Р Е Ш Е Н И Е № 324

 

гр. ВРАЦА, 21.10.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  ,гражданско   отделение,в закрито заседание на 21 октомври две хиляди и шестнадесета година,                   в състав:

 

Председател:Рената Г.Мишонова- Хальова

    Членове:Пенка Петрова

                                 Калина Христова-мл.с. 

 

като разгледа докладваното  от съдия Мишонова- Хальова              

въззивно гражданско  дело N` 562  по описа за 2016   год.,за да се произнесе взе предвид:

     “Кълект Сървисис груп” ЕООД, с ЕИК 203210899, взискател по изп.д.№ 275/16 г по описа на ДСИ при РС гр.Козлодуй , чрез юрк. Д. Д., с пълномощно по делото, са  обжалвали  постановление  на ДСИ Милена Димитрова от 15.09.2016 г за прекратяване на  изпълнително дело №275/16 г по описа на СИС при КРСъд.

     В жалбата се навеждат доводи ,че атакуваното постановление е неправилно и необосновано , поради допуснати съществени  нарушения на съдопроизводствените правила и неспазване на материалния закон.Твърди се още от страна на жалбоподателя, че дължимите суми по издадения изп. лист от КРСъд в по полза на  М. Д. В.,която  пък е цедирала вземането си на жалбоподатеиля с договор от 20.04.2015 , са събрани  на части от различни съдебни  изпълнители и  е останала сумата от 100 лв, представляваща разноски пред въззивна инстанция, която е  предмет на  цитираното изп.д.№ 275/16 г на ДСИ Милена Димитрова при СИС на КРСъд.Освен това липсвали всякакви доказателства това вземане  от 100 лв да е погасено от длъжника" АЕЦ Козлодуй"ЕАД преди образуване на изп. дело №275/16г, както и до момента на прекратяването му от ДСИ.

Моли се да се отмени постановлението за прекратяване на изп.д.№275/16 г по описа на ДСИ  при РС -гр.Козлодуй като незаконосъобразно  и да бъде задължен ДСИ да възобнови изпълнителните действия и събере претендираните от взискателя- жалбоподател суми описани в първоначалната му молба  от 08.08.2016 г.

     С  жалбата са представени 2 бр.удостоверения от ЧСИ М.П. и  ЧСИ  М. К. с район на действие СГСъд, както и протоколно решение от 05.08.2014 г на Камарата на ЧСИ, заедно със списък с разноски по чл. 80 от ГПК.

      В срока за отговор на жалбата  длъжникът "АЕЦ Козлодуй"ЕАД гр.Козлодуй поддържа, че жалбата е неоснователна и недоказана, тъй като "АЕЦ Козлодуй"ЕАД бил надплатил въпросната сума на взискателя-жалбоподател като съвкупност от вземания по процесния  изпълнителен лист от 26.03.2015 г издаден по гр.д.№ 1051/14 г на РС-гр.Козлодуй.Моли жалбата да се отхвърли като неоснователна и недоказана и се потвърди постановлението на ДСИ за прекратяване на изп.д.№ 275/16 г по описа на СИС при КРСъд.С отговора е приложена жалба на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД до Камарата на ЧСИ и отговор на същата.

     На осн.чл. 436 ал.3 от ГПК ДСИ е приложил към делото мотивите си по обжалваното негово постановление за прекратяване на изп. дело275/16 г както и копие от изп.д.№275/16 г.

      Производството е по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

     Съд. състав при Вр. ОСъд, след като обсъди доводите на жалбоподателя-взискател, становището на ответника- длъжник, мотивите на ДСИ  и всички доказателства по делото , приема следното:жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена в законния срок  от страна с право на обжалване, срещу акт от категорията на обжалваемите. Разгледана по същество същата е  о с н о в а т е л н а.

     За да прекрати производството  по изп. д.№ 275/16 г по описа на СИС при РС-гр.Козлодуй  ,ДСИ М. Д. е приела ,че представените й доказателства от длъжника доказвали изплащане на дълга по изп.лист от 26.03.2015 г по гр.д.№1051/14 г на РС-Козлодуй, тъй като изп.лист бил първоначално приложен по изп.д.№657/15 г на ЧСИ М. П. с рег.№ 851 /район на действие СГС/ и сумата била изплатена изцяло на 05.10.2015 г в размер на 924,04 лв от длъжника по банковата сметка на ЧСИ М. П..

Този извод на ДСИ  за прекратяване на изп.д.№275/16 г  е незаконосъобразен, тъй като не отговаря на събраните доказателства по делото , поради следното:

     Приложения изп. лист от 26.03.2015 г по гр.д.№ 1051/14 г посочва сумите: 50 лв държавна такса, 367 лв адв. възнаграждание и 300 лв разноски пред въззивна инстанция.От приложените с жалбата удостоверения от ЧСИ К. и ЧСИ П.  с район на действие СГС е видно, че част от тези суми са били предмет на две изп. дела  както следва : за сумата от 367 лв пред ЧСИ М. П. по изп.д.№ 657/15 г  в гр. София и за сумата от 50 плюс 200 лв т.е. за 250 лв. пред ЧСИ М. Колев по изп.д.№ 509/15 г в гр. София.

     От депозираното удостоверение от ЧСИ  М. Петков се установява ,че той освен главницата 367 лв е начислил и 126 лв авансови такси както и 350 лв юрисконсулстско възнаграждение или общо 843 лв,която сума  удостоверява,че е преведена  от длъжника, а на взискателя 367 лв.В приложената обаче ПДИ от ЧСИ Мариян Петков до длъжника от 23.09.2015 г е посочена обща сума не 843 лв, а 929,04 лв т.е.  като  разликата   е в  определените такси по Тарифата  към ЗЧСИ.

