Р Е Ш Е Н И Е 399

 

гр. ВРАЦА,  16.12.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд    гражданско       отделение в

закрито    заседание на    04.11.2016г.       в състав:

 

Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

    Членове:МАРИЯ АДЖЕМОВА

       мл.с.СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар В.НИКОЛОВА

като разгледа докладваното  от  съдията Т.Александрова

           в.гр.  дело N`   583   по описа за 2016  год.

 

за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл.435,ал.2 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на С.Ц.Ч. *** против действията на ЧСИ Г.Борисов,рег. № 722 КЧСИ,с район на действие ОС-Враца по изп.д.№ 1357/2015г. по описа на същия обективирани в извършване на опис от 30.09.2016г. на 1/3 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 12259.1013.134 по када-стрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съгласно скица на сграда №15-160938 от 05.04.2016г. на СГКК - Враца,находящ се в гр.Враца, жк.Река Лева,ул.Цар Симеон №50, целият с площ 263,00 кв.м, зае-дно с 1/3 ид.ч. от построената в имота ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 12259.1013.134.1, цялата с площ от 70 кв.м. при съседи на имота:12259.1013.136, 12259.1013.132, 12259.1013.133,12259.1013.135.

В жалбата се правят оплаквания,че описания имот е един-ствено жилище на длъжницата Ч. и нейното семейство, при което като такова е несеквестируемо по смисъла на чл.444, т.7 ГПК,с оглед на което се иска отмяна на действията на съдебния изпълнител.

В срока по чл.436,ал.3 ГПК от взискателя в лицето на "Еуроспед"ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.София, представлявано от управителите Я. П. и С. С. чрез адв.М.Й.,САК е дал писмено становище,с което оспорват жалбата,като недопустима,неоснователна и юридически несъстоя-телна.Изтъква се,че направеното описание на имота,предмет на жалбата е неправилно и не съответства на реалните действия извършени от съдебния изпълнител.Посочва се,че изпълнението е насочено спрямо два недвижима имота,един от които представляващ поземлен имот ,находящ се на посочения в жалбата адрес,целият от 263 кв.м.,но само върху 1/3 част от същия и втория имот-първи етаж от построената в имота двуетажна еднофамилна жилищна сграда,върху 1/3 ид.част от същия.Твърди се,че опис на цялата жилищна сграда,съдържаща два самостоятелни етажа не е извърш-ван.Навежда се,че неправилно жалбоподателката включва като членове на своето семейство майка и сестра,които по смисъла на понятието " членове на семейство",съгласно дадената легална де-финиция в Правилника за прилагане на закона социалното подпома-гане,не влизат в кръга му,като съгласно тази дефиниция семей-ството на жалбоподателката се състои от нея и малолетната й дъщеря.Навежда се,че с оглед на това жилището надхвърля жилищ-ните нужди на неговите членове,при което отговаря на изисква0-нето за несеквестируемост.Неправилно в жалбата са обединени двамата недвижима имота,от които предмет на действията на описа извършен от ЧСИ е само по 1/3 ид.част от незастроената част на парцела и такава част от първия етаж на жилищната сграда.Иска се допускане и изслушване на специализирана техническа експер-тиза за установяване на точния статус на жилищната сграда, обособимост на двата етажа,при условията на чл.444,т.7 ГПК и чл.39,ал.2 ЗС;оценка на описаните части на двамата имота, подробно индивидуализирани в извършения от ЧСИ опис,както  и оценка на имотите.

Съдебният изпълнител е представил подробни и обосновани мотиви,с които изтъква,че жалбата е допустима,но неоснователна. Посочва,че действията са били насочени спрямо 1/3 ид.част от недвижимия имот идинтефициран в жалбата в неговата незастроена площ,както и спрямо 1/3 ид.част от първия етаж от изградената в имота двуетажна масивна жилищна сграда,като по отношение на обособимостта на два самостоятелни жилищна етажа и ползвал записванията и констатациите по допусната от него техническа експертиза за оценка на имотите.Имал  епредвид разпоредбата на чл.444,т.7 ГПК и е приел,че за жалбоподателката остава възмож-ността да ползва 1/3 ид.част от втория етаж на сградата, като на практика тя може да полза целия такъв,предвид липсата на реална делба на имота.

