Р Е Ш Е Н И Е   386

 

гр. ВРАЦА, 06.12.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  гражданско                   отделение в

закрито заседание на  06.12.2016 г.    в състав:

 

Председател: Татяна Александрова

    Членове: М. Аджемова

             Светозар Георгиев мл. с-я

                                    

в присъствието на:

прокурора                секретар  

като разгледа докладваното  от  М. Аджемова             

        в. гр.    дело N` 377   по описа за 2016   год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

     С вх. № 8822/03.11.16 г. е постъпила молба на ООД "Лиа БГ" със седалище гр. София, чрез процесуалнен представител адв. З.О. от Софийска адв. колегия, с която дружеството моли окръжен съд гр. Враца да ДОПЪЛНИ свое въззивно си решение № 309/06.10.16 г. по настоящото в. гр. д. № 377/16 г. в частта, с която окръжен съд е ОБЕЗСИЛИЛ решението на районен съд гр. Бяла Слатина. Според дружеството окръжен съд е ПРОПУСНАЛ, след като е обезсилил решението, да посочи на осн. чл. 270, ал.3 от ГПК,  дали в тази част прекратява делото или връща същото за първоинстанционния съд за произнасяне по действително предявения иск.

     ООД "Лиа БГ" моли окръжен съд на поправи този свой пропуск, като ВЪРНЕ делото на първостепенния районен съд гр. Бяла Слатина за произнасяне по предявените от ищцата С.Н. искове за отмяна на договори за покупко-продажба на недвижими имоти /ниви/ оформени с нот. актове № 180/15.11.13 г. и № 143/18.12.13 г. и двата на нотариус Г.Х. с район на действие районен съд гр. Бяла Слатина.

     По делото е постъпил отговор от С.П.Н., чрез пълномощника й адв. М.Г. от Врачанска адв. колегия, в който тя заявява, че молбата за допълване на цитираното въззивно решение на ВрОС е неоснователна.

     Останалите страни в производството А.С., Д. С. и Т.Ч., редовно уведомени, не са представи отговор.

     Окръжен съд намира, че искането за допълване на процесното въззивно решение, по посочения от молителя ООД "Лиа БГ" начин, е процесуално допустимо, но по същество е НЕОСНОВАТЕЛНО, при следните съображения:

     Според нормата на чл. 250 от ГПК, съдът може да  допълни свой акт, по искане на страна и ако е пропуснал да се произнесе по цялото искане.

      В конкретният случай действително, обезсилвайки частично атакуваното решение на районен съд гр.Бяла Слатина, окръжен съд е пропуснал да посочи, че в тази част и на осн. чл. 270, ал. 3, изречение първо от ГПК, прекратява производството по делото.

      И ако искането на ООД "Лиа БГ" гр. София бе в този смисъл, а именно: Окръжен съд да допълни въззивното си решение, като в частта, с която обезсилва решението на първостепенния съд да прекрати производството, то тогава молбата на ЕОО Д "Лиа БГ" за допълване на въззивното решение би била основателна.

      Но както се посочи по-горе, дружеството моли окръжен съд, след частичното безсилване решението на районен съд гр. Бяла Слатина, да допълни решението си като ВЪРНЕ делото на същия съд за да се произнесе по искове за отмяна на договори за покупко-продажба на процесните ниви оформени с нот. актове 180/15.11.13 г. и № 143/18.12.13 г. на нотариус Г.Х. с район на действие районен съд гр. Бяла Слатина.

      Молбата за допълване въззивно решение № 309/06.10.16 г. по посочения начин, окръжен съд намира за неосноватлена. Това е така, тъй като ищцата С.Н. не е предявявала пред първостепенния съд посочените искове за отмяна, като това е подробно отразено на стр. 5 от мотивите към процесното въззивно решение № 309/16 г. Срещу ответниците съпрузи А. и Д. С.,  Т.Ч. и ООД "Биа БГ", тя е предявила искове за признаване недействителност на договори за продажба на процесните ниви, оформени с нот. актове № 143/13 г. и № 180/13 г.  А дори и да бяха предявени, тези искове за отмяна, биха били недопустими на основания посочени на стр. 9 от въззивното решение на окръжен съд. Накратко, тъй като на отмяна по чл. 537 ал. 2 от ГПК подлежат само констативните нот. актове и актовете издадени по обстоятелствена проверка, а с нот. актове № 143/13 и № 180/13 г. се оформят договори за покупко-продажби на недвижими имоти.   

      Допуснатият от окръжен съд пропуск не може да бъде поправен по начина посочен от дружеството-молител, чрез връщане на делото на районен съд Бяла Слатина за постановяване на решение по предявените искове за отмяна.         

      Ето защо и на осн. чл. 250 от ГПК окръжен съд гр. Враца

 

    О П Р Е Д Е Л И:

 

 

 ОТХВЪРЛЯ искане вх. № 8822/03.11.16 г. на въззивник ООД "Лиа БГ" със седалище гр. София и ЕИК 130604527 за ДОПЪЛВАНЕ на въззивно решение на окръжен съд гр. Враца № 309/06.10.16 г. по настоящото в. гр. д.  377/16 г., чрез връщане на делото на районен съд гр. Бяла Слатина за произнасяне по предявени от ищцата С.Н. искове за отмяна на договори за покупко-продажба на недвижими имоти /ниви/ оформени с нот. актове № 180/15.11.13 г. и № 143/18.12.13 г. и двата на нотариус Г.Х. с район на действие районен съд гр. Бяла Слатина, като неоснователно.

 Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ....   ЧЛЕНОВЕ 1....      2......