Р Е Ш Е Н И Е 408

 

гр. ВРАЦА, 20.12.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд ,гражданско  отделение в закрито заседание  в състав, в състав:

 

Председател:Рената Г.Мишонова- Хальова

    Членове:Мирослав Досов

                                 Калина Христова- мл.с.   

като разгледа докладваното  от  съдия Мишонова- Хальова

въз. гр.д.№ 623 по описа  за 2016 г, за да се произнесе взе предвид:

  "Банка Пиреос България" АД вписана в Търговския регистьр към Агенция по вписванията с ЕИК 831633691, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, бул. ,,Цариградско шосе” № 115Е ,представлявано от АД "Токушев и съдружници”, чрез С.Н., адвокат от САК със съдебен адрес ***, п.к. 1000, район Средец, ул. "Аксаков” № 7А, ет. 4, е подала частна жалба против Постановление от 28.10.2016 г., постановено по и.д. № 742/2016 г. по описа на ЧСИ Г.Б., вписан в КЧСИ с рег. № 722 с район на действие Врачански съдебен окръг.

    В жалбата се навеждат  доводи, че постановлението на ЧСИ Г.Б., с което е спряно изп.д.№ 742/16 г по негов опис е незаконосъобразно.Мотивите на жалбоподателя са, че  ЧСИ е спрял  посоченото изп. д. на основание определение на ВРСъд № 2002/10.10.2016 г по ч.гр.д.№ 4042/14 г по описа на ВРСъд, което обаче  не било влязло в законна  сила и не подлежало на  изпълнение. Поради това жалбоподателят моли отмяна постановлението на ЧСИ  за спиране изп. производство като неправилно. Твърди се ,че жалбоподателят бил пуснал ч.ж. срещу определението на ВРСъд от 10.10.2016 г, но не са представени доказателства затова с жалбата  като такива липсват и в приложеното копие от изп.д.№ 722/16 г на ЧСИ Г. Б..

    В срока за отговор на ч.ж.  ответната страна- длъжник ,чрез проц. си представител адв. Г. П.  оспорва  жалбата като заявява ,че трябва да се остави без уважение като неоснователна. Твърди се още ,че с ч.ж. няма доказателства определението на ВРСъд  с което се спира изп. дели да е обжалвано от "Банка Пиреос България"АД както се твърди, но и дори да има такава ч.ж. ,то определението на ВРСъд е подлежало на незабавно изпълнение ,защото ч.ж. не спира изпълнението по аргумент от чл.438 от ГПК.

    Съгласно чл. 436 ал.3 ЧСИ Г.Б. е комплектовал жалбата  с копие от изп.д.№ 742/16 г по негов опис, като  е приложил и писмени  мотиви по обжалваните му  действия.

    Производството е по реда на чл. 435 и сл.  от ГПК.

    Съд. състав след като  обсъди  доводите на жалбоподателя, становището на ответника и взе предвид  писмените доказателства по делото  приема следното: ч.ж. е процесуално допустима, тъй като е подадена от страна с право на обжалване ,срещу акт от категорията на обжалваемите- чл. 435 ал.1 от ГПК.Разгледана по същество същата е  н е о с н о в а т е л н а.

    Жалбоподателят е взискател по изп.д.№ 742/16 г по описа на ЧСИ Г. Б..В приложеното копие от изп. д.  фигурира определение №2002  по ч.гр.д.№ 4042/14 г по описа на ВрРСъд ,с което е спряно принудителното изпълнение както на заповед № 2873/25.09.2014 г така и принудителното изпълнение на изп.д.№742/16 г на ЧСИ Г.Б.. С постановление от 28.10.2016 г ЧСИ Г.Б. е изпълнил постановеното спиране на изпълнението по образуваното изп.дело. В мотивите към постановлението си ЧСИ посочва ,че въпреки липса на данни  определението на ВРСъд от 28.10.2016 г да е влязло в законна сила,спиране на изп. производство следва да се постанови на осн.чл. 432 т.7,вр.с чл.277 вр. с чл.420 ал.3 от ГПК.

    Настоящият съд. състав приема, че  действията на ЧСИ Г.Б.  обективирани в постановлението му от 28.10.2016 г по изп.д.№ 742/16 г са законосъобразни и следва да бъдат потвърдени поради следните съображения:

    Налице е определение на ВРСъд за спиране на изп. деиствия по изп.д.№742/16 г на ЧСИ г.Б. на осн. чл. 420 ал.2 от ГПК, при което след сезиране ЧСИ от длъжника ,той е постановил спиране на изп.производство  по  изп.дело.

Съгласно чл. 277 от ГПК подаване на жалба не спира производството по делото нито изпълнението на обжалваното определение, освен ако в закон е предвидено друго. В случая  няма в закон предвидено друго, поради което ЧСИ е постановил спирането на изп.делио пред него. Настоящият жалбоподател твърди ,че е пуснал ч.ж. срещу определение №2002/10.10.2016 г  на ВРСъд , но такава не е представена с жалбата , а и няма данни да е поискано изрично спиране действието на определението на ВРСъд.

От друга страна както посочва ЧСИ Б. в мотивите си по обжалваните му действия, той изпълнява определението на ВРСъд  незабавно,няма място за преценка,а при предвидена обжалваемост определението на ВРСъд с ч.ж ,дори и да има такава,   по общото правило на чл. 277 от ГПК, ч.ж. не спира изпълнението му.

    Затова на този етап  действията на ЧСИ Г.Б. обективирани в  постановлението му от 28.10.2016 г  са правилни и законосъобразни.

    При гореизложеното съд. състав

 

Р Е Ш И:

 

    ПОТВЪРЖДАВА действията на ЧСИ Г.Б. вписан в КЧСИ с рег.№ 722, обективирани в постановление от 28.10.2016 г по изп.д.№ 742/16 г по описа  ЧСИ Г.Б..

 

     Решението  на осн. чл.437 ал.4 от ГПК е  окончателно.

 

 

                     Председател :

 

                      Членове: 1/           2/