О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд   гражданско         отделение

в   закрито    заседание на   21.10.2016г.   в състав:

 

   Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Членове:МАРИЯ АДЖЕМОВА

   мл.с.СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Т.Александрова

      в.ч.гр.   дело N` 396      по описа за  2016  г.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива по чл.274 и сл. във вр. с чл.413 ГПК.

Образувано е по частна жалба на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД, гр. Козлодуй чрез изпълнителния директор Д.А. против раз-пореждане,обективирано в заповед № 439/14.06.2016г. за изпъл-нение на парично задължение по чл.410 ГПК по ч.гр.д.№ 753/2016г. по опис на КРС,в частта му,в която е отхвърлено искането на зая-вителя да се присъди на основание чл.78,ал.8 ГПК юрисконсултско възнаграждение от 300 лв. в заповедното производство, съответ-стващо на съответното адвокатско възнаграждение.Поддържа се,че съдебната практика на ВрОС по цитираното от районния съд ч.гр.д.№ 279/2016г. не може да намери приложение,тъй като в слу-чая заповедното производството е изготвено и внесено чрез пълно-мощника-гл.юрисконсулт В. Б.,което изрично е посочено в т.4 от заявлението.Цитира се и друга практика на ВрОС по подобни казуси,съобразно която винаги в заповедното производ-ство,когато са налице предпоставките затова и се е присъждало съответно юрисконсултско възнаграждение.Иска се отмяна на за-поведта в съответната й част.

С определение № 564/25.07.2016г. ВрОС на основание чл.229, ал.1,т.6 ГПК е постановил спиране на производството до произ-насяне на Конституционния съд на РБ по к.д.№ 3/2016г. относимо към разпоредбата на чл.78,ал.8 ГПК и нейната противокон-ституционност.

С решение № 10/29.09.2016г. КС на РБ, по к.д.№3/2016г. е отхвърлил искането на омбудсмана на РБ за установяване на проти-воконституционност на чл.78,ал.8 ГПК.

При това положение такива съдебни разноски по принцип могат да се искат,респективно присъждат на посоченото основание.

В конкретното производство ,окръжният съд,след като взе предвид оплакванията в частната жалба и след като сам,съобрази и обсъди съдържащите се в делото документи,от фактическа и правна страна приема следното:Частната жалба е подадена в срока по чл.275,ал.1 ГПК,отговаря на изискванията за съдържание и прило-жения,произхожда от ЮЛ с необходимата легитимация и правен ин-терес и е насочена против съдебен акт от категорията на обжал-ваемите.Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред районния съд е образувано по заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК със заявител "АЕЦ  Козлодуй" ЕАД гр.Козлодуй чрез изп.директор Д.А. против Г. Д. Б. за парично вземане в размер на 567.39 лв.,от които 543.26 лв. главница за доставена топлинна енергия за периода от м.11.2015г. до м.02.2016г.,такса топлинно счетоводство в размер на 14.00 лв.,ведно с направените разноски за образуване на делото и юрис-консултско възнаграждение по чл.78,ал.8 ГПК в размер на 300 лв. Поискана е и следващата се лихва  за забава по чл.86 ЗЗД в раз-мер на 10.13 лв.за посочения по-горе период,както и законната лихва върху главницата,считано от датата на подаване на заяв-лението до окончателното плащане на вземането.Заявлението е придружено с писмени документи,относими към твърденията за дъл-жимост на посочените в заявлението суми, включително е предста-вено и пълномощно за процесуално представителство на гл.юк.Б.,надлежно упълномощена  от страна изп. директор Д.А., като е направена и нотариална заверка.По заявлението е обра-зувано ч.гр.д.№ 753/2016г.- по опис на КРС.

Въз основа на документите и съобразявайки чл.410 ГПК, ра-йонният съд е разпоредил издаването на заповед № 439/ 14.06. 2016г. по посоченото заповедно производство,като е оставил без уважение искането за заявителя за присъждане на разноски в раз-мер на 300 лв. юрисконсултско възнаграждение по силата на чл.78, ал.8 ГПК.Изложени са мотиви,че тъй като освен подаване на зая-влението,подписано от изпълнителния директор/в случая надлежно упълномощен негов заместник/,заявителя не е бил защитаван от юрисконсулт,то не му се следват и разноски,позовавайки се съ-дебна практика на ВрОС по ч.гр.д.№ 279/2016г.Именно тази част от заповедта е предмет на частната жалба.

Окръжният съд,като съобрази оплакванията в частната жалба приема,че заповедта в обжалваната й част,в която  заявлението по чл.410 ГПК,в частта му за разноските без уважение е правилно.То съответства на данните по делото за липса на юрисконсултско представителство в производството,въпреки дадените пълномощия. Заявлението е подписано от изпълнителния директор,като в случая е без значение  е кой е изготвил и подал съответните книжа пред районния съд.А и дори да се приеме,че юрисконсулта е изготвил съответните книжа необходими за подаване на заявлението по чл.410 ГПК, това е негово задължение по сключеният трудов до-говор в качеството на правен консултант и не може да се раз-глежда като процесуално представителство пред съд.Негово за-дължение е въобще подготовката на всички книжа необходими на работодателя му по възникнали правни въпроси в дейността на последния. Съдебната практика на ВКС безпротиворечиво,както и   приетото в ТР №6/2012г. по т.д.№6/2012г. на ОСГТК на ВКС/ т.1/, приема,че на присъждане подлежат съдебните разноски,но само ако  са събрани данни за направени реално такива.

Разпоредбата на чл.78,ал.8 ГПК предвижда присъждане на юрисконсултско възнаграждение като съдебни разноски,но това съотнесено към горепосоченото, се следва само в случаите на реално участие на съответния юрисконсулт чрез съответното про-цесуално представителство в съдебното производство.В случая за-поведното производство се развива едностранно,районният съд се произнася в закрито заседание,без участие на страните и при по-ложение,че заявлението произтича от изпълнителния директор,като представляващ заявителя,юрисконсулта,на който са предоставени пълномощия няма реално участие в делото,при което не му се следва и възнаграждение при хипотезата на чл.78,ал.8 ГПК.

Посочената практика на окръжния съд по други дела от такъв характер,касае случаи на хипотези на процесуално представи-телство от юрисконсулт различни от настоящата.

При изложените съображения,обжалваната заповед за изпълне-ние на парично задължение, в съответната й обжалвана част,ще следва да се потвърди.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА заповед № 439/14.06.2016г. за изпълнение на парично задължение,издадена по ч.гр.д.№ 753/2016г. по опис на РС-Козлодуй,в частта,в която е оставено без уважение искането на заявителя "АЕЦ Козлодуй" ЕАД гр.Козлодуй за присъждане на юрис-консулстко възнаграждение от 300 лв. на основание чл.78,ал.8 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

  

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........