Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 104

                                        гр.Враца, 25.10.2016г.

 

 

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание на 27.09.2016г., в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ИВАНОВА

 

 

         при участието на секретаря Х.Ц. разгледа докладваното от съдия ИВАНОВА т.д.№29 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        

         Предявен е иск с правно основание чл.517, ал.4 от ГПК.

         Ищецът Г.Д.П. ***, ЕГН ********** твърди, че с решение на Окръжен съд Добрич майка му Р.А.К. е осъдена да му заплащаща месечна издръжка в размер на 200лв., считано от 04.04.2014г. докато учи редовно във висше учебно заведение за предвидения срок на обучение, но не по-късно от 25-годишна възраст. Въз основа на издадения в негова полза изпълнителен лист е образувано изп.д.№27/2015г. по описа на СИС при Районен съд-Добрич. С оглед на това, че издръжката не е изплащана, по искане на ищеца е наложен запор върху дружествените дялове на ответницата, в качеството й на едноличен собственик на капитала на "Амбулатория за индивидуална практика и първична медицинска помощ САТОРИ - д-р Р.К."ЕООД, ЕИК 203452991. Независимо от предприетото действие суми по изпълнителното дело не са постъпили, поради което ищецът е овластен от съдебния изпълнител да предяви иск за прекратяване на дружеството.

         Чрез управителя Р.А.К. ответното дружество е подало отговор на исковата молба, с който предявения иск е оспорен.В отговора се поддържа, че едноличното дружество с ограничена отговорност, срещу което е насочен искът, е лечебно заведение и не може да извършва търговски сделки и че в случая са приложими разпоредбите по чл.155 от ТЗ, касаещи прекратяване на ЕООД и в които не е предвидено прекратяване на дружеството поради задължение към личен кредитор на някой от съдружниците. Оспорен е подписа на ищеца, положен върху исковата молба.

         Ищецът е подал становище, имащо характера на допълнителна искова молба, в което заявява, че изискванията на чл.517, ал.4 от ГПК са спазени. С допълнителна молба същият е потвърдил, че положеният върху исковата молба подпис е негов.

         Подаден е допълнителен отговор, който съдържа очевидно погрешно смесване на правни норми на ТЗ и ГПК.

         От представените от ищеца писмени доказателства се установява следното:

         С влязло в законна сила решение на Окръжен съд-Добрич по в.гр.д.№538/2014г. Р.А.К. е осъдена да заплаща на ищеца Г.Д.П. месечна издръжка в размер на 200лв., считано от 04.04.2014г. докато учи редовно във висше учебно заведение за предвидения срок на обучение, но не по-късно от 25-годишна възраст, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

         Видно е от представената покана за доброволно изпълнение, че въз основа на издадения срещу Р.К. изпълнителен лист е образувано изп.д.№27/2015г. по описа на държавен съдебен изпълнител при Районен съд-Добрич.

         С исковата молба е представено постановление на съдебния изпълнител, с което ищецът е овластен да предяви иск за прекратяване на ответното дружество "Амбулатория да индивидуална практика и първична медицинска помощ САТОРИ - д-р Р.К."ЕООД. В постановлението съдебният изпълнител е удостоверил, че длъжникът не е ангажирал доказателства за извънсъдебни плащания и не е извършил такива в рамките на изпълнителното дело, поради което вземанията по изпълнителния лист са изцяло непогасени. Отразено е, че по молба на взискателя е наложен запор върху 100% от дяловете на длъжника в ответното дружество, който е вписан в търговския регистър. Посочено е също, че длъжникът не е правил възражения за настъпване на правопогасяващи факти по смисъла на чл.144 от СК.

         При справка с електронния сайт на търговския регистър се установява, че длъжникът по изпълнението Р.К. е едноличен собственик на капитала на ответното дружество. Наложеният от съдебния изпълнител запор върху дружествените дялове на длъжника е вписан в търговския регистър под №20150924105251.

         Ответното дружество не е представило доказателства за това да е заплащало суми по изпълнителното дело или по друг начин, нито навежда такива твърдения.

         Изложеното дава основание на съда да приеме, че предявеният иск е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

         Предмет на предявения иск по чл. 517, ал.4 от ГПК е прекратяване на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност. Абсолютна процесуална предпоставка за предявяването на този иск е наличието на висящо изпълнително производство, по което ищецът има качеството на взискател, а търговското дружество - на трето задължено лице по смисъла на чл.507 и сл. от ГПК, което е осуетило изпълнението върху припадащата се на длъжника в изпълнителното производство стойност на дружествения му дял, както и наличието на изрично овластяване на взискателя да предяви този иск. Предмет на иска не е подлежащото на принудително изпълнение вземане на кредитора-ищец, а потестативното му право да поиска прекратяване на търговското дружество и откриване на производство по ликвидация, като способ за събиране на задължението по реда на чл.266 и сл. от ТЗ Съдът може да отхвърли иска за прекратяване на дружеството, само ако по делото се установи, че дружеството е изплатило на взискателя припадащата се на съдружника част от имуществото, или че вземането на взискателя вече е погасено от дружеството или от длъжника. В този смисъл е формирана задължителна практика на ВКС, обективирана в постановени по реда на чл.290 от ГПК решения/Решение №60 от 10.07.2012г. по т.д.№134/2012г., І т.о., Решение №146/07.11.2013г. по т.д.№1041/2012г.,І т.о., Решение №76/10.07.2014г. по т.д.№2163/2013г.,ІІ т.о./.

         В разглеждания случай изпълнението е насочено върху всички дялове от капитала на дружеството, които са еднолична собственост на длъжника по изпълнителното дело, поради което не е необходимо на ответното дружество да бъде връчвано изявление за неговото прекратяване или на прекратяване на участието на длъжника, съгласно чл.517, ал.4 от ГПК.

         При този изход на делото на ищеца следва да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 30лв.

         Така мотивиран, Врачанският окръжен съд

 

 

                                      Р   Е   Ш   И  :

 

 

         ПРЕКРАТЯВА на основание чл.517, ал.4 от ГПК "Амбулатория за индивидуална практика и първична медицинска помощ САТОРИ - д-р Р.К."ЕООД, ЕИК 203452991, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Леденика"№5, ет.3.

         ОСЪЖДА "Амбулатория за индивидуална практика и първична медицинска помощ САТОРИ - д-р Р.К."ЕООД, ЕИК 203452991, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Леденика"5, ет.3 да заплати на Г.Д.П., ЕГН **********, с адрес: *** направените по делото разноски в размер на 30лв.

         Решението подлежи на въззивно обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

         След влизане на решението в законна сила препис от него да се изпрати на Агенция по вписванията за служебно вписване в търговския регистър.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: