Р Е Ш Е Н И Е 337

 

гр. ВРАЦА,  28.10.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд ,гражданско  отделение, в публично                      заседание на  16 октомври две хиляди и шестнадесета година,      в състав:

 

Председател:Рената Г.Мишонва- Хальова

    Членове:Пенка Петрова

                                 Калина Христова-мл.с.  

 

при участие на    секретаря И.М.

като разгледа докладваното  от  съдията Мишонова- Хальова             

въз. гр.дело N` 508 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид:

"Колендро "ЕООД , с ЕИК 114621302, със седалище и адрес на управление гр. Кнежа, обл. Плевен, ул.“Георги Д.“, представлявано от С. С. С.,е подало въззивна жалба против решение №87/12.07.2016 г по гр.д.№ 144/16 г по описа на ОРСъд, с което решение  предявения  против жалбоподателя иск с правно основание чл. 124 ал.1 от ГПК, е изцяло уважен.

 В жалбата се навежат  доводи, че атакуваното решение е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че ОРСъд неправилно е тълкувал разпоредбите на Закона за арендата в земеделието/ЗАЗ/ и по специално чл. 16 ал.1 изр. 1 от ЗАЗ като е приел ,че анекса е нов договор , а не продължение на стария от 2008 г, което е довело до постановяване на незаконосъобразно решение. Моли се , решението на първоинстанционния съд да бъде отменено и постановено друго, с отхвърляне изцяло на предявения  установителен иск като неоснователен. С жалбата не се правят нови доказателствени  искания.

 В срока за отговор на въззивната жалба ответната страна не е депозирала такъв пред ВОС. Не са направени и доказателствени  искания пред въззивната инстанция.

Въззивният състав, след като обсъди доводите на жалбоподателя и тези на ответника както и всички доказателства по делото, приема следното: жалбата е процесуално допустима, тъй като е  подадена в законния срок от страна с право на обжалване, срещу акт от категорията на обжалваемите. Разгледана по същество същата е   н е о с н о в а т е л н а.

За да уважи изцяло предявения установителен иск  по отношение на ответника "Островски вълни"ООД  гр. Стара Загора ,приемйки че сключения между "Колендро"ЕООД гр.Кнежа и Н. С. анекс към договор за аренда  от 2015 г, няма правно действие за стопанската 2016/17 г и следващите до стопанската 2026/27 г., решаващият съдия се е позовал на събраните пред него писмени доказателства. Крайния извод на ОРСъд е на осн. чл. 3 ал.5 от Закона за арендата в земеделието/ЗАЗ/ като е приел, че анексът  от 20.05.2015 г не може да се противопостави на"Островни вълни"ООД в качеството на арендатор по договор за аренда от 08.10.2013 г, сключен със собственика на същия имот, който е бил вписан по- рано от анекса в службата по вписвания.

Решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно, тъй като е постановено на база писмените доказателства и правилно приложение на материалния закон по следните  съображения:

От приложения договор за аренда от  29.08.2008 г.се установява ,че  Н. И. С. от с. Остров Община Оряхово  е сключила договор за аренда с  „Колендро“ ЕООД  гр. Кнежа за  8 стопански години и арендно плащане в размер на 20 лв. на дка за  посочена нива от 31,999 дка в м. Крушата ,ІV кат. Договорът е с нотариална заверка на подписите и вписан под № 213, т.5, дв.вх.р.№ 2655/2008 г. на СВ при РС Оряхово и е регистриран в ОСЗ Оряхово.

На 08.10.2013 г. Станкулова чрез пълномощника си Илийка Маринова, преди изтичане на  срока  на арендния договор с "Колендро" ЕООД ,е сключила нов договор за аренда на  същата собствена земеделска земя от 31,999 дка в м.Крушата с  Островски вълни“ ООД за срок от 10 стопански години и арендно плащане в размер на 35 лв. на дка, като договорът влиза в сила от стопанската 2016/2017 г. Договорът е с нотариална заверка на подписите и вписан под № 167, т.8, дв.вх.р. 4299/2013 г. на СВ при РС Оряхово.

През м. април 2015 г., Николина Станкулова е упълномощила А. П. с пълномощно подписано в Кметство с. Остров, да сключи Анекс към сключеният през 2008 г. договор за аренда на процесната земеделска земя. С пълномощното, на 20.05.2015 г. е сключен Анекс към Договор № 213, т.5, дв.вх.р.2688/2008 г., като срока на договора е удължен с още осем стопански години и арендното плащане е увеличено на 40 лв. на дка.

 С ИМ е приложен договор за доброволна делба от 25.09.1997 г, с нот. заверка на подписите, който легитимира лицето Н. И. С. като собственик на 31,999 дка зем. земя в м. Крушата в землището на с.Остров, които са предмет на сключените арендни договори и анекс. Приложена е скица за имота както и разпечатка от "Колендро" ООД за  предоставена рента на арендодатели за землище с.Остров за стопанските години от 2009/10 до  2014/15 г.

