Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 97

Гр. Враца, 10.10.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито съдебно заседание на десети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. Христов

като разгледа докладваното от председателя Н. Христов дело по несъстоятелност № 73 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

„Галя 60” ЕООД гр. Враца, ЕИК: 200978961 чрез законния си представител е подало молба с искане за обявяване на неплатежоспособност и/или свръхзадълженост, за откриване на производство по несъстоятелност, прекратяване на дейността, обявяване в несъстоятелност и спиране на производството. Молбата е с правно основание чл. 607а, ал. 1 и ал. 2, чл. 608 и чл. 742, вр. чл. 625 и чл. 632 от ТЗ. Към молбата на длъжника са приложени предвидените в разпоредбата на чл. 628, ал. 1 от ТЗ писмени доказателства, включително такива за уведомяване съответната ТД на НАП. В молбата се твърди, а видно и от приложените писмени доказателства, че краткосрочните задължения на дружеството към 27.06.2016г. възлизат на сумата от 104 036.35 лв., в това число 76 036.35 лв. публични задължения, а липсват активи за погасяването им. Твърди се, че дружеството е декапитализирано и не разполага със средства за покриване на разноските в производството по несъстоятелност. Иска се откриване на производство по несъстоятелност като преди това да бъде определена сума за предплащане в определен от съда срок от лицата по чл. 625 от ТЗ.

По делото е назначена и изслушана съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която е констатирало, че към датата на изготвяне на заключението, задълженията на търговеца са в размер на 105 034.38 лв., от които 77 034.38 лв. задължения за данъци и осигурителни вноски с настъпил падеж. Също така се установява, че дружеството-молител е напълно декапиталидирано, натрупаната загуба е в размер на 137 000 лв. и липсва имущество за покриване на паричните задължения. Вещото лице е установило и спиране на плащанията към кредитори на 14.05.2016г., както и преустановяване на търговската дейност. Липсват и парични средства за покриване на началните разноски в производството по несъстоятелност.

Съдът счита, че при така изложената фактическа обстановка и представени писмени доказателства и след проверка в търговските и счетоводни книги може да се направи обоснован извод за състояние на неплатежоспособност  и свръхзадълженост на дружеството-молител.

От представените писмени доказателства също така е видно, че  длъжникът не разполага със средства за покриване на началните разноски в производството по несъстоятелност, поради което на основание чл.629б, ал.1 от ТЗ и съобразявайки се с разпоредбата на чл.629б, ал.2 от ТЗ с Определение от 15.08.2016г. съдът е посочил сумата от 10 000 лева за начални разноски, която е следвало да бъде предплатена от лицата по чл. 625 от ТЗ или от друг кредитор в седем дневен срок от обявяване на определението по партидата на длъжника в Търговския регистър. Посочени са и последиците, които ще настъпят при невнасяне на определената сума.

След направена служебна проверка от съда по несъстоятелността се установи, че определението е обявено в търговския регистър на 16.08.2016г., а в посочения срок сумата за начални разноски не е предплатена. Следователно трябва да бъде приложена разпоредбата на чл.632, ал.1 от ТЗ като бъде открито производство по несъстоятелност и същото бъде спряно, поради невъзможност да се покрият началните разходи.

Водим от горното и на основание чл.632, ал.1 от ТЗ ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД:

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

 

ОБЯВЯВА неплатежоспособността на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Галя 60”, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, бл. 8, вх. А, ап. 6, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200978961, с начална дата на неплатежоспособността 27.06.2016г.

ОТКРИВА производство по несъстоятелност на “Галя 60” ЕООД гр. Враца.

ПОСТАНОВЯВА прекратяване дейността на дружеството.

ОБЯВЯВА “Галя” ЕООД гр. Враца в несъстоятелност.

СПИРА производството по несъстоятелност до изтичане на срока по чл.632, ал.2 от ТЗ.

 

Решението има действие спрямо всички.

Решението подлежи на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на длъжника „Галя 60” ЕООД гр. Враца, ЕИК 200978961.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр. София в 7 – дневен срок от вписването му в ТР.

 

 

                         

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: