Р Е Ш Е Н И Е № 381

 

гр.ВРАЦА,02.12.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,в закрито съдебно заседание на втори декември,  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                  Председател:ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

                                        Членове: МИРОСЛАВ ДОСОВ

                                       мл.съдия ВЕСЕЛИНА ПАВЛОВА            

                  

като разгледа докладваното от съдията Мирослав Досов въззивно гр.дело №589 по описа за 2016 год.,за да се произнесе,взе предвид следното:

           Производството е по реда на чл.463 във вр.с чл.278 от ГПК.

     Образувано е по жалба на "РМЗ Вратцата 009"ООД-гр.Враца с адрес Шосето за гр.Мездра,представлявано от Х. Г.-управител,чрез адв. В.Ч. ***,длъжник по изп.дело №1209/2016 год. (изп.дело №20169000041209) по описа на ЧСИ Ц. Д.,вписана в Камарата на ЧСИ под №900 и с район на действие ОС-Враца,срещу извършено от съдебния изпълнител разпределение на събраните по изпълнителното дело суми.

            Твърди се, че по образуваното изпълнително дело с взискател Община Враца на осн. чл.458 ГПК съдебният изпълнител е присъединил и държавата като взискател за събиране на публични държавни вземания,дължими от "РМЗ Вратцата 009"ООД-гр. Враца.Поддържа се още,че от наложен запор върху банковите сметки на длъжника е събрана сумата в размер на 36985 лв.,при което на основание чл. 460 ГПК на 21.10.2016 год. съдебния изпълнител е изготвил протокол за разпределение на събраните по изп.дело суми. В полза на ТД на НАП Враца е разпределена сумата в размер на 33811.97 лв.,а на взискателя Община Враца - 186.00 лв. -вземания за разноски по принудителното изпълнение.Навеждат се доводи, че така извършеното разпределение е незаконосъобразно,тъй като и двете вземания - на Община Враца и на Държавата,са публични вземания,съответно общински и държавни,и същите подлежат на предпочитателно удовлетворение от един и същи ред,съгласно нормата на чл.136,ал.1 т.6 ЗЗД.По изложените оплаквания жалбоподателят намира атакуваното разпределение за незаконосъобразно и моли за неговата отмяна.

Ответниците по жалбата-взискателят Община Враца и присъединеният взискател НАП,редовно уведомени,не изпращат възражения.

ЧСИ Ц. Д. е представила мотиви по обжалваното действие, в които навежда доводи за неговата правилност и законосъобразност.Намира,че вземанията на Общината при действие на стария ГПК са третирани като държавни,но при действието на ДПК и в последствие на ДОПК са извадени от държавните вземания,като на публичните общински вземания е отредена привилегия само по чл.136,т.2 ЗЗД.Изложени са още доводи,че в приложното поле на т.6 на чл. 136 ЗЗД не попадат вземанията на общините,а само тези на Държавата,съобщени с удостоверение по чл.458 ГПК,както и че извършеното разпределение на постъпилите суми е правилно и законосъобразно.

След като се запозна с приложеното заверено копие от изп.дело № 1209/2016 год. по описа на ЧСИ Ц. Д. и обсъди изложените в жалбата доводи,настоящият съдебен състав приема следното:

Предмет на жалбата е изготвен протокол за разпределение на постъпили по делото парични суми,което действие на ЧСИ подлежи на обжалване.От приложеното по делото съобщение е видно,че длъжникът е уведомен за разпределението на 24.10.2016 год.,а жалбата е депозирана чрез ЧСИ Д. на 26.10.2016 год.,т.е. в законоустановения срок по чл.462, ал.2ГПК. При това положение и като отчита наличието на правен интерес у жалбоподателя,настоящият съдебен състав приема жалбата за процесуално допустима.

Разгледана по същество,жалбата е основателна.

