ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр.Враца, 03.10.2016 год.

 

Врачаннккият окръжен съд в закрито заседание на трети октомври две хиляди и шестнадесета  година в състав

 

                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: НИКОЛАЙ ХРИСТОВ

 

като разгледа търговско дело № 96  по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание искова молба с вх.№6826/19.08.2016 год. постъпила в съда по куриер /т.№ 232369585/, подадена от „Автосервиз Европа”ООД с ЕИК 131324974, със седалище и адрес на управление гр.София, район Сердика, ул.”Първа българска армия”№ 76 представлявано от управителя С.С.К., чрез упълномощения адвокат Ц.П., член на Софийска адвокатска колегия, със съдебен адрес *** срещуАци транс 70” ЕООД с ЕИК 200837028 със седалище и адрес на управление с.Търнава, ул.”Петко Р.Славейков” № 3, община Б.Слатина, Област Враца, с управител А.Ц.Ц..

Предвид констатирана от съда нередовност на исковата молба /невнесена държавна такса по чл.1 от Тарифата за държ.такси/, с разпореждане № 339 от 22.08.2016 год. производството по делото е оставено без движение, като на ищеца са дадени подробни указания за тяхното отстраняване.

Съобщението за така постановения съдебен акт е редовно връчено на ищеца чрез адв.П. на 07.09.2016 год. Предоставеният на ищеца едноседмичен срок е изтекъл на 15.09.2016 год. До изтичане на срока не е последвало изпълнение на съдебните указания, такова не е последвало и до настоящия момент, като ищецът не е сезирал съда и с искане за продължаване на определения му срок, съобразно изискването на чл.63, ал.1 от ГПК.

Съдът намира, че поведението на ищеца, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на молбата, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на образуваното въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване. Предвид така констатираната нередовност на исковата молба, с която е сезиран и редовно проведената процедура по чл.129, ал.2 от ГПК, соченото неизпълнение на съдебните указания за привеждането й в съответствие с изискванията на процесуалния закон съставлява основание за прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, Врачанският окръжен съд:

 

ОПРЕДЕЛИ:

    

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№96 по описа за 2016г. на Врачански окръжен съд.

ВРЪЩА на „Автосервиз Европа”ООД с ЕИК 131324974, със седалище и адрес на управление гр.София, район Сердика, ул.”Първа българска армия”№ 76 представлявано от управителя С.С.К., чрез упълномощения адвокат Ц.П., член на Софийска адвокатска колегия, със съдебен адрес *** искова молба с вх.№6826/19.08.2016 год. и приложенията към нея.

     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд София в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: