О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд  ,гражданско                    отделение,в   закрито    заседание на   24 октомври две хиляди и шестнадесета година,  в състав:

 

   Председател:Рената Г.Мишонова- Хальова

Членове:Пенка Петрова

                                  Калина Христова-мл.с.

 

като разгледа докладваното от съдията Мишонова- Хальова

въз. гр. дело N` 564 по описа за  2016 г.,за да се произнесе взе предвид:

        П.Д.  И. *** е подала въззивна жалба против решение №368/23.06.2016 г по гр.д.№5130/15 г по описа на ВРСъд, с което е признато за установено по отношение на нея и В и К ООД гр.Враца,че тя дължи на "В и К" ООД гр.Враца  сумата от 93,72 лева – главница за периода от 01.10.2012 г. до 23.09.2014 г. за неплатени „В и К” услуги, сумата 4,65 лева -  мораторна  лихва за периода от 01.11.2012 г. до 27.04.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 11.09.2015 г., до окончателното изплащане както и 520 лв разноски по делото пред първоинстанционния съд.

        В жалбата се навеждат довди, че решението  на ВРСъд е неправилно и необосновано, тъй като  решаващият съдия произволно е мотивирал заключенията си по делото, които не кореспондирали с фактологията и договорните отношения  между страните. Твърди се ,че съдът не се е произнесъл по формирането на присъдените разноски от 520 лв при цена на иск от 93,72 лв. Освен това съдът не бил приел възражението  на жалбоподателката за изтекла погасителна давност на вземането на " В и К"ООД гр.Враца.

Моли се отмяна решението на първоинстанционния съд с всички законни последици. С въззивната жалба не се правят нови доказателствени  искания.

        В срока за отговор на въззивната жалба "В и К" ООД гр.Враца оспорват въззивната жалба като неоснователна. Според  ответника жалбоподателката била признала пред ВРСъд договорни отношения с тях,но възразявала ,че не дължи нищо , тъй като не обитава жилището.Според ответника  първоинстанционното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потърдено, а  въззивната  жалба оставена без уважение. Не се сочат нови доказателствени  искания, претендират се разноски пред въззивната инстанция.

Въз. състав при ВОС приема ,че възивната жалба е подадена на 18.07.2016 г в регистратурата на ВРСъд макар  с друга жалба по друго дело,но тя е в законния срок, което я прави процесуално допустима. Жалбоподатеилката е освободена от д.т. пред ВОС от  решаващия съдия на осн.чл. 263 ал.1 и чл. 83 ал.2 от ГПК.

Освен това ВОС констатира, че  в т.2 от въззивната жалба П.Д. възразява по отношение на присъдените от решаващия съдия разноски, които са в размер на 520 лв, заявявайки,че не е аргументирано защо са на такава стойност при иск само за 93,72 лв?Поради това възражение  въз. състав приема ,че във въззивната  жалба се съдържа  и искане за изменение на  обжалваното  решение в частта за разноските. Затова в тази част въззивната жалба следва да бъде разгледана не от ОС-Враца, а от ВрРС , тъй като в посочеината  част въззивната  жалба има характера  и представлява молба на въззивницата за изменение решението в частта за разноските, по която  ВРсъд дължи произнасяне ,спазвайки прцедурата на чл. 248 от ГПК.

След произнасяне по т.2 от въззивната жалба, която е молба по чл. 248 от ГПК и влизане в сила на съдебния акт на ВРСъд, делото следва да се изпракти отново на ВОС за произнасяне  в останалата част  на въззивната жалба.

    Водим от гореизложеното съд. състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по въз. гр. дело № 564/2016 г. по описа на ВрОС.

 

ДЕЛОТО ДА СЕ ИЗПРАТИ на ВРСъд за произнасяне по искането на П.И.  във въззивната жалба, обективирано в частта за разноските.

 

След произнасяне на Врачанският РС и влизане в сила на съдебният му акт по чл. 248 от ГПК, делото да се върна не ВрОС за произнасяне в останалата част от въззивната жалба.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок  от съобщението до страните  пред САС.

 

 

        Председател :

 

                                Членове :1/        2/