Р Е Ш Е Н И Е 331

 

гр. ВРАЦА,  25.10.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  ,гражданско   отделение,в публично                 заседание на  четиринадесети  октомври две хиляди и шестнадесета година,  в състав:

 

Председател:Рената Г.Мишонова- Хальова

    Членове:Мария Аджемова

                                 Калина Христова-мл.с. 

 

при участието на секретаря  М.К.

като разгледа докладваното  от  съдия Мишонова- Хальова             

въз. гр. дело N` 464 по описа за 2016 год.,за да се произнесе взе предвид:

    В.А.Д. *** с ЕГН ********** , е подала въззивна жалба против решение№180/04.08.2016 г по гр.д.№ 820/2016 г по описа на МРСъд, с което решение молбата й против И.Ц.Д. за налагане мерки за защита по ЗЗДН, е  отхвърлена като неоснователна и недоказана.

    В жалбата се навеждат доводи ,че атакуваното решение е неправилно, тъй като съдът не бил анализирал всички събрани по делото доказателства, включително и представеното мед. удостоверение и преписка от РПУ-Мездра.Освен това в мотивите си решаващият съдия се бил позовал и кредитирал само показанията на св.С. Д.- майка на ответника, която сама пред МРСъд била заявила,че не е присъствала на скандала на 26.06.2016 г.,а само е чула крясъци и викове намирайки се между етажите на жил. сграда.

Моли се   решението на МРС да бъде отменено и постановено друго ,с което се уважи молбата на Д. по ЗЗДН, като не се посочват изрично какви мерки на защита  желае да се постановят от съда  от посочените в чл. 5 ал.1 т. 1 до 5 от ЗЗДН. . Претендират се и разноски в размер на 600 лв.С въззивната жалба не се правят нови доказателствени  искания.

     В законния срок за отговор на въззивната жалба, ответникът И.Д. не е депозирал такъв. С отговора не са направени от негова страна нови доказателствени  искания пред въззивната инстанция, но с оглед особеното  производството по ЗЗДН,въззиваемият в с.з. пред ВОС е представил  копие от писмени доказателства по  гр.д.№426/15 г по описа на МРС, по което ответникът е поискал закрила от съда по ЗЗДН, поради физ. и психическо  насилие над него от съпругата му- настоящ жалбоподател на 05.05.2015 г.

     Въззивният състав, след като обсъди доводите на жалбоподателката ,становището на ответника и взе предвид всички събрани доказателства по делото , приема следното: жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена в законния срок  от страна с право на обжалване ,срещу акт от категорията на обжалваемите. Разгледана по същество същата е ч а с т и ч н о    о с н о в а т е л н а.

      За да остави без уважение молбата  на  В.Д.

против И.Д. за налагане мерки за защита по ЗЗДН като неоснователна и недоказана, решаващият съдия  е приел, че фактическите твърдения на молителката Д. в молбата й по чл.8 от ЗЗДН са останали недоказани в първоинстанционното съдебно производство, тъй  като били единствено подкрепени от твърдените  от нея факти в декларацията й по  чл. 9 ал.3 от ЗЗДН.Освен това МРСъд съдът се е позовал и на показанията на единствената разпитана свидетелка св.Сн.Д.- майка на ответника, въпреки  близката й родствена връзка и заинтересованост от изхода на делото, като е прието,че здравословното състояние на Д. едва ли би му позволило да нанесе побой на жалбоподателката и причини твърдените увреждания посочени в молбата.Затова  първоинстанционният съдия приема, че,че съдът е разколебан от доказателствената  сила на приложената декларация по чл. 9 ал.3 от ЗЗДН и не приема твърдяната в молбата факт. обстановка за  извършено домашно насилие за доказана.

     Решението на МРСъд е неправилно, което го прави  незаконосъобразно по следните съображения:

     Пред първоинстанционния съд  към молбата на Д.  е приложен  амбулаторен лист от 27.06.2016 г за  мед. й преглед  от офтамолог д-р Н. В., както и мед. свидетелство издадено на 27.06.2016 г от д-р В. А.- хирург в СИМП/нечетливо изписано на ръка/ в гр.Мездра за здравословното й състояние. Жалбоподателката - исца е депозирала  и декларация  по чл.9 ал.3 от ЗЗДН, в която  под страх от нак. отговорност декларира ,че на 26.06.2016 г вечерта около 19 и 30 ч. в семейното й жилище, съпругът й безпричинно й е нанесъл побой в областта на главата  и тялото. Към молбата по чл. 8  ал.1 от ЗЗДН е приложен и акт за сключен граж. брак между страните по делото от 1989 г.

     По искане на МРС по делото е изискана  и приложена преписка № 1225/16 г по описа на РП- гр.гр.Мездра, която  е във връзка със скандала между съпрузите  от 26.06.2016 г където  РП е отказала да образува досъдебно производство на осн. чл. 24 ал.4 от НПК и където фигурира  разпореждане  подписано от ответника,че няма да извършва физ. насилие и психически тормоз над съпругата си , а всички спорове между тях ще се решават по законоустановения ред.

Ответникът е приложил решение на ТЕЛК № 30.10.2015 г,че  е в състояние след исхемичен мозъчен инфаркт в Б на ДСМА, с левостранна ум. тежка пареза и  преживян преди няколко години тромбфлебит на ляв долен крайник. В анамнезата към решението на ТЕЛК след направеното освидетелствуване на ответника е записано още ,че Д.  има възможна самостоятелна  паретична походка, както и говор -б.о/без особености/.В съдебното заседание пред въззивната инстанция  ответникът е приложил  копия от писмени документи от  гр.д.№ 426/15 г по описа на МРС, по което той е поискал закрила от съда по ЗЗДН, поради физ. и психическо  насилие над него от съпругата му- настоящ жалбоподател на 05.05.2015 г., но в първото с. з. пред МРС е оттеглил молбата си.

     МРСъд  е разпитал единствената свидетелка по делото-Снежана Д.,която е майка на  ответника.Същата  е заявила, че на 26.06.2016 г е докарала сина си до последното им семейно жилище на ул."Шипка"№24 с кола, тъй като той имал  неподвижна лява ръка и крак и не можел да шофира, била между 3 и 4 етаж, но не и на етажа, където е сем. жилище на съпрузите. Според свидетелката вечерта след 19 00ч. тя чула как  снаха й Валя Д. се развикала, след като сина й позвънил на вратата, имало крясъци, писъци и разправии. Не е имало други съседи очевидци, а св. Д. е извикала полиция и изчакала в колата  ,докато тя  дойде.

      С оглед гореизложената факт. обстановка се налагат  следните правни изводи:

   1. ОС-Враца приема за установено,че на 26.06.2016 г в гр. Мездра в последното семейно жилище на съпрузите, преди фактическата им раздяла, съпругът Д.  е  ударил съпругата си в областта на лицето като й е причинил  описаните в съдебно-медицинско удостоверение № 581/27.06.2016 г. на д-р В.А. от СИМТ гр.Мездра увреждания, изразяващи се в насиняване на клепача на лявото око и основата на носа,оток на носа и леко кръвонасядане на склерата на лявото око. Причинена е офталмологична травма  на конюнктивата на лявото око.От амбулаторния лист  от същата дата  27.06.2016 г при преглед от специалист офталмолог се установява,че е налице конюнктивна хеморагия  по отношение на жалбоподателката, за което й  е назначена терапия.

 

 

 

 

Тези действия на С.М. безспорно са акт на физическо насилие,по смисъла на чл. 2 от ЗЗДН и следва да бъдат санкционирани чрез предвидените в Закона за ЗДН мерки защита.Изложеното от жалбоподателката в  подадената от нея декларация по чл. 9 ал.3 от ЗЗДН не се опровергават от свидетелката С. Д., тъй като тя не е присъствала  на  описания акт  на домашно насилие, а само е чула писъци и караници между сина й и снаха й на 26.06.2016 г вечерта след 19 ч.

Съд. състав  не споделя извода на МРСъд,че личните му впечатления от поведението на Д. в съдебната зала били ,че било видимо как  здравословното му състояние едва ли би му позволило да нанесе побой над Д. и да й причини уврежданията посочени в молбата по делото. Съд. състав констатира ,че в приложеното решение на ТЕЛК, ответникът е само с  левостранна пареза с проблемна лява ръка и ляв долен крайник,но не и с проблемна дясна ръка.Тъй като страните не са ангажирали  други гласни доказателства , то на осн. чл. 13 ал.3 от ЗЗДН  когато няма други доказателства, съдът  следва да издаде заповед за защита само на основание приложената декларация по чл.9 ал.3 от ЗЗДН.Освен това   ответникът не опроверга обективното здрав. състояние на Д. в съд. удостоверение от 27.06.2016 г с описаните белези:кръвонасядане около клепача на лявото око, оток на носа и получената   офталмологична травма, че са извършени от друго лице?

 

 

 

 

        2. 

 

 

 

Мерките за защита посочени в ЗЗДН  са своеобразна предупредителна мярка срещу дееца, осъществил акта на домашно насилие и същевременно възможност той да преосмисли противоправното си поведение. Но целта на закона е да се защити по адекватен начин пострадалия от това насилие,като се изхожда от неговите интереси.В молбата си до МРСъд  жалбоподателката не е  посочила какви мерки за защита от домашното насилие над нея  на 26.06.2016 г  иска да бъдат приложени спрямо ответника според чл. 5 ал.1 от т.1 до т.5 по ЗЗДН.Настоящият състав на ОС-Враца намира,че в случая паодходяща мярка е тази по чл.5 ал.1 т.1 от ЗЗДН-задължаване на извършителя да се въздържа  занапред от домашно насилие.Страните са още съпрузи, жалбоподателката ползва  семейното жилище, а ответникът ползва само една стая в него, но фактически живее в друго жилище с приятелката си и новороденото си дете.Поради това, за да не се влошат  отношенията между страните, не следва да бъде приложена мярката по чл. 5 ал.1 т.3 от ЗЗДН и ограничаване на ответника да се приближава до последното сем. жилище за определен срок, където има своя стая и свой багаж, както  по т. 2- отстраняване от жилището за определен срок.

При тези си съображения  ОС-Враца намира,че молбата за защита по ЗЗДН е частично  основателна и спрямо ответника-въззиваем следва да се наложи само  мярката по чл. 5 ал.1 т.1 от ЗЗДН,както и кумулативната мярка по чл.5ал.4 от ЗЗДН.Мярката по чл. 5, ал.1, т.1 от Закона не е обвързана със срок, а за определяне на глобата следва да се има предвид характера на осъществения акт на домашно насилие и състоянието на пострадалата.В настоящия случай окръжен съд намира,че актът на насилие е единствен случай към момента ,при което глобата следва да бъде в минималния размер от 200.00 лв.

 

 

 

 

В заключение първоинстанционния съд е отхвърлил молбата за налагане мерки за защита по ЗЗДН  ,които са посочени в чл.5 ал.1 от т.1 до т.5 от горепосочения закон. Тъй като изводите на настоящата инстанция не съвпадат с тези на първостепенния съд,обжалваното решение следва да бъде  частично отменено, а молбата на В.Д.,за налагане на мерки по ЗЗДН  уважена  частично като  по отношение на ответника-въззиваем И.Д. се наложат  само  посочените по-горе мерки по чл.5 ал.1 т.1 и чл.5 ал.4 от ЗЗДН.

 

 

 

 

При изхода от спора и на основание чл. 11 ал.2 от ЗЗДН ответникът И.Д.  следва да бъде осъден да заплати в полза на Държавата по сметка на Окръжен съд-Враца държавна такса  от общо 37.50 лв./25.00 лв. за първоинстанционното производство и 12.50 лв. за въззивното производство/.

 

 

 

 

В полза на молителя-въззивник следва да бъдат присъдени и разноски за адвокатска защита в размер на 300 лв, които са половината от направените разноски от общо 600 лв за двете инстанции,предвид частичната основателност на молбата.

 

 

 

 

Водим от горното,Окръжен съд-Враца

 

 

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 

 

ОТМЕНЯ решение № 180/04.08.2016 г. на Районен съд-Мездра по гр.дело № 820/ 2016 г. В ЧАСТТА,с която молбата на В.А.Д. за защита  чрез налагане на мерки по чл. 5 ал.1 т.1 от ЗЗДН по отношение на И.Ц.Д. ***, е отхвърлена,и вместо това

ПОСТАНОВЯВА :

 

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖАВА И.Ц.Д. *** с ЕГН **********,с адрес ***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо В.А.Д.,с ЕГН**********,с адрес ***.

 

 

 

 

 

ОСЪЖДА И.  Ц.Д.,с ЕГН  **********,с адрес ***,  да заплати в полза на Държавата по сметка на ВСС глоба в размер на 200.00 (двеста) лв. на основание чл. 5 ал.4 от ЗЗДН.

 

 

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 180/04.08.2016 г. на Районен съд-Мездра по гр.дело № 820/2016 г.в останалата отхвърлителна  част относно останалите мерки за защита по чл. 5 ал.1  по т. 1,3 и 5  от ЗЗДН.

 

 

 

 

 

ОТМЕНЯ решение № 180/04.08.2016 г. на Районен съд-Мездра по гр.дело № 820/ 2016 г. В ЧАСТТА , в която В.Д. е осъдена да заплати на И.Ц.  Д.  разноски  по делото 300 лв  и д.т. в полза на МРС от 25 лв  и вместо това

 

ПОСТАНОВЯВА:

 

 

 

 

 

ОСЪЖДА И.Ц.Д. с ЕГН **********,с адрес ***,  да заплати  по сметка на Окръжен съд-Враца държавна такса от 37.50 лв.

 

 

 

 

 

ОСЪЖДА И.Ц.Д. ,с ЕГН  **********,с адрес ***,  да заплати  на В.А.Д., с ЕГН **********,с адрес ***. сумата от  300.00 лв.,представляваща разноски за адвокатско възнаграждение за двете съдебни  инстанции.

 

 

 

 

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита в полза на В.А.Д.,с ЕГН **********,с адрес ***.

 

 

 

 

 

ПРЕПИСИ от решението и заповедта да се връчат на страните и да се изпратят  и  на РУ"Полиция"-гр.Мездра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.

 

 

                ЧЛЕНОВЕ:1/          2/