О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд    гражданско        отделение

в   закрито    заседание на    24.10.2016г.  в състав:

 

   Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Членове:МАРИЯ АДЖЕМОВА

   мл.с.СВЕТОЗАР Г.

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Т.Александрова

       в.гр.    дело N`   525    по описа за  2016  г.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива по чл.435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалба на Л.Г. *** против постановление от 20.07.2016г. за извършване на опис на жилищна сграда със застроена площ от 72 кв.м.находяща се в парцел І,пл.№ 124 ,кв.2-ри по плана на с.Галатин,обл.Враца, постановено по изп.д. № 461/2014г. по опис на ЧСИ В.Й.,рег. № 721,с район на действие ОС-Враца.Поддържа се,че то е незаконо-съобразно,тъй като е насочено към извършване на опис на жилищна сграда,която несеквестируема по смисъла на чл.444,т.7 ГПК, пред-вид обстоятелството,че това е единственото му жилище.

В срока по чл.436,ал.3,изр.1 ГПК,ответната на жалбата стра-на в лицето на НАП София представлявана от изп.директор Б.А. дава писмен отговор,с който оспорва жалбата,като поддържа,че тя е неоснователна,а действията на съдебния изпълнител правилни.

В производството са налични и писмените мотиви на съдебния изпълнител,дадени на основание чл.436,ал.3,изр.2 ГПК,от които се установява,че действително е имало насрочен опис върху жилищна сграда,съсобственост на длъжника и трето лице,но такъв не е извършен,като е съобразено,че тя е единствено жилище по смисъла на чл.444,т.7 ГПК.

Окръжният съд,като взе предвид изложеното в жалбата, съоб-раженията на ответната страна -кредитор,отчете мотивите на ЧСИ и след цялостна преценка на съдржащите се в делото доказателства и извършени действия,от фактическа и правна страна приема след-ното:Жалбата е подадена в срока по чл.436,ал.1 ГПК, дотолкова, доколкото длъжникът е бил известен за извършване на насрочения опис със съобщение получено от него на 01.08.2016г./вж. л.79/ Същата обаче, не може да бъде разгледана по същество,тъй като е процесуално недопустима.

Изпълнителното производство е образувано по молба вх. № 2443/01.07.2014г. на Национална Агенция за приходите, представ-лявана от изп.директор Б.А.кредитор до ЧСИ В.Й.,рег. № 721,с район на действие ВрОС против длъжника Л.Г. ***,действаща на основание предоставени право-мощия по чл.162,ал.4вр. с ал.2 ДОПК и чл.3,ал.7,т.5 от ЗНАП по представен изпълнителен лист от 21.10.2013г. издаден по ч.гр.д.№ 4324/2013г. по опис на ВРС.Вземането е частно държавно такова в полза на ДФ "Земеделие" гр.София за задължения на длъжника,които е осъден да заплати,както следва: за сумата 24 446.00 лв. главница по извлечение от задължение по партидата на длъжник по договор № 06/112/06267 от 16.02.2010г.,ведно със законната лих-ва,считано от 16.10.2013г. до окончателното й изплащане; сумата 796.16 лв. -лихва за забава за периода 21.06.2013г. до 15.10.2013г.;сумата 504.84 лв.,представляваща заплатена д.т. и 702.42 лв. юрисконсултско възнаграждение.

Образувано е изп.д.№ 461/2014г. по описа на ЧСИ В.Йотов.

Представени са писмени доказателства относими към собст-веността и имотното състояние на длъжника,като е поискано и съдебният изпълнител наложил,ведно с покана за доброволно изпъл-нение налагане на запори върху собствени на длъжника моторни превозни средства,както и вписване на възбрана върху недвижими имоти негова собственост.

С молба от 06.08.2016г. ЧСИ е поискал вписване на възбрана  като обезпечителна мярка върху недвижим имот,представляваща жи-лищна сграда,находодяща се в парцел І,пл.№ 124,кв.2 по плана на с.Галатин,обл.Враца,застроена на площ от 72 кв.м.,която възбрана е вписана в Службата по вписванията гр.Враца с рег. № 5902/ 11.08.2014г.,акт.№ 184,т.2./л.24ти /

Покана за доброволно изпълнение ,отразяваща задълженията на длъжника,както и наложените възбрани и запори върху моторни превозни средства му е изпратена и получена от него на 16.09.2014г.

Насрочвани са описи на запорираните движими вещи МПС-та.

Насрочен е и опис на жилищната сграда в с.Галатин,обл.Враца за 25.08.2016г.,за който длъжникът е уведомен с призовка за принудително изпълнение на 01.08.2016г./л.79 от делото/За този опис е уведомен и съсобственика на длъжника Г. Х. Г.,който с писмено отговор на основание чл.500 ГПК е уведомил ЧСИ,че на е съгласен имотът да продаден изцяло./л.82/

След допълнително изискани от ЧСИ В.Й. данни,с оглед вписанато в жалбата постановление от 20.07.2016г.,което е посочено като нейн предмет, от негово съобщение изх. № 11824/ 20.10.2016г. се установява,че такова постановление,с такава да-та, не  е издавано.Описът на недвижимия имот,за който се посоч-ва,че е несеквеституем е насрочен с резолюция от 28.06.2016г. на гърба на л.58 от делото.В същото писмо е посочено,че опис на движимите вещи и на още един недвижим имот е извършен,за което в делото са налични съответни протоколи.Опис на недвижимия имот жилищна сграда от 72 кв.м.,находяща се в парцел І,пл.№ 124 кв.2, по плана на с.Галатин,обл.Враца не е извършен.

Във връзка с горното,окръжният съд констатира,че действи-телно в делото не се съдържа протокол на съдебния изпълнител за извършен опис на възбранения недвижим имот-жилищна сграда от 72 кв.м. в с. Галатин.

При така установената по-горе фактическа обстановка,следва да се приеме,че жалбата е процесуално недопустима и същата ще следва да се остави без разглеждане.

Въпреки че съдебният изпълнител е насрочил опис върху жилищната сграда ,находяща се в с.Галатин,обл.Враца,до такъв не се е стигнало,защото,както самият той отбелязва в мотивите си, след направени проучвания, е констатирал,че действително частта от жилищния имот,собственост на длъжника Г. била единст-вено негово жилище по смисъла на чл.444,т.7 ГПК.При това поло-жение опис не е бил извършен.

С оглед на установеното по делото,към момента на подаване на жалбата не е имало издаден акт на съдебния изпълнител, под-лежащ на съдебна преценка,което прави жалбата процесуално недо-пустима като преждевременно подадена.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

                   О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАЕ жалба вх. № 3942/04.08.2016г. на Л. Г. *** против действия на ЧСИ В.Й.,рег. № 721,с район на действие ВрОС,по изп.д.№ 461/2014г. по описа на същия,като процесуално недопустима.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред САС,в седмичен срок,считано от датата на уведомяване на страните.

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........