Р Е Ш Е Н И Е 326

 

гр. ВРАЦА,  24.10.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд     гражданско      отделение в

закрито    заседание на     21.10.2016г.      в състав:

 

Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

    Членове:МАРИЯ АДЖЕМОВА

       мл.с.СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар

като разгледа докладваното  от  съдията Т.Александрова

          в.гр.   дело N` 561     по описа за 2016  год.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива по чл.435 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на Л.М.К. от гр.В. Търново чрез пълномощника адв.М.Л.,*** против поста-новление на ДСИ при РС-Мездра за прекратяване на изпълнително дело № 9/2016г. по опис на същия.Поддържа се,че прекратяването е неправилно и незаконосъобразно,тъй като според взискателката К. длъжникът не е издължил цялото й вземане. Посочва се каква сума е била изплатена на взискателката и каква според жалбоподателката още й се дължи. Иска се отмяна на прек-ратяването.

В срока по чл.436,ал.3 ГПК ответните на жалбата страни в лицето на съдлъжниците В.  И. Х.,Р. Ц. И. и И. Ц. М. не дават писмени становища.

В делото са налични мотиви на съдебния изпълнител,в които излага основанията дали му право за прекратяване на изпълни-телното дело,като сочи,че то е само по отношение на длъжницата В. И. Х..

Окръжният съд,като взе предвид оплакванията в жалбата, отчете мотивите на ДСИ и след като сам,от своя страна, прецени и обсъди събраните в производството доказателства,от фактическа и правна страна приема следното:Жалбата е подадена в срока по чл.436,ал.1 ГПК,видно от момента на връчване на съобщението за прекратяване на пълномощника на взискателката,същата е насочена към акт на съдебния изпълнител подлежащ на обжалване от право-имащата страна,при което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Изпълнителното производството е образувано пред ДСИ при РС-Мездра по молба на Л.М.К. чрез адв.М.Л.,***-взискателка против Ц. И. Х.от с.Камено поле,обл.Враца по изпълнителен лист от 24.07.2015г.,издаден въз основа на разпореждане № 1229/24.07.2016г. по гр.д.№ 1158/ 2013г. по опис на МРС за сумата 507.50 лв.-задължение за урав-нение на дяловете в проведено делбено производство и 5 лв. дър-жавна такса.Към изпълнителния лист са приложени разпореждането за издаването ,както и копия от влезли в сила решения по гр.д.№ 1158/2013г. по допускане на делбата, по извършването й,като и по теглене на жребий.

В производството, след образуването му и след  получаване  на поканата за доброволно изпълнение  е постъпило възражение от длъжника Х. по отношение размера на адвокатския хонорар поискан за изпълнителното производство,който с постановление 17.02.2016г. е намален 350 лв. на 200 лв.Последното е  обжал-вано,при което с Решение № 117/12.04.2016г. по в.гр.д.№ 204/ 2016г. на ВрОС то е отменено,при което дължимият адвокатски хонорар е останал в рамките на сумата 350 лв.

От мотивите на ДСИ и от данните по делото се установява,че претите задължения на длъжника са в общ размер от 1482.79 лв.,от които 512.50 лв.-задължение по ИЛ,350 лв. разноски за адвокатско възнаграждение, 447.40 лв. публични задължения на длъжника,47.60 лв.-платени от взискателя авансови д.т.по ИД и 124.79 лв.-д.т. по чл.53 от Тарифата за държавните такси,които се събират от съдилищата по ГПК.

След образуването му по производството са предприети дей-ствия по установяване на имуществото на длъжника,с цел реали-зиране на събиране на вземането на взискателката.

В хода на изпълнителното производство,видно от у-ние за наследници на Община Роман,длъжникът Ц. И. Х. е починал на 23.05.2016г.,за което е съставен акт за смърт № 0003/25.05.2016г.,при което на основание чл.429,ал.2 ГПК на 16.06.2016г.,ДСИ,е конституирал неговите наследници като длъж-ници по наследствено правоприемство.Разпределил е задължението между тях по равно в размер от по 430.02 лв. за всеки от три-мата наследници в лицето на В. И. Х.,И. Ц. М. и Р. Ц. И.До новоконституираните длъжници са изпратени съответни съобщения за задълженията им. Възражения от тях не са постъпили.

Видно от съдържащото се на л.62 преводно нареждане от 26.07.2016г.,длъжницата В. И. Х. е превела по сметката на ДСИ своя дълг от 430.02 лв. изцяло.

С постановление от 01.08.2016г. ДСИ е прекратил про-изводството по отношение на последната.

При така установената фактическа обстановка,действията на ДСИ при РС в производството са правилни и съответстват на раз-поредбите на закона.

Безспорно е установено,че длъжникът Христов, в хода на съ-дебното изпълнение е починал,като в неговия дълг са консти-туирани неговите наследници.Правилно задължението е разпреде-лено между тях,като те не са възразили,както във връзка с кон-ституирането,така и във връзка с направеното между тях раз-пределение на общия дълг.

При това положение и след като съдлъжницата В.Х. из-цяло е изплатила задължението си доброволно,правилно ДСИ е прекратил производството по отношение на нея.

Делото не е прекратено по отношение на останалите двама съдлъжници и след като те не са платили доброволно съответните им суми, предстои събирането им по принудителен ред,респективно предстои изплащане на още суми на взискателката във връзка с цялото изплащане на дълга.

Действията на съдебния изпълнител по събиране на цялото вземане следва да продължат,а обжалваните такива относими към прекратяване на делото по отношение на един от съдлъжниците изплатил задължението си, са правилни.

Жалбата ще следва да се отхвърли.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

                    Р  Е   Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.М.К. от гр.В.Тър-ново,чрез адв.М.Л.,*** със съдабен адрес гр.Враца,ул. "Лукашов" № 11,ет.1 против постановление на ДСИ при РС-Мездра от 01.08.2016г.постановено по изп.д.№ 9/2016г.по описа на съ-щия,с което производството по изпълнителното дело е прекратено по отношение на В. И. Х.,като неоснователна.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........