Приложено е копие от изпълнително дело № 1357/2015г.

Окръжният съд,като взе предвид изложеното в жалбата,отчете становището на ответната страна в лицето на взискателя и след като сам,от своя страна прецени и обсъди събраните в изпълни-телното производство доказателства,от фактическа и правна стра-на приема следното:

Жалбата е процесуално допустима.Съгласно разпоредбата на чл.435,ал.2 ГПК длъжникът може да обжалва насочването на изпъл-нението върху имущество,което смята за некесвестируемо. Жалбата е депозирана в срока по чл.436,ал.1 ГПК,от надлежно легити-мирана страна,срещу подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител,при което следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество е неоснователна.

Изпълнителното производство е образувано пред ЧСИ Г.Бори-сов,рег. № 722,с район на действие ОС-Враца по молба на "Еуроспед" ЕООД,ЕИК 175166211, гр.София против длъжника С.Ц.Ч. *** за сумите: 55 200 лв.-обезщетение за претърпени имуществени вреди от неправомерно присвоени суми в периода м.май 2008 до м.август 2008г.;7 891.90 лв.-мораторна лихва върху главницата за периода 30.10.2008г. до 26.11.2009г; законната лихва върху главницата за периода от 26.11.2009г. до окончателното й изплащане;6624 лв. съдебни разноски.Съобразно данните, сумите са дължими по представен изпълнителен лист от 16.05.2011г.издаден по влязлото в законна сила решение от 29.06.2010г. по гр.д.№ 11639/2010г. на СГС.Посочени са изпъл-нителни способи.

Въз основа на изпълнителния лист,ЧСИ е образувал изпълни-телното дело,пристъпил е към проучване на имуществото състояние на длъжника и изпращане на покана за доброволно изпълнение, получена от последния на 04.10.2015г./л.23 от делото/.Пристъпил е към налагане на запори върху банковите сметки на длъжника Ч.,върху трудовото й възнаграждение, съобразно данните за трудови отношения,запори и опис на движими вещи,нейна собст-веност./вж. л.29-ти -59-ти от делото/Установено е било въз ос-нова на направените проучвания на имуществото,извършени декла-рирания и изискано служебно съдействие въз основа на чл.431, ал.3 ГПК от Община-Враца,че същата притежава 1/3 ид.част от недвижимия имот и 1/3 ид.част от застроената в него двуетажна еднофимилна сграда,предмет на жалбата.

С постановление от 08.04.2016г. на съдебния изпълнител е наложена възбрана върху недвижимия имот ,собственост на длъж-ницата Ч.,както следва: на 1/3 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 12259.1013.134 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съгласно скица на сграда №15-160938 от 05.04.2016г. на СГКК - Враца,находящ се в гр.Враца, ж.к.Река Лева,ул.Цар Симеон №50, целият с площ 263,00 кв.м, заедно с 1/3 ид.ч. от построената в имота ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 12259.1013.134.1, цялата с площ от 70 кв.м. при съседи на имота:12259.1013.136,12259.1013.132,12259.1013.133, 12259.1013. 135. Възбраната е вписана в Службата по вписвания гр.Враца с рег. № 1901/08.04.2016г.,с акт № 106,т.1.

По молба на взискателя от 18.05.2016г.,съдебният изпъл-нител е пристъпил към действия по изнасяне на публична продан на описания и възбранен недвижим имот,като е извършил опис на 30.09.2016г. на 1/3 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 12259.1013.134 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съгласно скица на сграда №15-160938 от 05.04.2016г. на СГКК - Враца, находящ се в гр.Враца, ж.к.Река Лева,ул.Цар Симеон №50, целият с площ 263,00 кв.м, както и на 1/3 ид.ч. от първи етаж от пост-роената в имота ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с иденти-фикатор 12259.1013.134.1, цялата с площ от 70 кв.м. при съседи на имота:12259.1013.136,12259.1013.132,12259.1013.133, 12259. 1013.135.

По делото е налична извършена техническа експертиза, уста-новяваща характера на описаните недвижими имоти,както и тяхната пазарна стойност.

По искане на жалбоподателя,съдът е допуснал изслушването на специализирана сторително-техническа експертиза,която да ус-танови дали в еднофамилната жилищна сграда,в която са изградени два етажа,последните отговарят на изискванията за жилище,както и каква е тяхната квадратура,необходимо ли е преустройство за ползването им като самостоятелни жилища по смисъла на чл.40 от ЗУТ.

От експертизата,изслушана и приета от окръжния съд се установява,че в двуетажната еднофамилна жилищна сграда,находяща се на ул."Цар Симеон" № 50 в гр.Враца са обособени две жилища със самостоятелни входове с обща стълбищна клетка.Двете жилища отговарят на нормите на чл.2,ал.1,т.1 от Наредбата за жилищните нужди на длъжника е членовете на неговото семейство,приета с ПМС № 31/2008г.,като за двучленно семейство тя е 40 кв.м. жилищна площ.Двата етажа,за да се обособят като самостоятелни жилищни такива се нуждаят от незначителни преустройства на сервизните помещения,за да станат те самастоятелни за всеки един от етажите.Преустройствата са незначителна парична стой-ност.

Окръжният съд,като съобрази оплакванията в жалбата и след преценка на събраните доказателства,счита че тя е неосновател-на.Преди всичко се установи,че описът е извършен само върху 1/3 ид.част от първия жилищен етаж,който е самостоятелен и пред-ставлява отделно жилище без съществени преустройства.Освен това тъй като между отделните съсобственици на сградата,няма данни да е извършване делба,то и жалбоподателката остава съсобственик с нейната 1/3 ид.част от цялата двуетажна жилищна сграда, вклю-чително и от втория жилищен етаж.При това положение първият етаж,който е предмет на описа на съдебния изпълнител и то само до размер на 1/3 ид.част от него не може да се приеме,че представлява жилище със статут на несеквестируемост по смисъла на чл.444,т.7 ГПК.

Извън горното,като се съобразят съотносимите разпоредби на ГПК към настоящия случай,жалбата отново е неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл.444, т.7 от ГПК изпълнението не може да бъде насочено по отношение на жилището на длъжника, ако той и някой от членовете на семейството му, с които живее, нямат друго жилище, независимо от това дали длъжникът живее в него. Но в разпоредбата на чл. 445, ал. 2, т. 1, предл. второ от ГПК, е уредено, че длъжниците за вреди от непозволено увреждане не могат да се ползват от закрилата на чл. 444, т.7 от ГПК.По изп. дело № 1357/2015г. С. Ц.Ч. е длъжник, за вземане породено като обезщетение за имуществени вреди, причинени от непозволено увреждане, поради което действията на съдебния изпълнител по насрочване на принудително изпълнение върху процесния недвижим имот са правилни и законосъобразни.

По гореизложените съображения обжалваните действия са за-коносъобразни, а жалбата срещу тях е неоснователна и следва да се отхвърли.

Взискателят не претендира разноски,при което и съдът не присъжда такива.

Водим от горното,Врачанския окръжен съд

 

                 Р  Е    Ш   И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ц.Ч. *** против действията на ЧСИ Георги Борисов, рег. № 722,с район на действие ОС-Враца,обективирани в извърш-ване на опис от 30.09.2016г. на 1/3 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 12259.1013.134 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съгласно скица на сграда №15-160938 от 05.04.2016г. на СГКК - Враца, находящ се в гр.Враца, ж.к.Река Лева,ул.Цар Симеон №50, целият с площ 263,00 кв.м, както и на 1/3 ид.ч. от първи етаж от пост-роената в имота ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 12259.1013.134.1, цялата с площ от 70 кв.м. при съседи на имота:12259.1013.136,12259.1013.132,12259.1013.133, 12259. 1013.135.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

  

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........