С оглед гореизложената фактическа обстановка се налагата следните правни  изводи:

1. Не се спори по делото ,че Н. И. С., с ЕГН **********, е собственик на   земеделски имоти, находящи се в землището на с.Остров, а именно:  Нива от 31.999 дка, четвърта категория, м.КРУШАТА, имот № 120024 по плана за земеразделяне на с. Остров .Безспорно е и ,че Станкулова е сключила арендни договори с двете дружества на посочените дати и година,както и анекс към първоначалния договор за аренда от 2008 г. Спора между "Островски вълни"ООД гр.Стара Загора и "Колендро"ЕООД гр.Кнежа  е кой да обработва  зем. земя от 31,999 дка собственост на Н. С., тъй като  съществуват два договора за аренда за тази земя, сключени от С. с  двете дружества  т.е. налице е конкуренция между правата на арендаторите?

2. В чл.3, ал.1 ЗАЗ законодателят е предвидил форма за действителност на договора за аренда-писмена форма с нотариална заверка на подписите, а с оглед противопоставимост пред трети лица е предвидено и вписване на договора в имотния регистър и в съответните книги на службата по вписванията.

 В конкретния случай  С. сключва с"Колендро" ЕООД гр.Кнежа договор за аренда на 31,999 дка зем. земя на 29.08.2008 г за 8 години т.е. до приключване на  стопанската 2016/17 г. Преди обаче да изтече 8 г. срок на договора тя на 08.10.2013 г  сключва нов аренден договор с "Островски вълни"ООД гр.Стара Загора за 10 години, който е в сила от 2016/17 стоп. година,а през април 2015 г С. чрез пълномощник сключва анекс към първоначалния си договор  от 2008 г, като удължава срока на договора с още 8 години и анекса е вписан на 20.05.2015 г.И двата арендни договора и анекса са сключени в посочената форма и са вписани в нотариалните книги вкл. и в служба по вписванията.

Съгласно чл. 16 ал.1 изр.1 от ЗАЗ може да се  извърши изменение на арендния договор  само при трайно изменение на обстоятелствата, от които страните са се ръководили при уреждане на отношенията си, имащо за последица очевидно несъответствие между поетите от тях задължения,но чл. 16 ал.1 изр.2 от ЗАЗ  не  допуска изменението на арендния   договор  да засяга договорения срок  обаче  на 20.05.2015 год. с анекс  към договора от 2008 г с "Колендро"ЕООД , преди изтичането му,  променя освен арендното плащане и срока на договора, като същият се удължава за още 8 стопански години. С оглед въведената от законодателя забрана за изменение на арендния договор в частта относно срока, въз. състав  приема , че с анекса се продължава арендния договор с още 8 години на осн. чл. 18 от ЗАЗ., а не се изменя на осн. чл. 16 от ЗАЗ.

Следователно в конкретния случай   С. сключва договор за аренда с "Островски вълни" , който  е вписан в СВ на 10.10.2013 г, а с "Колендро"ЕООД  на 20.05.2015 г удължава първоначалния договор за аренда  от 2008 г с още 8 години.При конкуренция на двата договора за една и съща земя, сключен от един и същ арендодател  предимство ще има първия договор по време вписан в СП и това е арендния договор с "Островски вълни"ООД гр.Ст. Загора от 10.10.2013 г , но в сила от 2016/17 г за 10 години.

      3.Неоснвателни са доводите на жалбоподателя"Колендро"ЕООД,че неправилно ОРСъд е приел, че продължаване на договора от 2008 г  с анекса се приравнява на сключването на нов договор.В случая анекса е допълнение към сключения вече договор, но с него не може да се удължава срока на договора,каквото е направила С., тъй като  срока на този договор през 2015 г още не е бил изтекъл, а   забраната на чл. 3 ал.1 изр.2 от ЗАЗ е била налице.Това е важния аргумент по силата на който въз. състав приема ,че договора за аренда от 2008 г не е могло да се удължи с анекс, а освен това  вече е имало надлежно вписан  нов договор за аренда с друга  фирма  за същата земя още от 10.10.2013 г.

Поради съвпадение изводите на въззивния съд с тези на първоинстанционния съд, решението на ОРСъд следва да бъде потвърдено. Съгласно разпоредбата на  чл.69 ал.2  т.4 от ГПК стойността на  процесния анекс към арендния  договор от  2008 г  е  под 5000лв , при което на осн. чл. 280 ал.2 от ГПК настоящето въззивно решение  е окончателно.

Водим от горното съд. състав при Врачанския Окръжен съд

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

    ПОТВЪРЖДАВА решение №87/12.07.2016 г по гр.д.№ 144/2016 г по описа на ОРСъд.

 

Решението е окончателно.

 

 

                  Председател :

 

                    Членове:1/         2/