ПРОТОКОЛ

гр. Враца, 11.10.2016 г.

 

Врачанският окръжен съд ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в публично

съдебно заседание на 11.10.2016 год. в състав:

 

                        

                        Председател: РАДОСЛАВА СИМЕОНОВА

 

  

                                       

                                       

при секретар: М.К. 

и участието на прокурора:    

разгледа търг. дело N`90 по описа на съда за 2015 год.

докладвано от Р. СИМЕОНОВА

На именното повикване в 10.00 часа се явиха: 

 

 

ИЩЕЦЪТ "АСМ" ЕООД се представлява от ю.к. Б.Б., с изрично пълномощно по делото, дадено й от К.Й.И., в качеството си на управляващ и представляващ "АСМ" ЕООД, ЕИК 111544611.

ОТВЕТНИКЪТ ЗП Б.Г.Л. се представлява от адв. Х.П., с изрично пълномощно, представено по делото.

Ю.К. Б.: Ход на делото.

АДВ. ПЕТКОВ: Ход на делото.

 

СЪДЪТ като взе предвид становищата на пълномощниците на страните и констатира, че страните са редовно и своевременно призовани и след спазване разпоредбата на чл. 142, ал. 1, вр. с чл. 375, ал. 1 ГПК намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

С определението си по чл. 374 ГПК съдът е изготвил проект на доклад и го е връчил на страните.

На основание чл. 375 ГПК съдът

 

                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становища по доклада и да направят своите изявления.

 

Ю.К. Б.: Моля да приемете доклада за окончателен. Нямам възражения по него. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Заявявам, че с ответника сме постигнали съдебно спогодба, която моля да одобрите.

АДВ. ПЕТКОВ: Да се приеме доклада. нямам доказателствени искания. Заявявам, че сме постигнали спогодба и моля да я одобрите.

Ищецът твърди, че по силата на договори за продажба, обективирани във:

Ф-ра №2000031282/21.01.2014г.

Ф-ра №2000032113/24.02.2014г.

Ф-ра №2000033294/19.03.2014г.

Ф-ра №2000033758/25.03.2014г.

Ф-ра №1700002593/28.03.2014г.

Ф-ра №2000034971/15.04.2014г.

Ф-ра №2000035622/30.04.2014г.

Ф-ра №4000003112/12.05.2014г.

Ф-ра №2000036990/05.06.2014г.

Ф-ра №2000037028/05.06.2014г.

Ф-ра №2000038460/18.08.2014г.

между тях са възникнали търговски отношения, като за периода 21.01.2014 год.-08.12.2014 год. ищецът, в качеството му на продавач е продал и предал на ответника, в качеството му на купувач, стоки индивидуализирани в издадените фактури и приемо-предавателни протоколи: 22 тона "Карбамид", семена за посев - 15 торби Слънчоглед "Флоримис", 12 торби царевица PR37N01, препарати за растителна защита 100 литра "Фрунтиер 5 литров", 1.2 кг. "Акурат 60ВГ", 1000 л."Лактофол основен течен, 20-литра 4Глифос 36 СЛ"-суспензия, 5 литра"Агрия 1050", 200 литра "Наса" и дизелово гориво-3000 литра "М 1124, на обща стойност - 49 066.69 лв. Купувачът платил само сума в размер на 6 810.01 лв. по фактура № 2000032176 от 25.02.2014 год. с ДДС. Остатъкът от задължението в размер на 42 256.68 лв. с ДДС е дължим и към датата на подаване на исковата молба.

  За получаването на стоките индивидуализирани в посочените по-горе фактури са съставени 11 броя приемо- предавателни протоколи.

  На 04.08.2015 год. ответникът бил поканен с препоръчано писмо с обратна разписка да плати задължението си, но същият отказал да получи писмото-покана. Изпаднал в забава и дължи сумата 5 833.66 лв., представляваща законната лихва за забавено плащане по всяка една от фактурите, считано от дата на падеж по всяка една от тях до датата на завеждане на исковата молба в съда 19.10.2015 год., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 19.10.2015 год. до окончателното изплащане на дължимите суми.

  Съдът, като прецени изложеното в молбата във връзка с ангажираните доказателства приема, че отговорността на ответника се ангажира при условията на чл.318, ал.1 във вр. с чл.79 ЗЗД, във вр. с чл.327 ТЗ, във вр. с чл. 86 ЗЗД.

  Предявените обективно кумулативно съединени искови претенции са процесуално допустими. Правният интерес е обоснован от вида на търсената защита.

  Налице е и процесуална легитимация на страните. Искът е предявен от надлежна страна против надлежна страна.

  С исковата молба са заявени доказателствени искания от ищеца: за допускане като доказателства по делото на представени в заверени преписи документи, за допускане на ССчЕ.

  Препис от исковата молба е връчен на ответника, който в установения в чл.367, ал.1 ГПК срок е депозирал писмен отговор чрез адв. Христо Георгиев Петков.

  С писмения отговор,ответникът е заявил становище, че исковете са процесуално допустими, но частично неоснователни. Посочва, че преди получаване на исковата молба е изплатил на ищеца сума в размер на 22 524 лв. от общо претендираните 48 090.34 лв., като твърди, че преводите са извършени в периода 30.11.-02.12.2015 год. и покриват изцяло задълженията по две от процесните фактури.

  В останалата част е заявил становище, че исковете са основателни и ги признава до размера на сумата от 25566.34 лв.

  С отговора са заявени доказателствени искания за допускане като доказателство по делото на представени в заверени преписи документи.

