Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,03.10.2016  г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд   гражданско        отделение в

публичното заседание на    28.09.2016г.       в състав:

 

Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

    Членове:МАРИЯ АДЖЕМОВА

       мл.с.СВЕТОЗАР Г.

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар В.Н.

като разгледа докладваното  от   съдията Т.Александрова

           в.гр.  дело N`  422    по описа за 2016  год.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива по чл.258 и сл.ГПК.

        С решение № 94/28.03.2016г.постановено по  гр.д.№ 1307/ 2015г. по опис на КРС,състав на съда е отхвърлил  предяве-ният от  М.К.А. с ЕГН ********** *** против  Й.Х.Г. *** - с ЕГН **********, И.Й.Г. *** - с ЕГН********** и „ДУБЪЛ ВЕ”ЕООД със седа-лище и адрес на управление:с.Михайлово, общ.Хайредин, ул. ”В.Коларов”18-представлявано от управителя В.И.П., ЕИК 106596914 иск с правно основание чл.124 ал.1 ГПК във вр.с чл.26 ал.1 и ал.2 от ЗЗД, за обявяване за нищожен Договор за аренда на недвижим имот/земеделска земя/ дв.вх.рег.№355/20.02.2007 година, акт №211, том I на Служба по вписванията гр.Козлодуй като неоснователен и недоказан.

       Отхвърлил е  предявеният от  М.К.А. с ЕГН ********** *** против  Й.Х.Г. ***-с ЕГН **********, И.Й.Г. ***-с ЕГН********** и „ДУБЪЛ ВЕ”ЕООД със седалище и адрес на управление: с.Михайлово, общ.Хайре-дин,ул.”В.Коларов”18-представлявано от управителя В.И.П.,ЕИК 106596914 иск с правно основание чл.124 ал.1 ГПК във вр.с чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗЗД, за обявяване за нищожен сключения към Договор за аренда на недвижим имот/земеделска земя/ дв.вх.рег. № 355/ 20.02.2007 година, акт № 211, том I на Служба по вписванията гр.Козлодуй - Анекс с дв.вх.рег.№ 3624/ 29.09.2015 година, акт.№299, том 8 на Служба по вписванията, между И.Й. Геор-гиева с ЕГН ********** /като пълномощник на Й.Х.Г. с ЕГН **********/, като арендодател, и ответното дружество „ДУБЪЛ ВЕ” ЕООД с.Михайлово, като арендатор, като неоснователен и недоказан.Присъдил е разноски в полза на съответните страни,с оглед изхода на спора пред първата инстанция.

       Недоволен от решението е останал ищецът М. К. А.,който го обжалва с въззивна жалба вх. № 2708/19.04.2016г.

       В жалбата се поддържа,че правните изводи на ра-йонния съд във връзка с тълкуването на разпоредбата на чл.3 ЗАЗ са неправилни и й противоречат.Изтъква се,че  тази материалноправна императивна норма в рекдацията й, действала към датата на сключване на договора за аренда,   на чиято нищожност се иска прогласяване,обнародвана в ДВ,бр.99/22.10.2002г. не допуска възможност договорът за аренда на съсобствен имот да може да бъде сключен само от някой от съсобствениците.Едва с изменението на чл.3 ЗАЗ и приемането на нова ал.4 в него ,обн.,ДВ бр.13/ 09.02. 2007г. изрично  е била предвидена възможността договор за аренда да е валидно сключен само от някой от съсобстве-ниците за земеделска земя.Според жалбоподателя система-тичното тълкуване на двете редакции за посочената разпо-редба налага извода,че съобразно редакцията,действала към момента на сключване на договора за аренда,чиято нищож-ност се поддържа е изисквала задължителното съгласие на всички съсобственици.Това не е  изпълнено,при това положе-ние той не е могъл да породи валидно правно действие и се явява нищожен по смисъла на чл.26,ал.1 ЗЗД,поради проти-воречие със закона,както и поради липса на съгласие. Навежда се,че за спора са ирелевантни съображенията изложени от районния съд досежно действителността на договора,изведени по аналогия от правната регламентация на договора за наем и управлението на съсобствената вещ съобразно разпоредбата на чл.32,ал.1 ЗС.Посочва се,че с оглед продължителността на срока на сключения договор за аренда,за който чл.4 ЗАЗ,редакцията му обн.в ДВ,бр.99/ 22.10.2002г.,е предвиждал продължителност от четири го-дини,е било необходимо съгласието на всички съсобственици на отдавания под аренда земеделски имот.Поддържа се,че след като основния договор за аренда по отношение на по-сочения в него съсобствен земеделски имот е нищожен,това поражда нищожността и на сключеният към него анекс,като в последния никъде не било посочено,че с него се предвижда удължаване на срока на договора по смисъла на чл.18,ал.2 ЗАЗ,както неправилно е приел районния съд.Иска се отмяна на решението и уважаване на предявените обективно съеди-нени искове.Не се правят доказателствени искания.Жалбата се поддържа от процесуалния представител на въззивника в лицето на адв.М.Д.,***.

       В срока по чл.263,ал.1 ГПК въззиваемите И. Й. Г. и Й.Х.Г. ***,както и въззиавемият "ДУБЪЛ ВЕ" ЕООД с.Ми-хайлово,обл.Враца чрез адв.Св.Г.,*** дават пис-мени отговори,в които излагат подборни съображения за не-основателност на въззивната жалба и за правилност на решението на районния съд и направените в него тълкувания за приложимия материален закон.Иска се потвърждаване на решението.Отговорите и допълнителни доводи се излагат от процесуалните представители на въззиваемите в лицето съответно на адв.Д.В. ***,като последната представя писмена становище.

  Окръжният съд,след като съобрази оплакванията във въззивната жалба,след като взе предвид становищата на защи-тата на страните и след като сам,от своя страна прецени и обсъди събраните в производството доказателства,от факти-ческа и правна страна приема следното:Въззивната жалба е подадена в срока по чл.259,ал.1 ГПК,отговаря на изисква-нията за съдържание и приложения по чл.260 и чл.261 ГПК, произхожда от страна необходимата легитимация и правен интерес,насочена е против съдебен акт от категорията на обжалваемите,което я прави процесуално допустима.Разгледана по същество е неоснователна.

Решението,нейн предмет е валидно,допустимо и правилно по направените правни изводи.

 Районният съд е сезиран с иск на М.К.А.  е предявил против Й.Х.Г., И.Й.Г. и „ДУБЪЛ ВЕ”ЕООД със седалище и адрес на управ-ление с.Михайлово,общ.Хайредин,  представлявано от управи-теля В.И.П.,ЕИК 106596914, с правно основание чл. 124 ал.1 ГПК във вр.с чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗЗД. В исковата молба са изложени съображения и се иска съдът да обяви за нищожен договор за аренда на недвижим имот/земе-делска земя/ дв.вх.рег.№355/20.02.2007 година, акт №211, том I на Служба по вписванията гр.Козлодуй,тъй като той е сключен от един съсобственик,без изразено съгласие на оста-налите съсобственици на дадения под аренда имот,при което противоречи на чл.3 ЗАЗ,като при горната констатация  е сключен и при липса на съгласие.

Обективно с този иск е съединен и иск, с който на съ-щото основание и срещу същите ответници се  иска да бъде обявен за нищожен и сключения към атакувания договор за аренда и Анекс дв.вх.рег.№3624/29.09.2015 година,акт.№299, том 8 на Служба по вписванията, между И.Й. Г. с ЕГН ********** /като пълномощник на Й.Х.Г. с ЕГН **********/, като арендодател, и ответното дружество„ДУБЪЛ ВЕ”ЕООД с.Михайлово, като арендатор.

В срока за отговор, ответниците са подали писмени от-говори,като първите двама, Й.Г. и Ив.Г., чрез пълномощника им адв. Д.В. и третият „Дубъл ВЕ” ЕООД с.Михайлово, чрез пълномощникът му адв.Св. Г.,с които те изразяват позиция ,съобразно която оспорват предявените искове и излагат подробни съображения в подкрепа на стано-вището се за неговата неоснователност и недоказаност. От-ветното дружество е оспорило представеното от ищеца удосто-верение за наследници относно факта, че втората ответница И.Г. не е наследник на наследодателя си  Й.Г. Петков, б.ж.на с.Михайлово,като в тази връзка е  било открито производство по чл.193 ГПК,в което е уста-новено,че ответницата И.Г. има качеството на наследник на общия на първите двама ответници наследодател Й.Г. Петков.

По делото е представен договор за аренда на недвижим имот/земеделска земя/ от 25.01.2007г. сключен между първата ответница И. Й.Г. като пълномощник на втория ответник Й.Х.Г.-арендодател и ответника "ДУБЪЛ ВЕ" ЕООД-арендатор относим за нива от 32.891 дка,в м."Совата", в землището на с.Михайлово,обл.Враца за 10 стопански години,при арендна цена 650 лв.Наличен е и Анекс от 28.09.2015г., сключен отново от ответницата Г. като пълномощник на ответника Й.Г. и ответника "ДУБЪЛ ВЕ" ЕООД,с който договорът за аренда се удължава със срок от 10 години,като анексът влиза в сила считано от 01.10.2016г. и важи до 30.09.2026г.Договорено е арендно заплащане по 40 на декар годишно.Както е посочил и районния съд, и договора, и анексът към него са сключени в изис-куемата се писмена форма,с нотариална заверка на подписите, съгласно чл.3,ал.1 ЗАЗ,вписани са в АВп. и ОСЗГ-Козлодуй,за което са направени съответни отбелязвания върху тях.

В доказателствата по делото се съдържа договор за продажба на наследствени права по чл.212 ЗЗД,според който встъпилите в правата на наследодателя си Б. С. Й.,починал на 30.07.2001г. преди прекия си насле-додател С. Й. Г.,починал на 10.11.2006г., последния от своя страна наследник на общия на първите двама ответници наследодател Й.Г. П.,починал на 25.09.1998г.-С. Х. Й. и Б. Б. Й. чрез пълномощника си М.К.А. са продали наследствените си права,като съвкупност от права и задължения на ЕТ "М.А.-Юлстрейд-Юлиян К."***.От своя страна на 05.11.2015г. посоченият по-горе търговец,в качеството му арендатор и ищеца М. К.А., в качеството му арендодател са сключили договор за аренда за предоставяне под аренда на земеделска земя,като една от вписаните ниви е нива от 32.891 дка в м.Совата",в землището на с.Михайлово.Договорът е в писмена форма,с нотариална заверка на подписите,вписан в АВп. и ОСЗГ.Това обстоя-телство обосновава и правния интерес на ищеца да предяви обективно и субективно съединените искове,предмет на произ-водството.

При така установената фактическа обстановка,обсъждайки и анализирайки събраните пред него писмени доказателства, отчитайки становищата на страните и изложените от тях доводи,районният съд е заключил,че както договорът за аренда от 25.01.2007г.,така и анексът към него от 28.09.2015г.не са нищожни на посочените от ищеца основания.

След подробен анализ и съпоставка на относимите мате-риалноправни въпроси по приложимия материален закон, вклю-чително прилагайки по аналогия постановките и съотноси-мостта на договора за наем към договора за аренда,правил-но,районният съд е приел,че предявените искове са неоснова-телни и недоказани,като въззивната инстанция, на основание чл.272 ГПК препраща към мотивите на първостепенния съд.

Въззивната инстанция споделя изложеното в мотивите на районния съд,че чрез сключения договор за аренда, съсоб-ственикът който го е сключил е извършил действия по управ-ление на вещта,съобразно нейното предназначение.В този сми-съл управителните действия,включително сключването на обли-гационни договори по повод ползването,не съставляват таки-ва,които отричат правата на собственика, респ. съсобстве-ника.Договорът за аренда е облигационен по повод ползването на земеделска земя и/ или недвижимите и движими вещи за зе-меделско производство съгласно легалното определение в чл.2 Закона за арендата в земеделието/ЗАЗ/,като арендодателят предоставя за временно ползване обекта на договора,а арен-даторът заплаща определено с договора арендно плащане.Този договор може да бъде сключен от всеки съсобственик,при изричното или мълчаливо/т.е. без противопоставяне/ съгласие на останалите,като отношенията по повод получените арендни плащания се уреждат съгласно чл.30,ал.3 ЗС.Тази възможност, следваща нормите на чл.30 и сл. ЗС е изрично уредена с новата ал.4 на чл.3 ЗАЗ,публикувана в ДВ бр.13/2007г. Сле-дователно сключването на договор за аренда,както преди,така и след приемането на чл.3,ал.4 ЗАЗ,съставлява управително действие по отношение на вещта.В този смисъл е Решение № 8/19.02.2014г. на ВКС по гр.д.№ 5109/2013г. ,ІІ г.о. ГК.

Няма данни в делото,останалите съсобственици да се противопоставили на съсобственика сключил договора за арен-да.Че има такива не е спорно между страните,както и не е спорно,че земеделската земя,предмет на договора за аренда, чиято нищожност се иска е съсобствена,като  наследство ос-танало от общия на ответниците- физически лица наследо-дател-Й.Г. П.,като с оглед горната конста-тация следва да се приеме,че е налице тяхно мълчаливо съгласие.

Няма данни,и че съсобствениците С. Х. Й. и Б. Б. Й.,преди прехвърляне на наследствените си права на ищеца да са се противопоставили на сключения от Й. Хр.Г. чрез пълномощника И. Й.Г. договор за аренда от 25.01.2007г.

При това положение,както се посочи по-горе,следва да се приеме,че със сключването на договора за аренда са из-вършени действия по управление на съсобствения имот-земе-делска земя,като отношенията между съсобствениците следва да се уредят по правилата на чл.30,ал.3 ЗС.Това обаче,не прави сключения договор за аренда,респ. анекса към него нищожни.

При изложените съображения,обжалваното решение,като правилно и постановено в съответствие с приложимия мате-риален закон ще следва да се потвърди.

При този изход на делото пред въззивната инстанция,на въззиваемите се дължи възстановяване на направените раз-носки.

С оглед материалния интерес определящ цената на пре-дявения иск,който е под 5000 лв.,изчислен по правилата на чл.69,ал.5 ГПК,настоящото решение не подлежи на касационно обжалване.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

             Р  Е    Ш   И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 94/28.03.2016г.постановено по гр.д.№ 1307/2015г. по опис на РС-Козлодуй.

ОСЪЖДА М.К.А. с ЕГН ********** *** да заплати на  Й.Х.Г. *** - с ЕГН ********** и  И.Й.Г. *** - с ЕГН********** сумата 200 лв. разноски пред тази съдебна инстанция.

ОСЪЖДА М.К.А. с ЕГН ********** *** да заплати на "ДУБЪЛ ВЕ”ЕООД със седалище и адрес на управление: с.Ми-хайлово,общ.Хайредин,ул.”В.Коларов”18-представлявано от уп-равителя В.И.П.,ЕИК 106596914 сумата 400 лв. разноски пред тази съдебна инстанция.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........