Р Е Ш Е Н И Е № 385

 

гр.ВРАЦА,05.12.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,в открито съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                  Председател: МИРОСЛАВ ДОСОВ

                  

в присъствието на прокурора Цветелин Радойнов и при секретаря В.В.,като разгледа докладваното от съдията Мирослав Досов гр.дело №474 по описа за 2016 год.,за да се произнесе,взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.336 и сл. от ГПК във връзка с чл.5 от ЗЛС.

            Образувано е по иск на П.Ц.А. *** за поставяне под пълно запрещение на Ц.М.Д. ***.Според изложеното в исковата молба,ответникът е баща на ищцата.В последните месеци е налице промяна в поведението му-не помни близки събития,забравя да се храни,не разпознава близките си,объркан и дезориентиран е и не може да изпълнява ежедневните си дейности.Ищцата е предприела мерки за диагностика на евентуално заболяване и лечението му,като ответникът е консултиран в УМБАЛ"Александровска"-Клиника по нервни болести.Поставена му е диагноза "Ограничена атрофия на главния мозък.Лек дементен синдром.Централен вестибуларен синдром".Проведена е и консултация с психиатър,който е поставил диагноза "органично разстройство" и е препоръчал Д. да не остава без придружител.Поради заболяванията си ответникът е настанен в Дом за стари хора "Четири сезона"-гр.Брезник,за да може да бъде обгрижван.

            Ищцата твърди,че в това си състояние ответникът не разбира свойството  и значението на постъпките си и не може сам и разумно да се грижи за своите работи, което обуславя правния й интерес от предявяване на иск за поставянето му под запрещение.

            Ответникът Ц.М.Д. се явява и лично участва  в процеса,но не е взел становище по иска.

Окръжна прокуратура-Враца-чрез участващия по делото прокурор,дава заключение,че искът е основателен и лицето следва да бъде поставено под пълно запрещение.

По делото са събрани писмени доказателства,като са приети представените  от ищцата документи:Удостоверение за раждане на ищцата,удостоверение за граждански брак на ищцата;епикриза от 30.07.2016 год. на УМБАЛ "Александровска"-Клиника по нервни болести;договор за социални услуги от 30.07.2016 год.

Разпитани са като свидетели П.П.А.-съпруг на ищцата и зет на ответника,и В.Д.С.-съсед  на ответника.Допусната и изслушана е  и специализирана съдебно-психиатрична експертиза,чието заключение не е оспорено от страните и е прието от съда.

След като обсъди събраните доказателства,поотделно и в тяхната пълнота, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На основание чл.337,ал.1 ГПК съдът проведе личен разпит на ответника.Със същия се осъществи словесен контакт,при който той каза,че е на 43 години.Живее в гр. Бяла Слатина.В момента е в болница в гр.София.Жената,която се грижи за него е дъщеря му.Същият смята,че към  момента на заседанието е месец септември. Навън времето е средна работа,нито е топло,нито е студено.Денят,в който се явява пред съда,е вторник. Същият заявява, че живее със съпругата си,но не в гр.Бяла Слатина,а в гр.Етрополе, където е учител.

            От показанията на разпитания по делото свидетел П.А. се установява, че той е съпруг на ищцата и зет на ответника,който е неин баща.Според свидетеля, двамата със съпругата си живеят в гр.София,а Ц.Д. ***.През лятото на 2016 г.- месец юли,с тях се е свързал съседа на ответника В.,тъй като спешно е трябвало да отидат в гр.Бяла Слатина поради влошено то здравословно състояние на Д..Съпругата му е била ангажирана,затова е отишъл той и там се е срещнал със сестрата на Ц. и нейния съпруг.Те са били дошли от гр.Велико Търново,също извикани от съседа В..Намерили са Ц. в почти безпомощно състояние,не е имал сили да стане от дивана. Бил е много отслабнал, според свидетеля е тежал около 40 кг, трудно се е движел и е бил неориентиран.Веднага Ц. е бил настанен в болница,където лекарите са казали,че няма кратковременна памет, непрекъснато  е говорил за родителите си, които са починали отдавна,а е говорил за тях все едно,че са живи.Свидетелят сочи още,че ответникът сам не може да живее и не може да се грижи за себе си.

            От показанията на разпитания по делото свидетел В.С.  се установява, че той е съсед на Ц. *** от около 40 години.В края на м.май и началото на м.юни 2016 год. е забелязал,че Ц. е отслабнал много.Започнал е да прави странни неща, губел е мисълта си при разговор,но цялостното му впечатление е било,че той не е добре здравословно и затова се е обадил на близките му, за да се вземат някакви мерки.Свидетелят сочи,че Ц. живее сам,родителите му са починали, а той е разведен от много години.

          От заключението на изслушаната съдебно-психиатрична експертиза се установява, че освидетелствания Ц.М.Д. страда от "Мултиинфарктна деменция", умерен психоорганичен синдром,заболяване по смисъла на чл.5,ал.1 ЗЛС-придобито слабоумие.Заболяването не му позволява да разсъждава разумно,да насочва и управлява разумно волята си за постигане на определени цели.Изводът на вещото лице д-р П.К. е,че ответникът е в състояние на “придобито  слабоумие",което обуславя невъзможност сам и разумно да се грижи за себе си и за интересите си,не е в състояние да разбира свойството и значението на деянията си и да ръководи постъпките си,както и да извършва правни действия.Заболяването има хроничен ход,то е с тенденция към задълбочаване и влошаване на състоянието и не се очаква подобрение.

            При тази фактическа обстановка съдът прави следните изводи:

            Искът е допустим,като предявен от процесуално легитимиран субект,попадащ сред изброените в разпоредбата на чл.336, ал.1 ГПК.

            За да бъде уважен иска с правно основание чл.5 ЗЛС и да бъде поставено едно лице под запрещение,т.е да бъде обявена неговата недееспособност,е необходимо от една страна лицето да страда от душевна болест или слабоумие,а от друга страна – да е налице реална неспособност да се грижи за своите работи и интереси.Тези две страни определят двойният критерий /медицински и юридически/ за поставяне под запрещение.                   В процесния случай се установи по безспорен и категоричен начин,че ответникът страда от заболяване по смисъла на чл.5 от ЗЛС - мултиинфарктна деменция,умерен психоорганичен синдром,придобито слабоумие,което има хроничен и необратим характер.

Въз основа на личните си впечатления и доказателствата съдът приема,че ответникът е неспособен сам да се грижи за своите работи и интереси.Същият не е в състояние да се ориентира и адаптира правилно във връзка с личните и имуществените си отношения,както и да извършва валидни правни действия.От друга страна следва да се вземе предвид заключението на експерта,според което заболяването е с непрекъснат ход и не може да се очаква подобрение- състоянието на Д. пречи да разсъждава разумно,да управлява волята си, за постигане на определени цели, не му позволява да се грижи сам и разумно за себе си и за интересите си.Като взема предвид заключението на психиатричната експертиза,съдът намира,че ответникът е неспособен да се грижи за своите работи и интереси и не е в състояние да се ориентира и адаптира правилно във връзка с личните и имуществени отношения, както и да извършва валидни правни действия.

При тези съображения настоящият съдебен състав приема,че са налице и двете предпоставки за поставяне на ответника под запрещение,като с оглед степента на промяна на личността и реалната му неспособност да се грижи за делата си,това запрещение трябва да е пълно.

След влизане на решението в сила препис от него следва да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство при Община Бяла Слатина-чл.338,ал.3 ГПК във връзка с чл.153,ал.1,изр.2-ро и чл.156,ал.1 СК,в която община  е постоянният адрес на ответника.

Водим от горното и на основание чл.336,ал.1 във връзка с чл.338, ал.3 ГПК и чл.5,ал.2 ЗЛС, Врачанският окръжен съд

 

                                                      Р  Е  Ш  И:

 

ПОСТАВЯ под ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Ц.М.Д. ***,понастоящем настанен в Дом за стари хора "Четири сезона"  в гр.Брезник,ул."Гоздовска"№1,с ЕГН**********.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Апелативен съд-София в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Решението да бъде връчено на ответника на адрес Дом за стари хора "Четири сезона" в гр. Брезник,ул. "Гоздовска"№1.

След влизане на решението в сила препис от същото да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство при Община Бяла Слатина.

 

 

                                                                    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: