О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд ,гражданско                     отделение ,в   закрито    заседание на  31 октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

   Председател:Рената Г.Мишонова- Хальова

Членове:Пенка Петрова

                                  Калина Х.-мл.с.

 

като разгледа докладваното от съдията Мишонова- Хальова

въз.ч. гр.  дело N`246 по описа за  2016 г., за да се произнесе взе предвид:

    На 28.10.2016 г в регистратурата на ВОС е входирана от ВРСъд  молба вх.№13709/20.10.2016 г, която е подадена  до ВРСъд от "ОББ" АД гр.София. Същата молба е препратена на ВОС с разпореждане от 25.10.2016 г на съдия- докладчика при РС-Враца по ч.гр.д.№1071/16 г.

    Молбата е подадена до РС-Враца за  издаване изп. лист за сумата от 111,97 лв, представляваща разноски пред въззивната инстанция по ч.ж. срещу определение на първоинстанционния съд по заповедно производство  по чл. 417 от ГПК.По тази молба ВРСъд е разпоредил да се изпрати по компетентност на ВОС, тъй като тези разноски от 111,97 лв били  присъдени от ВОС.

    С оглед изложените  обстоятелства съд. състав приема следното:

    1.Пред ВРСъд е образувано  заповедно производство по чл. 417 от ГПК - ч.гр.д.№ 1071/16 г , след подадено заявление от  "ОББ" АД гр.София.РС-Враца  с определение от  14.03.06.2016 г отхвърля заявлението по чл. 417 от ГПК с изложени мотиви затова.

    2.След подадена от заявителя "ОББ"АД гр. София частна жалба  срещу определението на ВРСъд,  ВОС  със свое определение № 376/5.05.2016 г  отменява разпореждането на  ВРСъд от 14.03.2016 и  връща делото на ВРСъд за уважаване на заявлението на кредитора и издаване заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК с произтичащите от това последици.

    3.С разпореждане от 11.05.2016 г  ВРСъд разпорежда издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК за сумите посочени в заявлението  и  издаване на изп. лист  за тях.

    4. След ч.ж. от заявителя ,ВОС с определение №691/28.09.2016 г допълва определението си от 05.05.2016 г  с осъдителен диспозитив в полза на "ОББ" АД гр.София за сумата от 111,97 лв разноски/д.т./ пред въззивната инсанция по  подадената ч.ж.

Съгласно чл.405 ал.2 от ГПК молбата  за изп. лист на  "ООБ"АД за осъдителното въззивно определение следва  да се подаде до съда постановил заповедта за  незабавно изпълнение , т.е това  е заповедния  съд-ВРСъд и той следва да се произнесе по нея, защото сумата от 111,97 лв са разноски във връзка със заповедното производство, макар че са направени пред ВОС.

      Водим от горното Врач. Окр. съд

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОСТАВЯ без разглеждане молба вх.№13709/20.10.2016 г, подадена  до ВРСъд от "ОББ" АД гр.София.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по въз.ч.гр.д.№246/16 г по описа на ВОС.

 

ВРЪЩА на ВРСъд молбата на "ОББ"АД гр.София вх.№13709/20.10.2016 г , за произнасяне  и издаване на изп. лист за сумата от 111,97 лв в полза на молителя.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                 Председател :

 

                  Членове:1/          2/