О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд  ,гражданско                    отделение ,в   закрито    заседание на  21  октомври две хиляди и шестнадесета  година,  в състав:

 

   Председател:Рената Г. Мишонова-Хальова

Членове:Пенка Петрова

                                  Калина Христова-мл.с.

 

като разгледа докладваното от съдията Мишонова- Хальова

въз. гр.дело N`558 по описа за  2016 г., за да се произнесе взе предвид:

    Ц.С.И. *** с ЕГН **********,*** -длъжник по изп.д. 20167230400042 по описа на ЧСИ № 723 МОМЧИЛ НЕЛОВ,е подала жалба против постановлението на ЧСИ Нелов от 04.10.2016 г/погрешно отразена дата/ за определените  разноски в изпълнителното дело при образуването му.

    Жалбоподателака поддържа в жалбата, че определената такса по чл. 26 от ТТР по ЗЧСИ е определена в нарушение на приложимата нормативна уредба- в завишен размер, спрямо паричната сума подлежаща на събиране, както и че  адвокатското възнаграждение на проц. представител на взискателите от 700 лв е завишено, вместо присъждането на минималния размер по Наредба №1 от 2004 г на ВАС. Жалбата до ВОС е депозирана на 17.06.2016 г  пред ЧСИ Нелов като е приложена към нея ПДИ .

     Проц. представител на  взискателите - адв. Б. Р. е депозирал становище от 08.09.2016 г по жалбата и по  заявление на жалбоподателката от 20.06.2016 г,с което уведомява ,че е внесла 30% от дължимата сума и предлага споразумение на взискателите.

    ЧСИ М. Нелов е депозирал мотиви относно жалбата на Ц.И. както копие от изп.д.№ 042/16 г по негов опис, с което е изпълнил  задължението си  по чл. 436 ал.3 от ГПК.

     Производството е по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

     Съд. състав констатира, че жалбата против  постановлението на ЧСИ М.Нелов за разноските е процесуално допустима  ,тъй като тази възможност за длъжника е предвидена в  чл. 435 ал.2 от ГПК. В изпратеното копие обаче от ИД №42/16 г по описа на ЧСИ М.Н. е приложено заявление  от жалбоподателката Ц.И. входирано  от 17.09.16 г в деловодството на ЧСИ, с което  се заявява, ОТТЕГЛЯНЕ НА ЖАЛБАТА  ПРОТИВ  ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ЗА РАЗНОСКИТЕ. Това заявление  за оттегляне на жалбата е следвало да бъде  изпратено на ВОС заедно със самата жалба.

    Съд. състав приема , че жалбоподателката е направила   оттегляне на жалбата си против постановление на ЧСИ М.Н. за разноските по изп.д.№42/16 г, тъй като със заявлението си от 16.09.2016 г е приела предложеното от взискателите споразумение по тяхно становище от 07.09.2016 г  за разсрочено плащане остатъка от дължимата сума.

     Водим от горното съд. състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

    ПРЕКРАТЯВА  въз гр. д № 558/16 г по описа на Врач. Окр. Съд поради оттегляне на жалбата.

 

    Определението подлежи на обжалване пред САС в едноседмичен срок от уведомяване на  жалбоподателя Ц.И. и взискателите чрез адв. Б. Р.

 

 

 

                Председател :

 

                 Членове: 1/          2/