О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

                  гр.Враца,05.10.2016г.

 

Врачанският окръжен съд,гражданско       отделение,

в   закрито    заседание на   05.10.2016г.   в състав:

 

                      Председател:РЕНАТА МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

    Членове:ПЕНКА ПЕТРОВА

      мл.с.:КАЛИНА ХРИСТОВА                      

                   

При участието на

прокурора                    секретар        

Като разгледа докладваното от съдията П.Петрова

        в.ч.гр. дело N` 500     по описа за  2016  г.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива при хипотезата на чл.413 във вр. с чл.274 ал.1 т.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД гр. Козлодуй,представлявано от изп.директор Д.К.А. против заповед № 440/14.06.2016г. издадена по ч.гр.д.№ 749/2016г. по опис на РС-Козлодуй,в частта за  разноските. Поддържа се,че с разпореждане,обективирано в обжалваната заповед, КРС е оставил без уважение искането на заявителя "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за заплащане на основание чл.78 ал.8 ГПК юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв.,като, за да стори това се е позовал на практика на ВрОС съгласно определение от 31.05.2016г. по ч.гр.д.№ 279/2016г.Излагат се съображения за незаконосъобразност на разпореждането,с което е оставено без уважение искането за юрисконсултско възнаграждение,тъй като дружеството съобразно данните по делото в заповедното производство е представлявано от юрисконсулт,на който със съответно пълномощно са дадени правомощия за процесуално представителство. Сочи се друга практика на ВрОС по подобен род производства,съобразно която се приема,че юрисконсултско възнаграждение в тези производства се дължи.Иска се отмяна на заповедта/разпореждане/ ,в съответната обжалвана част.

В срока по чл.276 ал.1 ГПК длъжникът в производството П.Г.Н. *** не дава писмен отговор на частната жалба.

Настоящият състав намира,че жалбата е процесуално недопустима при следните съображения:

Със заявление от 09.06.2016г.,"АЕЦ Козлодуй" ЕАД гр.Козлодуй чрез законният си представител -изп.директор Д.А. е поискало РС-Козлодуй да издаде заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК против П.Г.Н. *** за сумата общо от 243,98 лв. – главница,представляваща доставена топлинна енергия за периода от м.11 2015г. до м.02.2016г. и такса топлинно счетоводство,ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението, и направените в процеса разноски по образуване на делото и възнаграждение по чл.78 ал.8 ГПК в размер на 300 лв.-юрисконсултско възнаграждение,съгласно чл.7 ал.2 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения,и лихва за забава по чл.86 ЗЗД,считано от датата на падежа на всяко периодично вземане за периода от м.12.2015 г. до м.02 2016г.Въз основа на заявлението е образувано ч.гр.д.№ 749/2016г.по описа на сезирания съд,който е счел искането за допустимо и основателно,без частта на претендираното юрисконсултско възнаграждение,при което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК № 440/14.06.2016г.,като искането за присъждане на юрисконсултско възнаграждение е оставено без уважение.

Заповедта за изпълнение е връчена на длъжника/цата/ на 27.06.2013г.Междувременно длъжникът заплатил задължението си/без данни кога/.

С молба вх. № 4440/14.07.2016г.,дружеството-заявител, е признало обстоятелството за изплащане на дълга,като е поискало издадената заповед за парично задължение да бъде обезсилена,а производството прекратено.

С определение № 757/14.07.2016г.,районният съд е допуснал оттегляне на заявлението на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД против длъжника П.Г.Н.,обезсилил е заповед № 440/14.06.2016г.,и е прекратил производството по ч.гр.д.№ 749/2016г. по опис на КРС.Определението е съобщено на заинтересованите страни,които не са го обжалвали,при което е влязло в законна сила./вж. л.28-29 от делото/.

При така установената фактическа обстановка,и развилите се отношения между страните в заповедното производство ,към настоящия момент, липсва годен съдебен акт,който да е предмет на направеното обжалване.Заповедта,която се обжалва в частта за разноските е обезсилена в нейната цялост/в обстоятелствената част и в диспозитива на определението за обезсилване няма разграничение дали заповедта се обезсилва само в осъдителната й част/,а производството е прекратено също изцяло.При това положение липса съдебен акт,на който въззивната инстанция да извърши проверка по направените в частната жалба оплаквания,а също така,с оглед направеното обезсилване на заповедта за парично задължение,включително и в частта за разноските,липсва съдебен акт,който да подлежи на изменение,отмяна или друг съдебен контрол.Отделно от това жалбоподателят в настоящето производство е оттеглил изцало заявлението си за издаване заповед за изпълнение,вкл.и в частта относно претендираните разноски,като в молбата за оттегляне също не е претендирал разноски,при което частната жалба се явява недопустима поради отпаднал интерес.

При изложеното,частната жалба ще следва да се остави без разглеждане като процесуално недопустима.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

               О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх. № 4112/29.06.2016г. на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД гр.Козлодуй,представлявано от изп.директор Д.А. против заповед № 440/14.06.2016г. издадена по ч.гр.д.№ 749/2016г. по опис на КРС,в частта за разноските,като процесуално недопустима.

ПРЕКРАТЯВА произодството по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред САС,в седмичен срок,считано от датата на уведомяване на страните.

 

 

                     Председател:

 

 

 

                     Членове:1/

 

                             2/