Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   100

Гр.Враца, 12.10.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Търговско отделение, в заседание при закрити врати на четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.Христов

при участието на секретар И.М.

като разгледа докладваното от председателя Н.Христов дело по несъстоятелност № 76 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Билд - КМ” ООД гр. София, ЕИК 131418340, чрез законния си представител, в качеството си на кредитор е депозирало молба с правно основание чл. 625 от ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност спрямо „Интеркомюникейшън“ ЕООД – гр. Враца, ЕИК 121641366. В молбата се твърди, че дружеството-длъжник се намира в състояние на неплатежоспособност и не може да погасява свои изискуеми и ликвидни парични задължения, произтичащи от търговски сделки, свързани с дейността му. Твърди се, че по силата на  договор от 09.11.2015г. длъжникът е възложил на молителя дейности по техническо заснемане, изработка, доставка и монтаж на 17.63 кв.м. пет камерна ПВЦ дограма за къща в гр. Шабла срещу цена в размер на 4 822.07 лв., с вкл. ДДС, платима в пет дневен срок от подписване на акт обр. 19 и издаване на данъчна фактура. Молителят твърди, че е изпълнил задълженията си по договора като е изработил и доставил поръчаното, но възложителят не е заплатил договорената за изработката цена като падежът на задължението му е настъпил на 10.05.2016г., удължен в последствие до 06.06.2016г. Молителят счита, че невъзможността на възложителя да заплати цената на изработката и монтажа се дължи на обективни причини във финансовото му състояние и според него е индикация за влошено такова. Претендира се и неустойка по търговска сделка в размер 2 на сто на ден върху размера на неплатеното задължение.

По делото е назначена и изслушана съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която е констатирало, че към датата на изготвяне на заключението, задълженията на „Интеркомюникейшън“ ЕООД – гр. Враца са общо в размер на 1 122 746.02 лв., от които 4 822.07 лв. - падежирало задължение по сключения с „Билд – КМ“ ООД – гр. София договор за доставка и монтаж на дограма на обект – къща в гр. Шабла, 1 012 129.41 лв. общо задължения към други кредитори, както и 67 271.39 лв. задължения към ТД на НАП с настъпил падеж. Също така се установява, че дружеството-длъжник е напълно декапитализирано, с извършено на 15.06.2016г. последно плащане към кредитори. Налице е и преустановяване на търговската дейност.

Съдът счита, че при така изложената фактическа обстановка и представени писмени доказателства може да се направи обоснован извод за състояние на неплатежоспособност и свръхзадълженост на „Интеркомюникейшън“ ЕООД – гр. Враца.

Съгласно приетото заключение на вещото лице общо задълженията на дружеството възлизат на 1 122 746 лева и две стотинки, при балансова стойност на активите 98 000 лева, т. е. налице е  състояние на свръхзадълженост. От експертното заключение е видно, че дружеството-длъжник е в състояние на неплатежоспобоност от 15.06.2016г., когато за последно е извършено плащане към ТД на НАП, както и че не са налице бързоликвидни активи за удовлетворение на кредиторите му. С молбата си кредиторът „Билд – КМ“ ООД – гр. София е поискал постановяване на решение по чл. 630, ал. 2 от ТЗ – за откриване на производство по несъстоятелност, назначаване на временен синдик и прекратяване дейността на „Интеркомюникейшън“ ЕООД.

Молбата е с правно основание чл.625 и следв. от ТЗ.

От представените към молбата на дружеството-кредитор писмени доказателства по чл.628, ал. 2 от ТЗ и приетата по делото съдебно-икономическа експертиза може да бъде направен обоснован извод за състояние на неплатежоспособност на дружеството-длъжник, но не и такъв относно опасност от увреждане масата на несъстоятелността при продължаване дейността на длъжника.

С оглед на това, съдът намира, че следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 630, ал. 1 от ТЗ като се постанови решение за откриване на производство по несъстоятелност с назначаване на временен синдик. На този етап не са налице данни, че продължаването дейността на длъжника би могло да увреди масата на несъстоятелността. По делото е представена декларация по чл. 655 от ТЗ и нотариално заверено съгласие от Петя Димитрова Цекова - Никлева за назначаването и като синдик на “Интеркомюникейшън” ЕООД.

Водим от горното и на основание чл. 630, ал. 1 от ТЗ ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД:

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

 

ОБЯВЯВА неплатежоспособността на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Интеркомюникейшън”, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ул. “Полк. Лукашов” № 10, ет. 5, офис 506, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121641366. с начална дата 15.06.2016г.

ОТКРИВА производство по несъстоятелност на “Интеркомюникейшън” ЕООД гр. Враца.

НАЗНАЧАВА за временен синдик в производството по несъстоятелност П. Д. Ц. – Н. с ЕГН **********, от гр. София, район „***“, ул. “***” № 13А, ап. 10, със служебен адрес: гр. София, бул. „***“ № 39, ет. 1, ап. 2, с месечно възнаграждение в размер на 1 000 /хиляда/ лева, платими за сметка на масата на несъстоятелността.

ДОПУСКА обезпечение чрез налагане на общ запор и възбрана върху цялото движимо и недвижимо имущество на дружеството.

СВИКВА първо събрание на кредиторите на 01.11.2016г., което да се проведе от 11:00 часа в сградата на Окръжен съд Враца с дневен ред по чл. 672 от ТЗ.

Да се издаде обезпечителна заповед за налагане на допуснатите обезпечителни мерки.

Решението има действие спрямо всички.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на длъжника „Интеркомюникейшън” ЕООД гр. Враца, ЕИК 121641366.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр. София в 7 – дневен срок от вписването му в ТР.

 

 

 

                         

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: