О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд     гражданско       отделение

в   закрито    заседание на  17.10.2016г.    в състав:

 

   Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Членове:МАРИЯ АДЖЕМОВА

   мл.с.СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Т.Александрова

      в.гр.     дело N` 424      по описа за  2016  г.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива по реда на чл.248 ГПК.

Образувано е по  частна жалба вх. № 1492/05.05.2016г. на С.П.К. *** против определение № 76/ 19.04.2016г.,постановено при хипотезата на чл.248 ГПК,с което е отказано изменение на постановеното решение по делото, в частта му за разноските,чрез присъждане на допълнителни разноски от 621.40 лв.Направени са оплаквания за неправилност по приложе-нието на разпоредбата на чл.69,ал.1,т.5 ГПК,предвид характера на предявения иск и търсената с него защита.

Налична е и частна жалба на С.П.К. *** чрез адв.Г. Ив. Попова-С.,САК, против разпореждане от 10.05.2016г.,постановено по гр.д.№ 477/ 2015г.по опис на ОРС,с което е отказано издаване на изпълнителен лист по негова молба във връзка с присъдените му разноски по делото.Поддържало се е,че разпореждането е неправилно и незако-носъобразно,тъй като според жалбоподателя ,в случая е налице влязъл в сила съдебен акт-прекратително определение -което съоб-разно разпоредбата на чл.404,т.1 ГПК подлежи на принудително изпълнение,при което обстоятелството,че по делото е налична въззивна жалба,както и частна жалба в производството по чл.248 ГПК не рефлектира по никакъв начин върху задължението на съда да издаде изпълнителен лист за сумата,която не е предмет на оспорване.

С определение № 592/01.08.2016г.,състав на окръжния съд, се е произнесъл по посочените по-горе частни жалби,като е отхвърлил първата частна жалба като неоснователна,респективно е потвърдил обжалваното определение № 76/19.04.2016г. постановено по гр.д.№ 477/2015г. по опис на ОРС,а по втората частна жалба предвид нейния характер и предмета на обжалване, е постановил отмяна на разпореждането от 10.05.2016г. постановено по гр.д.№ 477/2015г. по опис на ОРС и е постановил да се издаде поискания от частния жалбоподател К. изпълнителен лист за присъдените му  в първо-инстанционното производство разноски.

По това производството е постъпила молба от частния жалбо-подател С.П.К. чрез адв.С.,вх. № 7067/ 30.08.2016г. за изменение на определение № 592/01.08.2016г. в частта за разноските пред въззивната инстанция във връзка с изхода на делото по повод частната жалба по реда на чл.407 ГПК.

В срока за писмен отговор,такъв дава "Агролидер-77", чрез адв.М.Б.,която дава становище,че молбата за изменението на определението на съда ,в частта,в която не са присъдени разноски пред въззивната инстанция е неоснователна,като се иска нейното отхвърляне.

Другата ответна страна в лицето на Г.И.П., чрез адв.Г.С.,САК, изразява становище,че молбата е основа-телна.

Окръжният съд като прецени становищата на страните по повод молбата на С.К. за изменение на определението от 01.08.2016г.,в частта за разноските,счита,че молбата е основателна.

В случая е налице акт на районния съд/разпореждане за отказ за издаване на изпълнителен лист/,за който при извършената въззивна проверка е преценено,че е неправилен,при което е бил отменен.

При това положение и при този изход на производството пред въззивния съд,на страната направила разноски за своята защита се следва тяхното възстановяване,по правилата на чл.78 ГПК във вр. с чл.81 ГПК.

Като се съобрази горното,следва да се приеме,че частния жалбоподател С.К. се следва възстановяване на разноските пред въззивната инстанция направени във връзка с подаване на частната жалба против разпореждането на районния съд за отказ за издаване на изпълнителен лист.Разноските следва да се поемат от ответната на частната страна спрямо която следва да бъде насочен изпълнителият лист,а именно ищеца в производството "Агролидер-77" ООД.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ИЗМЕНЯ определение № 592/01.08.2016г.,в частта за разнос-ките като:

ОСЪЖДА "АГРОЛИДЕР-77" ЕИК 202272645,със седалище и адрес на управление,ул."Ас.Златаров" № 39,с.Селановци,обл.Враца, пред-ставлявано от управителите Н.И.Ц. и Р. А.Р.А.А. да заплати на С.П.К. *** сумата 315 лв.разноски.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна касационна жалба пред ВКС,в седмичен срок,считано от датата на уведомяване на страните.

 

 

Председател:........... Членове:1..........2..........