Р Е Ш Е Н И Е № 99.

 

гр.Враца,11.10.2016 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд   търговско         отделение в

публичното заседание на 11.10.2016 год.       в състав:

 

Председател:Радослава Симеонова

   

                                    

в присъствието на:

прокурора  Цветелин Радойнов и  секретар М.К.

като разгледа докладваното  от съдията Радослава Симеонова

търговско         дело N87        по описа за 2016  год.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

    С искова молба вх.№6346 от 01.08.2016 год. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-гр.Враца е предявила иск по чл.155,т.3 ТЗ против "ЖИВЕС"ЕООД с ЕИК/ПИК175219607 1255/2007110 със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ж.к.Дъбника",бл.34, вх.”Б”, ап.32.

    Правната квалификация на правата претендирани от ищеца е чл.155,т.3 във вр. с т.2 от ТЗ.

    С исковата молба ищецът твърди,че е установил,че представляващия дружеството-управител и едноличен собственик на капитала-С.М.Т.,ЕГН********** е починал на 26.12.2013 год.,акт за смърт №1199/27.12.2013 год.като не са предприети действия за продължаване на дейността на дружеството и до този момент нов управител не е вписан.Поради това обстоятелство,че след смъртта на управителя,за период повече от три месеца не е вписан нов управител,Окръжна прокуратура сезира съда с правомощията си по чл.155 т.3 от ТЗ.

    При тези данни налице е правен интерес за ищеца от водене на иска по чл.155 т.3 от ТЗ,поради което съдът приема за допустим иска,с който е сезиран.

    Ответникът в срока по чл.367,ал.1 от ГПК не е подал писмен отговор,не е оспорил иска ,като неоснователен,не е взел становище по обстоятелствата,на които се основава и не е направил възражение по тях.От страна на ответника няма направени доказателствени искания.

    С оглед горното ,съдът приема че спорни са всички обстоятелства,изложени в исковата молба.

    С представените от ищеца писмени доказателства,той е обосновал доводите си.Ответникът в правния спор не е оспорил представените от ищеца писмени доказателства в срока по чл.193 от ГПК и с оглед разпоредбата на чл.370 от ГПК , отразеното в писмените доказателства не подлежи на доказване с други доказателствени средства

    При този иск,в тежест на ищеца е до докаже,че капиталът на ответното дружество се притежава от едно физическо лице,че е настъпила смъртта на управителя на ответното ЕООД,че в тримесечен срок от смъртта му няма вписан нов управител и че в същия срок неговите законни наследници не са пожелали да продължат дейността на дружеството,в тежест на ответника е докаже възраженията си.

    В проведеното на 11.10.2016 год. с.з. ищецът чрез Прокурор Радойнов,поддържа предявения иск и моли да бъде уважен.

    В с.з ответникът,редовно призован при условията на чл.50 ал.2 от ГПК,не изпраща представител.

    Врачански окръжен съд,предвид събраните по делото доказателства,както и становището на ищеца,намира за установено следното от фактическа страна:

     Представени са :препис-извлечение от Акт за смърт  №1199/27.12.2013г.издадено от Община-Пазарджик,Удостоверение за актуално  състояние.

     "ЖИВЕС"ЕООД с ЕИК/ПИК175219607 1255/2007110 е със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ж.к.Дъбника", бл.34, вх.”Б”, ап.32,с едноличен собственик на капитала С.М.Т.,ЕГН**********,който е и управител на дружеството.

     От представените писмени доказателства  и от направената служебно справка от съда в интернет страницата на ТР при АВ се установява,че след смъртта на управителя и едноличен собственик на капитала на ответното дружество,към настоящия момент не е извършено вписване на нов управител т.е повече от 2 години.

     Горната фактическа обстановка е установена по делото и е безспорна.

     Съдът я прие за доказана въз основа на събраните писмени доказателства,ценени като относими,допустими и неоспорени.

     Така установеното от фактическа страна,води до следните правни изводи:

     Предявеният иск е допустим,а разгледан по същество -основателен и доказан,поради което следва да бъде уважен.

     Предявен е конститутивен иск от прокурора за прекратяване на ЕООД,в хипотезата,когато е настъпила смъртта на управителя и в продължение на три месеца дружеството няма вписан нов управител,а неговите наследници не са поискали в тримесечен срок от смъртта му да продължат управлението на дружеството.

            

 

     Чрез проведеното пълно и главно доказване,ищецът е доказал,че е настъпила смъртта на едноличния собственик на капитала и управител на ответното дружеството,а неговите законни наследници не са пожелали в тримесечен срок от смъртта му да продължат дейността на дружеството.В този срок няма вписан нов управител.

     Съгласно разпоредбата на чл.155 ал.1 т.3 от ТЗ,с решение на окръжния съд по седалището на дружеството,то може да бъде прекратено по иск на прокурора,ако в продължение на три месеца няма вписан управител.Разпоредбата на чл.157 ал.1 от ТЗ регламентира,че дружество ,в което капиталът се притежава от едно физическо лице/както е в случая/,се прекратява със смъртта му,освен ако не е предвидено друго или наследниците му не поискат да продължат дейността.

     При така изложеното и на основание чл.154,ал.1,т.5 от ТЗ ответното дружество следва да бъде прекратено.

     На основание чл.78,ал.6 от ГПК следва да се осъди ответното дружество да заплати в полза на Окръжен съд –Враца сумата от 30 лв.,представляваща дължима  държавна такса.

     Така мотивиран ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                 Р Е Ш И :

 

    ПРЕКРАТЯВА на основание чл.155 ал.1 т.3,вр. с чл.157 ал.1 от ТЗ "ЖИВЕС"ЕООД с ЕИК/ПИК175219607 1255/2007110 е със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ж.к.Дъбника", бл.34, вх.”Б”, ап.32,с едноличен собственик на капитала С.М.Т.,ЕГН**********,който е и управител на дружеството,починал на 26.12.2013 год.,акт за смърт №1199/27.12.2013 год.издаден от Община-Пазарджик.

    ОСЪЖДА "ЖИВЕС"ЕООД с ЕИК/ПИК175219607 1255/2007110 е със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ж.к.Дъбника", бл.34, вх.”Б”, ап.32,с едноличен собственик на капитала С.М.Т.,ЕГН**********,който е и управител на дружеството ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОКРЪЖЕН СЪД –гр.Враца-30/тридесет/лева държавна такса.

ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Агенция по вписванията-Търговски регистър за вписване по партидата на търговеца,както и за откриване на производство по ликвидация.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Апелативен съд-София в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: