лодуй, бл.*, ап.15, върху недвижим имот, находягц се в гр.Коз-лодуй, изграден в ж.к. 2, и съставляващ недвижим имот - ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ - е идентификатор 37798.512.175.8 /тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем точка петстотин и двана-десет точка сто седемдесет и пет точка осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Козлодуй, общ.Козлодуй, обл.Враца, одобрени със Заповед № РД 18-89 от 11.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Козлодуй, ул. ”Христо Ботев”, гараж 12 /дванадесети/, представляващ ГАРАЖНА КЛЕТКА № 12 /дванадесет/, разположена в поземлен имот с иденти-фикатор 37798.512.175 /тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем точка петстотин и дванадесет точка сто седем-десет и пет точка/, състояща се от 1 /един/ етаж, със застроена площ от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/, при квоти: 1/2 /една втора/ идеална част за Г.П.П. и 1/2 /една втора/ идеална част за Д.Г.К..

Ищцата Г.П.П., в първото по делото заседа-ние, чрез пълномощника си адв. М.С., е направила иска-не обекта на делбата да бъде поставен в неин дял. Счита,  че са налице предпоставките за това — имотът е неподеляем, като за уравняване на дяла ищцата да заплати полагащата се на ответ-ницата парична равностойност.

Ответницата Д.Г.К. не се е явявала лично, като е представлявана  от пълномощника си Д.К.,който не е заявил искания от името на представляваната.

По делото е изслушана съдебно-техническа експертиза, неос-порена от страните, според която пазарната стойност на имота, предмет на делбата,изчислена по метода на вещната стойност е равна на 6 120.40 лв.Експертизата установява и че имотът е неподеляем.

В таза насока във връзка с чл.201,ал.1 ЗУТ е налично и становище на съответната община,от което също се установява,че разделянето на имота е невъзможно технически./вж. л.60 от делото/

Налични са две нотариални покани произхождащи от ищцата до съделителката К.,с които е отправила искане за заплащане на 1/2 част от следващият се за имота наем или според нея от по 100 лв. месечно,заради това,че е била лишена от възможност да ползва делбения имот.Обезщетението,намиращо основание в разпо-редбата на чл.31,ал.2 ЗС е заявено като искане по сметки за период от 15.01.2015г. 14.03.2016г./датата на депозиране на исканията по чл.346 ГПК-в.64-ти от делото/в общ размер от 1500 лв.,ведно със законната лихва от изпадането в забава за всеки един месец поотделно до датата на молбата по чл.346 ГПК./вж. л.64-ти от делото/Във връзка с това искане не е ангажирана специализирана експертиза досежно размера на пазарния наем за такъв род обекти,както и други доказателства.Своевременно е заявено и искане за поставяне в дял на делбения имот,като неподеляем.

При така установената фактическа обстановка и събрани до-казателства,районният съд, е намерил,че не са налице изискуе-мите се кумулативно предпоставки нито разпоредбата на чл.349, ал.1 ГПК,нито на тази по чл.349,ал.2 ГПК,при което с оглед ус-тановеното касателно неподелямостта на имота, е постановил из-насянето му на публична продан.

На основание чл.346 във вр. с чл.31,ал.2 ЗС е осъдил ответницата К. да заплати на ищцата П. обезщетение в размер на сумата 1500 лв.равна на следващият се наем за 1/2 ид. част от имота за периода от 15.01.2015г. до 14.03.2016г., ведно със законната лихва върху тази сума,считано от 14.03.2016г. до окончателното й изплащане.

Въззивната инстанция,преценявайки от своя страна извър-шените действия по ликвидиране на създадената съсобственост по повод обжалването,счита решението частично правилно. Основа-телно и в съответствие с установеното от техническата експер-тиза и становището на съответната община е приел,че делбения имот е неподеляем,не са налице предпоставките за възлагането му в дял на поискалата го съделителка при някоя от хипотезите по чл.349 ГПК и го е изнесъл на публична продан.

Неправилно,обаче при липса на каквито и да е било доказателства е уважил претенцията на ищцата П. по сметки досежно присъденото й обезщетение по чл.31,ал.2 ЗС.Тази пре-тенция ще следва да се отхвърли,тъй като се явява неоснователна и недоказана.

Разпоредбата на чл.31,ал.2 ЗС е специална хипотеза на института на неоснователното обогатяване.Уважаването на този иск е обусловено от следните предпоставки: процесната вещ да е съсобствена,вещта да се ползва само от един или няколко от съсобствениците,съсобственикът да е бил лишен от възможността на ползва вещта съобразно правата си,същият да е отправил покана до ползващия вещта съсобственик/съсобственици/да му предостави ползването й съобразно правата му и последният да е отказал или да се е противопоставил на това.

В тежест на ищеца по претенцията с правно основание чл.31,ал.2 ЗС е да установи при условията на пълно и главно доказване елементите от фактическия състав,който обуславя претендираното от него право на обезщетение.С оглед на това следва да се установи не само отправяне на покана до съответния съсобственик ползващ вещта,но и да се установи,че е налице отказ  или противопоставяне от негова страна да я предостави за ползване и на другия съсобственик.Освен това по делото не е налична експертиза,която да установи какъв е реалния размер на следващият се пазарен наем за имот,съответстващ на имота предмет на делбеното производство и от тук да се изчисли размера на сумата,с която съделителката П. се е обеднила за сметка на съделителката К..В тази връзка не било могло да се приеме,че това е сумата,която претендира съделителката П.,чийто размер е определен по нейна преценка.

При изложеното решението в тази му част подлежи на отмяна,като предявеният иск по сметки за следващият се наем за вещта,съответващ на частта на съделителката П. се отхвърли.

Всички останали наведени във въззивната жалба доводи за неправилни действия на съда в заповедното производство развило се против пълномощника  Д.К.,както и действията на съдеб-ния изпълнител във връзка с реализираната публична продан са съображения ирелевантни за спора,като не могат да бъдат предмет на разглеждане в това производство.

При изложените по-горе съображения,в останалата му част, решението като правилно  ще следва да се потвърди.

На въззиваемата се следват разноски,след като съобрази частичната основателност на въззивната жалба и представеният списък по чл.80 ГПК,а именно в рамките на 1/2 част от раз-носките по представеното на л.25 пълномощно за адвокатско пред-ставителство.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

                   Р  Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ решение № 113/13.04.2016г. постановено по гр.д.№ 1406/2014г. на РС-Козлодуй,В ЧАСТТА МУ,в която на основание чл.346 ГПК във вр. с чл.31,ал.2 ЗС Д.Г.К. С ЕГН ********** е осъдена да заплати на Г.П.П.,ЕГН ********** сумата 1500 лв.наем за ползването на 1/2 ид.част от от делбения имот/ в размер на 100 лв. месечно/ за периода от 15.01.2015г. до датата на депозиране на искането в с.з. от 14.03.2016г.,ведно със законната лихва,считано от 14.03.2016г. до окончателното изплащане на сумата И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ претенцията на Г.П.П.,ЕГН ********** *** на основание чл.31,ал.2 ЗС против  Д.Г.К. с ЕГН **********,*** за изплащане на обезщетение в размер сумата 1500 лв.наем за това, че е лишена от ползването на 1/2 ид.част от от делбения имот/ в размер на 100 лв. месечно/ за периода от 15.01.2015г. до датата на де-позиране на искането в с.з. от 14.03.2016г.,ведно със законната лихва,считано от 14.03.2016г. до окончателното изплащане на сумата,като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

ПОТВЪРЖДАВА  решение № 113/13.04.2016г. постановено по гр.д. № 1406/2014г. по опис на РС-Козлодуй В ОСТАНАЛИТЕ МУ ОБЖАЛВАНИ ЧАСТИ.

ОСЪЖДА Д.Г.К. с ЕГН ********** ***, да заплати на Г.П.П.,ЕГН ********** *** разноски в размер на 800 лв. за въззивната инстанция.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред ВКС,в едномесечен срок,считано от датата на уведомяване на страните.

 

 

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........