              Производството по изп.дело №1209/2016 год. по описа на ЧСИ Ц.Д. е образувано по молба на взискателя Община Враца и приложен към нея Акт за установяване на задължения по декларация №000214/10.06.2016 год. за вземания спрямо длъжника "РМЗ Вратцата 009"ООД в размер на:8671,81 лв. – данък върху недвижимите имоти,2675,33 лв. – лихва за забава,ведно със законната лихва върху главницата, считано от 09.09.2016 год.;15631,32 лв. – неплатена такса битови отпадъци, 4787,75 лв. – лихва за забава, ведно със законната лихва върху главницата,считано от 09.09.2016 год.;  217,85 лв. – неплатен данък превозни средства,100.11 лв. – лихва за забава, ведно със законната лихва върху главницата,считано от 09.09.2016 год.Постъпило е удостоверение от НАП,ТД-Велико Търново с вх. №060371605995882/03.10.2016 год.,според което длъжникът има непогасени задължения към Държавата общо в размер на 188870,10 лв. На основание чл.458 от ГПК ЧСИ Д. е конституирала Държавата като присъединен взискател за посочените вземания,за което съответно длъжникът е бил уведомен на 12.10.2016 год.По делото са извършени принудителни действия- наложена е възбрана върху недвижими имоти собственост на длъжника,наложени са и запори върху банковите сметки на "РМЗ Вратцата 009"ООД-гр.Враца и върху превозни средства,също негова собственост.

            От наложен запор на банкова сметка ***.10.2016 год. по делото е постъпила сума в размер на 36985,00 лв.На 21.10.2016 год. съдебния изпълнител е извършил разпределение на постъпилата сума в съответствие с чл.136 ГПК, като за първоначалния взискател Община Враца е разпределена само сумата в размер на 186,00 лв.-разноски по принудителното изпълнение.На ЧСИ Д. е разпределена сумата в размер на 72,00 лв. за извършени от съдебния изпълнител действия,но неплатени от взискателя и сумата от 2907,83 лв. пропорционална такса по чл. 26 ТТРЗЧСИ,начислена върху събраната сума,а сумата в размер на 33811,97 лв. е разпределена в полза на Държавата като присъединен взискател.Разпределението е предявено на страните с Протокол от 21.10.2016 год., за което страните са уведомени посредством връчени им съобщения.

            При така изведеното от фактическа страна настоящия съдебен състав приема следното:

            Предпоставките на  чл.460 ГПК  за извършване на разпределение са налице,когато по изп. дело има повече от един взискател и постъпилата при изпълнението сума е недостатъчна за пълното удовлетворяване на всички взискатели.С разпределението съдебният изпълнител определя кои притезания подлежат на удовлетворяване,какъв е редът на удовлетворяването им и каква сума се полага за пълно или частично плащане на всяко едно от тях.Затова преди извършване на разпределението съдебният изпълнител следва да установи следното:взискателите, които са присъединени по право или по тяхно искане и да включи в разпределението само тези притезания, които са предявени до деня на разпределението;да определи кои притезания са привилигировани и кои хирографарни и съгласно чл. 136 от ЗЗД да определи реда на привилигированите притезания;да определи точния размер на притезанията на всеки кредитор. След това съдебният изпълнител следва да извърши разпределението като подрежда кредиторите - участници в разпределението по реда на привилегиите и оставя на последно място хирографарните кредитори.От постъпилата сума,подлежаща на разпределение,се удовлетворява притезанието,което е първо по реда на привилегиите, като с останалата сума се удовлетворява следващото притезание по реда на привилегиите и т.н. до изчерпване на всички привилигировани притезания,ако това е възможно съобразно размера на постъпилата сума.

