Р Е Ш Е Н И Е 95

                              04.10.2016 год.

 

    Врачанският окръжен съд, търговско                      отделение в закрито заседание на четвърти октомври, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

   Председател:Николай Христов.

 

като разгледа докладваното от съдията Христов. т. дело N 110 по описа за 2015 г.

Производството е по реда на чл.710 от ТЗ.

С решение №42 от 15.04.2016 г. постановено по т.дело №110 от 2015 г. на Врачански окръжен съд е обявена неплатежоспособността на "ЕРМИЛА"ЕООД, ЕИК 831700097 и е открито производство по несъстоятелност на дружеството с начална дата 18.01.2011 г.

С определение №354  от 15.08.2016 г. съдът е одобрил изготвения от синдика К.И. списък на приетите предявени вземания на кредиторите и определението е вписано в Търговския регистър на 16.08.2016 г.

В срока по чл.698 от ТЗ не е предложен план за оздравяване на предприятието.

При това положение съдът намира че е налице хипотезата на чл.710 от ТЗ поради което дружеството ще следва да бъде обявено в несъстоятелност с всички произтичащи от това последици по чл.711 от ТЗ.

По тези съображения съдът

          РЕШИ:

ОБЯВЯВА „ЕРМИЛА" ЕООД, ЕИК 831700097 със седалище и адрес на управление гр. Мездра ул."Дружба" №10 в несъстоятелност.

ПОСТАНОВЯВА прекратяване на дейността на предприятието.

ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника.

ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на длъжника. ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество.

Решението подлежи на незабавно изпълнение вписване в ТР на АВ.

Решението подлежи на обжалване в 7дневен срок от вписването в Търговския регистър при АВ. Решението да се впише в книга по чл.634в от ТЗ и препис да се изпрати за обявяване в ТР при АВ .     

Окръжен съдия: