О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

                         гр.Враца,28.10.2016 г.

 

Врачанският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми октомври, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

  

Председател:Рената Мишонова-Хальова

    Членове:Пенка Петрова

   Мл.съдия:Калина Христова      

            

като разгледа докладваното от съдия Пенка Петрова въззивно гр.дело № 563/2016 год.,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба подадена от адв. К.К. ***, в качеството му на особен представител на А.Т.К., длъжник по изп. дело №1195/2014 год. по описа на ЧСИ Г. Б.,с рег. №722 в Камарата на ЧСИ на Република България, с район на действие ОС Враца,против  действия на съдебния изпълнител, изразяващи се в неправилно определена начална цена на публичната продан, поради което наддаването при публичната продан не е извършено надлежно по смисъла на чл. 435 ал.3 ГПК. Сочи се, че определянето на началната цена представлява елемент на наддавателната процедура и ако не бъде определена правилно,то и определянето на бъдещия купувач на имота би било незаконосъобразно извършено.

В срока по чл. 436, ал.3 ГПК е депозирано писмено възражение от взискателя по изпълнителното дело "Юробанк България" АД, в качеството на правоприемник на "Алфа банка-клон България", подадено от процесуалния представител на банката, адвокатско дружество- "П. и П."-адв. С.П. и адв. В. П., с което се оспорва като недопустима подадената жалба, по аргументи от разпоредбата на чл. 435 ал.1-5 ГПК,с оглед изрично посочените подлежащи на обжалване действия на съдебния изпълнител, лицата и условията,при които могат да се обжалват тези действия. Посочено е, че жалбоподателят твърди, че наддаването не е било извършено надлежно по смисъла на чл.435, ал.3 ГПК, но същото все още не е било осъществено, с оглед факта, че публичната продан е насрочена за 30.11.2016 год., 13,30 ч. С оглед на това се иска подадената жалба да се остави без разглеждане като недопустима. 

На основание чл.436 ал.3 ГПК,ЧСИ Г. Б. е изложил мотиви по обжалваните изпълнителни действия, в които се излагат съображения за недопустимост на жалбата по аргументи, извлечени от разпоредбата на  чл. 435 ал.2 ГПК. Поддържа се становището, че длъжникът не въвежда доводи за несеквестируемост на имота,предмет на извършените принудителни изпълнителни действия, както и че действията при определяне на началната цена на имота при първа публична продан  не подлежат на обжалване пред окръжния съд. В пълнота на изложеното е допълнено и обстоятелството, че имотът е бил ипотекиран в полза на взискателя, поради което закрилата по чл.444, т.7 ГПК е неприложима в случая-чл.445 ал.1 ГПК. Сочи се, че ОС Враца вече се е произнесъл по обжалване описа на недвижимия имот, с влязло в сила Определение № 816/16.11.2015 год. по въззивно гр.дело №565/2015 год. по описа на ОС Враца.

След като се запозна с приложеното копие от изпълнително дело,и обсъди наведените от страните и от ЧСИ Г. Б. доводи, настоящият съдебен състав приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 436 ал. 1 ГПК, но е процесуално недопустима,и не следва да бъде разглеждана по същество.

Изпълнително дело № 1195/2014 год. е образувано пред ЧСИ М. П., рег. № 851,с район на действие Софийски градски съд по молба на "Алфа Банк"АД по изпълнителен лист от 04.11.2013 год., издаден въз основа на заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК,постановена по ч.гр.дело № 4616/2013 год. по опис на РС Враца против А.Т.К. *** за сумата в размер на 1109.24 евро - главница по договор за кредит от 04.02.2008 год. и анекс към него от 10.02.2010 год.; 6815.18 евро - просрочена лихва за периода от 10.11.2010 год. до 09.10.2013 год.; 251.30 лв. евро наказателна лихва за периода от 10.03.2011 год. до 28.10.2013 год.; 1621.37 евро наказателна лихва върху просрочената лихва от 10.12.2010 год. до 28.10.2013 год.; 501.91 евро годишна такса управление на кредита за 2011 год.; 2012 год. и за 2013 год., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 01.11.2013 год. до изплащане на вземането, както и 402.86 лв. внесена държавна такса и 781.72 лв. адвокатско възнаграждение.

По молба на взискателя "Алфа Банк" АД от 14.04.2014 год. е поискано от ЧСИ М. П. да изпрати делото за продължаване на изпълнителните действия при ЧСИ Г. Б. с рег. № 722 в Камарата на ЧСИ, с район на действие ОС Враца, тъй като по процесното изпълнително дело е била наложена възбрана върху недвижим имот, чието местонахождение се намира в друг съдебен район на действие, а именно Окръжен съд Враца. Делото е изпратено на ЧСИ Г. Б., рег. № 722, с район на действие ОС Враца за продължаване на изпълнителните действия,където е образувано под нов номер- № 1195/2014 год.

Длъжникът по делото А.Т.К. не е открит на постоянния и настоящия му адрес, поради което по искане на взискателя "Алфа банк" АД, съдебният изпълнител е открил процедурата по назначаване на особен представител на длъжника пред РС Враца. С определение №1743/03.09.2015 год. постановено по ч.гр.дело №2635/2015 год. по описа на РС Враца, съдът е назначил адв. К.К. за особен представител на длъжника А.К. по процесното изп. дело № 1195/2014 год. по описа на ЧСИ Г. По делото е извършен опис на недвижимия имот, ипотекиран в полза на взискателя, както и е обявена публична продан за същия, насрочена за 13.08.2016 год.-13.09.2016 год. За определяне пазарната стойност на описания недвижим имот е изготвена по делото експертна оценка, като имотът е оценен на 61976.00 лв.

С протокол от 14.09.2016 год. ЧСИ Г. Б. е обявил публичната продан за нестанала, тъй като купувачи не са се явили. С молба депозирана от взискателя "Юробанк България" АД от 21.09.2016 год. е поискано на основание чл. 494 ГПК да бъде извършена нова продан на процесния имот, ипотекиран в полза на взискателя. ЧСИ Г. Б. е обявил втора продан за имота при първоначална цена 80 % от началната цена при първата продан, а именно 37 185,60 лв., която тече за периода от 29.10.2016 год. до 29.11.2016 год., като наддавателните предложения ще бъдат отворени на 30.11.2016 год., от 13,30 ч. в сградата на РС Враца.

Срещу определената от ЧСИ начална цена при насрочената втора публична продажба е подадена настоящата жалба от особения представител на длъжника адв.К.,предмет на производството.Както се посочи тя е процесуално недопустима при следните съображения:

Разпоредбата на  чл. 435 ал.2 ГПК посочва,че длъжникът може да обжалва постановлението за глоба, насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноски.Разпоредбата на чл. 435 ал.3 ГПК, дава възможност за обжалване на действията на съдебния изпълнител от страна на длъжника само тогава,когато се твърди,че наддаването при публичната продан на имот не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.Двете разпоредби лимитивно изброяват хипотезите,при което длъжникът може да обжалва действията на съдебния изпълнител. В случая се твърди, че изготвената по делото оценка на недвижимия имот,респ.определената въз основа на тази оценка първоначална цена при определената втора публична продажба  не е съобразена с разпоредбата на чл. 435, ал.3 ГПК, при което ЧСИ е постановил извършването на проданта при незаконосъобразно определена начална цена, при което сочените хипотези от гледна точка на обстоятелствената част на жалбата не са налице, и същата се явява процесуално недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане. Следва да се отбележи и обстоятелството, че наддаването не е опорочено, тъй като същото все още не е осъществено-публичната продан е насрочена за 30.11.2016 год., 13,30 ч.

Водим от гореизложеното, Врачански окръжен съд

 

                О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от адв. К.К. ***, в качеството му на особен представител на А.Т.К., длъжник по изп. дело №1195/2014 год. по описа на ЧСИ Г. Б. с рег. №722 в Камарата на ЧСИ на Република България, с район на действие ОС Враца против  действия на съдебния изпълнител изразяващи се в неправилно определена начална цена на втора публична продан, насрочена за периода 29.10.2016 год.- 29.11.2016 год.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело № 563/2016 год. по описа на ОС Враца.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд-гр.София.

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........