  Препис от подадения отговор е връчен на ищеца, но в срока по чл.372 ГПК, ищецът не е упражнил правото си да подаде допълнителна искова молба.

  Не се спори, че страните са били в договорни правоотношения, възникнали от представените от ищеца фактури, че ищецът е изпълнил задължението си, като ответникът е признал това обстоятелството, както и свое задължение в размер на сумата 25 566.34 лв.

  Ищецът не е потвърдил получаването на сума в размер на 22524 лв. от ответникът, представлява плащане по възникналите облигационни отношения, поради което съдът приема, че това обстоятелство е спорно.

Доказателствена тежест

В тежест на ищеца е да докаже наличие на валидна облигационна връзка, възникнали права и задължения по нея, изпълнение от негова страна.

В тежест на ответника е да докаже, че е платил и своите възражения ако има такива.

 

С оглед становищата на пълномощниците на страните, съдът

 

               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА за окончателен проекта за доклад.

 

Ю.К. Б.: Заявявам, че постигнахме спогодба по спорния предмет на делото, която е представена пред съда и моля да я одобрите, както и да бъде възстановена половината от внесената държавна такса по следната банкова сметка: *** - "Райфайзен банк".

 

АДВ. ПЕТКОВ: Поддържам постигнатата спогодба и моля да я одобрите.

 

СЪДЪТ вписва в протокола постигната между страните спогодба.

 

                С П О Г О Д Б А

 

1. ЗП Б.Г.Л., ЕГН **********, с адрес ***, чл. 29, и чрез процесуалния представител Адвокат Христо Георгиев Петков, ЕГН **********, съдебен адрес: ***, оф. 5, наричан ответник;

2. АСМ ЕООД, ЕИК 111544611, със седалище и адрес на управление – гр. Монтана 3400, ул. „Гоцо Митов” №5, представлявано от управител К.Й.И. и чрез ю.к. Б.И.Б., съдебен адрес ***, наричан ищец;

Днес 11.10.2016 г. сключиха този договор за спогодба при следните клаузи:

1. Страните констатират, че е налице висящ съдебен спор по ТД-90-2015/ОС-Враца-ТО състав с цена на иска: 42 256.68 лв., представляващи главница - задължение по договори за продажба, сключени между страните през 2014 г., за доставени от ищеца на ответника торове, семена за посев, царевица, препарати за растителна защита и дизелово гориво, свързани с дейността му на земеделски производител, както и парична сума в размер на 5 833.66 лв., представляваща законна лихва за забавено плащане по всяка една от фактурите. Ищец: АСМ ЕООД. Ответник: ЗП Б.Г.Л..

2. Страните сключват тази спогодба, за да прекратят висящия спор по ТД-90-2015/ОС-Враца-ТО.

3. Ответникът декларира, а ищецът признава, че ответникът е изплатил изцяло претендираните от ищеца парични суми по ТД-90-2015/ОС-Враца-ТО към момента на сключване на този договор за спогодба.

4. Страните се отказват и нямат взаимни претенции за направени разноски, включително за адвокатско възнаграждение по ТД-90-2015/ОС-Враца-ТО, освен за разноските по чл. 5.

5. Ответникът се задължава да заплати половината от направените от ищеца разноски за държавна такса за образуване на делото.

6. Страните се съгласяват да представят настоящата спогодба за утвърждаване от Съда по реда на чл. 234 ГПК, за да бъде прекратено ТД-90-2015/ОС-Враца-ТО.

7. Страните заявяват, че с изпълнението на тази спогодба ще считат спора за окончателно разрешен и нямат други взаимни претенции във връзка с него.

8. За всички неуредени въпроси се прилага Българското гражданско законодателство.

Тази спогодба се изготви в 3 еднообразни екземпляра – един оригинал за Съда и по един оригинал за страните.

 

               

 

               СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

За ЗП Б.Г.Л.:    ................

/АДВ. Х.П. с изрично пълномощно, дадено му в абзац 2-ри от пълномощното по делото за постигане на спогодба/

 

За АСМ ЕООД: ................

/Ю.К. Б.Б. - с нот. заверено пълномощно от 10.10.2016 г., нотариус № 596 - В.Т./

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме и одобри постигната между страните спогодба, тъй като същата не противоречи на закона и добрите нрави. С постигането на съдебната спогодба, съдът се десезира от разглеждането и решаването на спора, поради което след одобряването й производството по делото следва да  бъде прекратено, а на основание чл.78, ал.9 от ГПК, СЪДЪТ следва да постанови връщане на ищеца на половината от внесена държавна такса в размер на 961.81 лв., поради което на основание чл.324 ГПК, ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата в днешното съдебно заседание спогодба.

 

ПОСТАНОВЯВА след приключване на делото, да се върне на ищеца "АСМ" ЕООД гр. Враца половината от внесената държавна такса, а именно: сума в размер на 961.81 лв. - 1/2 от платената по сметка на Окръжен съд гр.Враца по следната банкова сметка: *** - "Райфайзен банк".

 

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 90/2015 г. по описа на Окръжен съд Враца, поради постигната мeжду странитe одобрена от съда съдебна спогодба.

 

СЪДЕБНАТА СПОГОДБА има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от определението в частта му, с която се постановя връщане на 1/2 от внесената държавна такса, да се представи на гл.счетоводител за изпълнение.

 

ПРОТОКОЛЪТ се написа в с.з. и приключи в 10.15 часа.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                      СЕКРЕТАР: