О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд ,гражданско                     отделение ,в   закрито    заседание на  28 октомври две хиляди и шестнадесета година,    в състав:

 

   Председател:Рената Г.Мишонова- Хальова

Членове:Пенка Петрова

                                  Калина Христова- мл.с.

 

като разгледа докладваното от съдията Мишонова- Хальова

въз. ч. гр. дело N`570 по описа за  2016  г., за да се произнесе взе предвид:

   

Д.Г.Г. *** е подал частна жалба против разпореждане № 9801/4.10.2016 г по ч.гр.д.№ 3313/16 г по описа на ВРСъд,  с което е отхвърлено  подаденото от жалбоподателя заявление с вх. №10380/28.07.2016г. срещу Д. А. И. за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК за сумата от 450 лева, представляваща неизпълнено парично задължение на длъжника за неустойка по развален договор за консултантска услуга от 30.05.2012г.

В ч. жалба  се навежда довода, че разпореждането на РС-Враца, с което е отхвърлено заявлението  по чл. 410 от ПК ,е незаконосъобразно. Твърди се, че заявлението няма пороци, тъй като жалбоподателят се бил съобразил с утвърдения образец за заявление по чл. 410 от ГПК определен с Наредба №6 от 20.02.2008 г, като написаното от него заявление на пишеща машина няма никакви  разлики с посочения в наредба №6 образец. Моли се отмяна на обжалваното разпореждане на ВРСъд и връшане делото за произнасяне по искането за издаване заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК.

Въз. състав приема ,че  частната жалба е  процесуално допустима, тъй като е подадена в законния срок от страна с право на обжалване ,срещу акт от категорията на обжалваемите. Разгледана по същество ч.ж. е  о с н о в а т е л н а.

   За да  разпореди  отхвърляне заявлението на Д.Г. за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, решаващият съдия в мотивите си е приел ,че заявителят в предоставения му едноседмичен срок  отново бил представил заявление, което не било по утвърдения образец с Наредба №6 /20.02.2008 г, което го правело нередовно и на осн. чл. 411 ал.2 т.1 от ГПК следвало да бъде отхвърлено.

Разпореждането на  решаващия съдия е неправилно по следните съображения:

   1.Съгласно чл. 425 ал.1 от ГПК министърът на правосъдието е издал Наредба №6 /20.02.2008 г,с която са утвърдени образци за заповед за изпълнение,заявление за издаване заповед за изпълнение както и другите  книжа във връзка със заповедното производство.

Според българския тълковен речник, срещу думата образец е записано, че това е"начин за извършване на нещо" т.е.в случая подаване на заявление по чл. 410 от ГПК  следва да бъде  по  публикувания образец в Наредба№6  приложение 1.

Жалбоподателят е подал заявлението по чл. 410 от ГПК написано на машина, което на 100% съответства на образеца публикуван като приложение 1 към Наредба №6. Никъде  обаче в наредба №6 или в ГПК не е  посочено, че образец за заявление в заповедното производство по ГПК следва да е компютърна разпечатка,с определен шрифт и големина на същия, няма и забрана приложение №1 от Наредба№6/08 г да е на пишеща машина както е направил Д.Г., който е преписал едно към едно  на пишеща машина образеца , така както е утвърден в наредба№6/20.02.2016 г  в прил. 1

   2. ВРСъд след като е приел , че заявлението по чл. 410 от ГПК подадено от жалбоподателя не е по утвърдения  образец на осн. чл. 425 ал.1 от ГПК е  издал разпореждане № 8243/08.08.2016 г, с което указал на Г. да попълни и представи приложеното към разпореждането заявление по чл. 410 от ГПК. В съобщението до него обаче няма данни с разпореждането да му е изпратета и бланка /образец/ за заявление по чл. 410 от ГПК,която да попълни и изпрати на ВРС .Това е  така, тъй като с молбата си от 4.10.2016 г жалбоподателят заявява ,че е получил разпореждането от 08.08.2016 г,на съда,  но не и бланка- образец, поради което отново подава заявление  на пишеща машина идентично с приложение 1 от Наредба№6/2008 г.

    С оглед гореизложеното въз. състав приема ,че  разпореждането на ВРСъд е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Подаденото заявление  до ВРСъд  от Г. по чл. 410 от ГПК  представлява  препис  на пишеща машина на бланката образец от приложение№1 по Наредба №6/2008 г на МП.Затова заявлението следва да бъде прието от ВРСъд и същия се произнесе по него на осн.чл. 411 ал.2 от ГПК.

Водим от горното въз. състав при Врач. Окр. съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

   ОТМЕНЯВА разпореждане № 9801/04.10.2016 г по ч. гр.д.№3313/16 г по описа на ВРСъд като незаконосъобразно.

 

   ВРЪЩА делото на ВРСъд за произнасяне по  подаденото от Д.Г.Г. *** заявление по чл. 410 от ГПК.

   Определението е окончателно.

 

 

                 Председател :

 

                  Членове: 1/            2/