     На  гърба на изп. лист към изп.д.№275/15 г на ЧСИ се доказва ,че има отметни за преведени суми на взискателя- 367 лв от ЧСИ М. П. и сумата от 250 лв от ЧСИ М. К..

     Приложена е жалба от  длъжника "АЕЦ Козлодуй" ЕАД  до Камарата на ЧСИ и  отговор , от който се чете ,че  камарата не одобрява практиката на предявяване на вземане по един изп. лист  пред  различни ЧСИ, на части,без посочване че е изплатена разликата, тъй като това било злоупотреба по чл. 3 от ГПК от страна на взискателите.Прието е и протоколно решение на Съвета на Камарата на ЧСИ от 05.08.2014 г за уведомяване всички ЧСИ с е-мейли да преустановят схемата с цесии по изп. дела като порочна практика, в противен случай ще налагат дисц. наказания на ЧСИ.

     При гореизяснената фактическа обстановка се нарагат следните правни  изводи:

     1.Безспорен факт по делото е , че  за паричното вземане на взискателя по приложения изп. лист за сумата от  717 лв /367+300+50лв/, са образувани  първоначално две изпълнителни дела  за част от цялата сума пред ЧСИ М. П. и  за друга част пред ЧСИ Мирослав Колев с район на действие СГС, като на взискателя са  преведени сумите  от 367 лв  от ЧСИ П.  и 250 лв от ЧСИ К.Следователно от  общия дълг е останала сумата от 100 лв, за която е образувано изп.д.№275/16 г пред ДЧИ М. Д. в СИС при КРСъд.

     2.От ПДИ до длъжника от ЧСИ М. П.  и платежното нареждане за сумата от 929,04 лв е видно, че "АЕЦ Козлодуй"ЕАД е заплатило само част от дълга си по изп. лист - сумата от 367 лв, тъй като до 929,04 лв са таксите за ЧСИ М.П. и 350 лв юрисконсултско възнаграждение. Друг е въпроса защо начислената такса от ЧСИ П. е 212 лв в ПДИ , а в удостоверението от 04.10.2016 г само 126 лв, но разликата от тази сума няма доказателства да е преведена на взискателя.

     3.Длъжникът признава,че ПДИ от ЧСИ М.Колев от 21.10.15 г до него  е била за сумата от 744 лв, която включвала - 144 лв разноски за ЧСИ по Тарифата към ЗЧСИ, 350 лв юрисконсултско възнаграждение  и присъдени разноски от 250 л по изп. лист, като сумата е изтеглена от банковата му сметка след запориране на същата.

     С оглед гореизложеното съд. състав констатира ,че взискателят е поискал  събиране на  вземането си по процесния изп. лист на части пред отделни ЧСИ, като е събрал сумата от 617 лв/367 плюс 250 лв/. Такава процедура не е забранена от законодателя тъй като в самата Тарифа към ЗЧСИ изрично в чл. 26  т.1 е предвидена тази възможност,т.е.  че при частично събиране на паричното вземане таксата се определя за целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната сума. Таксата, събрана при частичните плащания, трябва да е равна на изчислената върху общо събраната сума. Останалата сума от 100 лв от общия дълг  няма доказателства да е преведена на  взискателя, поради което той  е  образувал изп.д.№275/16 г пред ДСИ в РС-гр.Козлодуй.

Следва да се отбележи, че длъжникът е превел на ЧСИ М. П. и М.  К.  общо сумата 744 лв  плюс 929,04 лв или  1673 лв, което надхвърля повече от два пъти вземането на взискателя по изп. лист за сумата от 717 лв. Но в тази сума от 1673 лв освен дълга влизат и таксите  за ЧСИ, плюс начисленото юрисконсултско възнаграждение.

     Предвид протоколното решение на Съвета на Камарата на ЧСИ  приложено с жалбата  следва да  се счита, че до момента няма законова  забрана колекторни фирми, каквато е тази на жалбоподателя, да завежа изп. дела както пред ЧСИ ,така и пред ДСИ за събиране на вземания, които са им прехвърлени с цесия.

     Поради гореизложеното незаконосъобразно ДСИ М. Д.   при РС-Козлодуй е приела, че са налице доказателства за цялостно  изплащане дълга по изп. лист от 26.03.2015 г, въз основа на който е  образувано изп.д.№275/16 г и е прекратила производството по него.

При този изход на делото  жалбоподателят е претендирал разноски пред ВОС  в размер на 31 лв д.т. и юрисконсултско възнаграждение от 350 лв., за което ответникът не е направил  възражение за прекомерност,  поради което му се дължат от ответника.

  Затова съд. състав при ВОС

 

Р Е Ш И:

 

     ОТМЕНЯВА постановление от 15.09.2016 г по изп.д.№275/16 г по описа на ДСИ  при РС-гр.Козлодуй , с което е прекратено производството по  изпълнителното дело, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

     ПОСТАНОВЯВА  възобновяване на изп.д.№275/16 г  по описа на  ДСИ при СИС при КРСъд  и продължаване на изпълниелните действия по него  от фаза след изпратена призовка за доброволно изпълнение до длъжника АЕЦ"Козлодуй" гр.Козлодуй.

 

     ОСЪЖДА "АЕЦ Козлодуй ЕАД да заплати на "Кълект Сървисис груп"ЕООД гр.София с ЕИК 203210899 сумата от 381/триста осемдесет  и един лев/  разноски пред въззивната инстанция.

 

     Решението е окончателно.

 

 

 

                           Председател:

 

                           Членове: 1/           2/