            Спорен пред настоящата инстанция е въпросът дали вземанията на взискателя Община-Враца за данъци и такси,съставляващи публични общински вземания,са привилегировани в хипотезата на чл.136,ал.1,т.6 ЗЗД и подлежат ли на предпочтително удовлетворяване пред тези на Държавата като присъединен по право взискател за глоби или се касае за непревилигировани вземания,подлежащи на удовлетворяване съразмерно.Според чл.136,ал.1,т.6 ЗЗД с право на предпочтително удовлетворяване от този ред се ползват вземанията на държавата,освен тия за глоби.В хипотезите на чл.136, ал.1 ЗЗД е отдадено значение при разграничаване на отделните групи въз основа характера на самите вземания,а не на техните носители.В тази връзка възниква и нуждата от тълкуване на коментираната разпоредба,доколкото същата изключва от привилегиите вземанията на държавата за глоби,при което се поставя въпроса кои държавни вземания третира,и като се има предвид,че в чл.136,ал.1,т.2 от ЗЗД отново се сочат вземания на държавата,но за данъци върху определен имот или за МПС, подлежащи на удовлетворяване от стойността на този имот или на МПС,които данъци по чл.10 и чл.52 от ЗМДТ всъщност са общински,а не в полза на държавата,съгласно чл.1,ал.1,т.1 и т.5 от ЗМДТ.

            В исторически план Законът за задълженията и договорите е обнародван с ДВ бр.275 от 1950г. В този период разпоредбата на чл.2,ал.1 от Закона за съставяне и изпълнение на държавния бюджет /обн., ДВ, бр.91 от 11.11.1960г.,отм.,ДВ, бр.67 от 06.08.1997г./ предвижда,че държавният бюджет е единен и обхваща: републиканския бюджет,бюджетите на народните съвети и бюджета на Държавното обществено осигуряване.В този смисъл местните данъци и такси,събирани от общинските съвети и кметствата,които имат бюджети,посочени в чл.1 и чл.2 от ЗМДТ /обн., Изв., бр.104 от 28.12.1951г.,в сила от 01.01.1952г.;отм., ДВ,бр.117 от 10.12.1997г.,в сила от 01.01.1998г./,са постъпвали в приход на единния държавен бюджет,съобразно чл.3,ал.2 от Закона за съставяне и изпълнение на държавния бюджет /отм./,и са съставлявали по същество държавни вземания,като държавните и местните данъци и такси са били събирани от финансовите органи при общинските народни съвети или кметствата по специалния ред на Наредбата за събиране на данъците и таксите с променено наименование Наредба за събиране на държавните вземания /обн., Изв., бр.13 от 12.02.1952г./,изгубила значение с приемането на Закона за събиране на държавните вземания /обн., ДВ, бр.38 от 19.05.1989г.; отм., ДВ, бр.26 от 26.03.1996г., в сила от 26.06.1996г./, в чл.1,т.1 от който са дефинирани като държавни вземания всички данъци и такси,независимо дали постъпват в републиканския или местните бюджети, формиращи единния държавен бюджет.Нормата на чл.50 от Наредбата за събиране на държавните вземания изрично е предвиждала,че вземанията на държавата и общинските народни съвети или кметствата се ползват с правото на предпочтително удовлетворение по реда на чл.136 ЗЗД.Видно е при тази нормативна уредба, че с привилегията по чл.136, т.6 ЗЗД като държавни вземания са третирани и постъпващите в местните бюджети данъци и такси,които бюджети са били предназначени да осигуряват необходимите средства за финансиране на мероприятията,възложени за осъществяване на местните органи на държавната власт и държавното управление.С Конституцията на РБългария  местното самоуправление е уредено като форма на децентрализация на държавната власт,придавайки на общините качеството на юридическо лице със свои органи, имущество и самостоятелен бюджет,с цел повишаване ролята на самоуправляващите се общности при решаване на въпросите от местно значение.Според чл.6,ал.1 от Закона за общинските бюджети /обн., ДВ, бр.33 от 24.03.1998г.,отм., ДВ, бр.15 от 15.02.2013г., в сила от 01.01.2014г./,приходите в общинския бюджет са:собствени приходи, включително от местни данъци и такси,установени със закон, и лихви, както и държавни трансфери и трансфери между разпоредители с бюджетни кредити,като местните данъци и такси, установени със закон, се включват в приходите на общинския бюджет и според чл.45,ал.1,т.1 от Закона за публичните финанси /обн., ДВ, бр.15 от 15.02.2013г., в сила от 01.01.2014г./.Сред постъпващите в общинския бюджет местни данъци са и данъците върху недвижимите имоти и върху превозните средства,съгласно чл.1,ал.1,т.1 и т.5 от ЗМДТ /обн., ДВ, бр.117 от 10.12.1997г., в сила от 01.01.1998г./, а сред местните такси е и таксата за битови отпадъци,според чл.6,ал.1,б.А от закона,какъвто характер имат и процесните вземания на общината.Според чл.13 и чл.14 от ДПК /обн., ДВ, бр.103 от 30.11.1999г.,в сила от 01.01.2000г.; отм., ДВ, бр.105 от 29.12.2005г., в сила от 01.01.2006г./ и чл.162 и чл.163 от ДОПК /обн., ДВ, бр.105 от 29.12.2005г., в сила от 01.01.2006г./,държавните и общинските вземания са публични и частни,като публичните държавни и общински вземания включват и тези за данъци и определени със закон такси и се събират по специалния ред на посочените кодекси /освен ако в закон е предвидено друго,според ДОПК, каквато възможност за събиране на местните данъци и по реда на ГПК е предвидена с изменението на чл.4,ал.2 /ДВ, бр.98 от 2010г., в сила от 01.01.2011г./ от ЗМДТ/,а частните държавни и общински вземания се събират по общия ред.По този начин законодателят е приравнил по значимост държавните и общинските публични вземания,с оглед предназначението им да задоволяват обществените потребности, независимо дали те са от национално или местно значение,предвид и на идентичния специален ред за тяхното събиране.При настоящата форма на държавно управление общините осъществяват отстъпената от държавата изпълнителна власт на местно равнище,за което е необходимо да разполагат с гарантиран финансов ресурс за извършване на тези им функции.Именно това тяхно обществено значимо предназначение,отчетено с изричната регламентация по старата нормативна уредба относно събирането им,намерило израз и в разпоредбата на чл.50 от Наредбата за събиране на държавните вземания,включващи и тези на общинските народни съвети или кметства за предпочтителното им удовлетворяване по реда на чл.136 от ЗЗД,е съобразено и при сега действащата нормативна уредба,независимо че публичните вземания на общините постъпват в техен самостоятелен бюджет, чрез събирането им по специален ред наред с публичните държавни вземания и при общата за тях привилегия.

            При това положение процесните публични общински вземания за местни данъци и такси се ползват с привилегията по чл.136,ал.1,т.6 от ЗЗД.

Ето защо Окръжен съд-Враца намира,че атакуваното разпределение е неправилно и следва да бъде отменено,а делото върнато на ЧСИ Цветелина Дахлева за изготвяне на ново разпределение при съобразяване с дадените указания във връзка с приложението на закона.

Мотивиран от горното,Врачански окръжен съд

                                                              Р  Е  Ш  И:

ОТМЕНЯ разпределение по чл.460 от ГПК от 21.10.2016 год. по изпълнително дело №1209/2016 год. (изп.дело №20169000041209)  на ЧСИ Ц. Д.,рег. №900 в КЧСИ и с район на действие Окръжен съд-Враца Враца,като неправилно и незаконосъобразно.

 ВРЪЩА изпълнителното дело на ЧСИ Ц. Д.,рег.№ 900 в КЧСИ и  с район на действие Окръжен съд-Враца за изготвяне на ново разпределение при съобразяване с дадените по-горе указания.

Решението подлежи на обжалване пред САС в едноседмичен срок от връчването му на страните.  

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........                             ЧЛЕНОВЕ:1..........               2..........