О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 870

 

Врачанският окръжен съд    14.12.2016г.     отделение

в   закрито    заседание на                  в състав:

 

   Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Членове:МАРИЯ АДЖЕМОВА

   мл.с.СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Т.Александрова

        в.гр.   дело N` 424      по описа за  2016  г.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива по чл.248 ГПК.

Образувано е по молба на С.П.К. ***.11.2016г. за изменение на реше-ние № 307/06.10.2016г. постановено по гр.д.№ 424/2016г. по опис на ВрОС,в частта за разноските,като се поддържа,че такива пред въззивната инстанция са направени,за което е представен и списък по чл.80 ГПК.

В срока по чл.248,ал.2 ГПК ответната на молбата страна в лицето на Г.И.П. *** не я ос-порва,като изразява становище,че такива се следват на молителя.

В същия срок, въззиваемият "Агролидер-77" ООД, с.Селановци, обл.Враца изразява становище за неоснователност и недължимост на разноски от тази страна,предвид изхода на производството пред въззивната инстанция и неговата процесуална роля.

Окръжният съд,като взе предвид молбата и след преценка на фактическата обстановка в производството намира следното:

Производството е образувано пред окръжния по въззивна жалба на Г.И.П. *** против решение № 27/29.02.2016г. постановено по гр.д.№ 477/2015г. по опис на РС-Оряхово.

С решение № 307/06.10.2016г. постановено по делото, окръж-ният съд е потвърдил решението № 27/29.02.2016г.,в частта му, която е била предмет на въззивната жалба.

С горното решение,районният съд е прекратил производството в частта,по предявения отрицателен установителен иск с правно ос-нование чл.124, ал.1 от ГПК за признаване за установено несъще-ствуването на права,произтичащи от сключен на 18.11.2014г. дого-вор за аренда на земеделска земя с рег.№5892/18.11.2014г. на съдия по вписванията при РС – Оряхово, вписан в Служба по впис-ванията  - гр.Оряхово под дв.вх.рег.№4259/18.11.2014г., акт 137, том VI между Г.И.П., ЕГН:**********,*** и С.П. К., ЕГН:**********, с постоянен адрес ***.

В тази му част,решението има характер на определение и не е било обжалвано.

Същевременно по постъпилата въззивна жалба с въззивник Г.И.П. е била извършена размяна на книжата,а от-ветникът С.П. К. е дал писмен отговор,с който изразява становище,че не оспорва жалбата,счита същата основателна,а пос-тановеното първоинстанционно решение-процесуално недопустимо, незаконосъобразно и необосновано.В подкрепа на това становище излага съображения,които изцяло съвпадат с оплакванията съдър-жащи се във въззивната жалба. Писменият отговор по чл.263,ал.1 ГПК и придружен с пълномощно от 03.05.2016г., с което е сключен договор за процесуално представителство с адв.Г.С., САК,като договореното и изплатено възнаграждение е в размер на 4015.99 лв.В тази връзка следва да се отбележи,че адв.Г.С. е процесуален представител,както на въззивника,така и на моли-теля К., призован пред окръжния съд в качеството му въззи-ваем,дотокова,доколкото с него е извършена размяна на книжа по въззивната жалба и е подаден писмен отговор.

При тази фактическа обстановка и предвид факта,че с по-зицията си молителят К. не е оспорвал основателността на въззивната жалба,както и като се съобрази изхода на делото пред въззивната инстанция,на последния не се дължи възстановяване на направените разноски.Освен това,молителят К. е призоваван пред окръжния съд ,както се посочи дотолкова,доколкото с него е извършена размяна на книжата по въззивната жалба,но по принцип,с оглед наличието на влязло в законна сила прекратително опре-деление по отношение на него,последният не е и надлежна страна, тъй като между него и останалите страни,участници във въззивното производство няма спорни взаимоотношения,предвид постановеното прекратяване на делото по иска предявен спрямо него,при което не му се следват разноски.

При горните съображения,молбата ще следва да се се отхвърли.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

                 О П Р Е Д Е Л И :

ОТХВЪРЛЯ молбата на С.П.К. с вх. № 9277/ 17.11.2016г. за изменение на решение № 307/06.10.2016г. поста-новено по гр.д.№ 424/2016г. по опис на ВрОС за изменението му в частта за разноските по чл.248 ГПК,като неоснователна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна касационна жалба пред ВКС,в седмичен срок,считано от датата на уведомяване на страните.

 

 

Председател:...........Членове:1..........2..........