О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

                     гр.Враца,21.10.2016г.

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,

в   закрито    заседание на 21.10.2016г.  в състав:

 

                       Председател:Рената Мишонова-Хальова   

                           Членове:Пенка Петрова

мл.с.:Калина Христова

                  

При участието на

прокурора                    секретар        

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова

в.ч.гр. дело N`413 по описа за  2016 година,

 

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството се развива по чл.274 ал.1 т.2 и сл. във вр. с чл.413 ГПК.

Образувано е по частна жалба на В.С.Д. ***,против издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по ч.гр.д.№ 2085/2016г.по описа на РС Враца,в частта относно присъдените разноски – 25 лева държавна такса и 100 лева юрисконсултско възнаграждение.Поддържа се,че заповедта за изпълнение в обжалваната и част е неправилна и незаконосъобразна.Излагат се подробни доводи.Иска се отмяна на заповедта в съответната й част.С частната жалба не са сочени нови доказателства.

Противната страна не е ангажирала становище по частната жалба.

Врачанският окръжен съд като взе предвид изложените в частната жалба доводи и съображения,и доказателствата по делото,приема за установено следното:Частната жалба е процесуално допустима.Подадена е в преклузивния законоустановен срок,от страна,имаща право и интерес от обжалване,и против акт на съда,подлежащ на обжалване.Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред районния съд е образувано по заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК със заявител "Топлофикация Враца" ЕАД гр.Враца против настоящия жалбоподател за парично вземане в размер на 64,00 лв.,представляващо незаплатени от длъжника суми за услуга дялово разпределение за конкретизирания в заявлението период,ведно с направените разноски за образуване на делото в размер на 25 лв.и юрисконсултско възнаграждение по чл.78 ал.8 ГПК в размер на 100 лв.Заявлението е придружено с писмени документи,относими към твърденията за дължимост на посочените в заявлението суми, включително е представено и пълномощно за процесуално представителство на юрк.В.Н.,надлежно упълномощена  от страна на изп. директор на заявителя,чрез която е подадено и заявлението.По заявлението е образувано ч.гр.д.№ 2085/2016г.- по опис на ВРС.

Въз основа на документите и съобразявайки чл.410 ГПК, районният съд е разпоредил издаването на заповед № 1378/ 18.05. 2016г. по посоченото заповедно производство,като е присъдил и уважил искането на заявителя за присъждане на разноски в размер на 25 лв.държавна такса и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение по силата на чл.78 ал.8 ГПК.

Производството по делото е било спряно на основание чл.229 ал.1т.6 ГПК.Основание за това е дало обстоятелството,че пред Конституционния съд на РБ е било образувано конституционно дело № 3/2016г.,по което с определение за допустимост от 22.03.2016г. е допуснат до разглеждане въпросът на Омбудсмана на РБ за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.78 ал.8 ГПК.С решение от 29.09.2016г.КСРБ се е произнесъл по конст.д.№ 3/2016г.,с което искането на омбудсмана на РБългария за установяване противоконституционността на чл.78 ал.8 ГПК е отхвърлено.

При така изяснената фактическа обстановка частната жалба се явява неоснователна.Заявлението за издаване заповед за изпълнение в конкретния случай е уважено.Съгласно чл.78 ал.1 ГПК заплатените от ищеца/в случая заявител/ такси,разноски по производството и възнаграждение за един адвокат,ако е имал такъв се заплащат от ответника/в случая настоящ жалбоподател/ съразмерно с уважената част на иска.Заявлението е уважено изцяло,при което на ищеца/заявител/ се дължат всички разноски,направени в производството.Съгласно чл.78 ал.8 ГПК в полза на юридически лица и еднолични търговци се присъжда и адвокатско възнаграждение,ако са били защитавани от юрисконсулт.Направените от заявителя разноски в заповедното производство,представляващи заплатена такса възлизат на 25 лв.,колкото е внесъл заявителя по сметката на РС Враца,колкото е присъдил районния съд,и която сума е минималмата такава,дължима в заповедното производство съгласно чл.12 ал.1 т.1 от Тарифата за държантите такси,събирани от съдилищата по ГПК.Видно от данните по ч.гр.д.№ 2085/2016г.по описа на РС Враца,заявлението за издаване заповед за изпълнение е изготвено,подписано и подадено чрез пълномощник - юрк.Вася Неофитова.Приложено е и пълномощното/стр.15/,с което дружеството-заявител е упълномощило своя юрисконсулт да го представлява и подаде заявление за издаване заповед за изпълнение.Със самото заявление е претендирано юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева.Съгласно чл.7 ал.5 вр.ал.2 т.1 от Н-бата за минималните размери на адвокатските възнаграждения минималното адвокатско възнаграждение за адвокат в заповедното производство при конкретната сума е 300 лева.

При така изяснената фактическа обстановка частната жалба се явява неоснователна.Като такава следва да се остави без уважение.Присъдените разноски са дължими независимо от размера на дължимата главница,и независимо от факта,че част от дължимата сума е внесена от албоподателя – това е станало след издаване заповедта за изпълнение.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

                  О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна частна жалба,подадена от В.С.Д. ***,против заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по ч.гр.д.№ 2085/2016г.по описа на РС Враца,в частта относно присъдените разноски – 25 лева държавна такса и 100 лева юрисконсултско възнаграждение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

  

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........