О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд     гражданско       отделение

в   закрито    заседание на   13.12.2016г.   в състав:

 

   Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Членове:МАРИЯ АДЖЕМОВА

   мл.с.СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Т.Александрова

       в.гр.    дело N`    479   по описа за  2016  г.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива при хипотезата на чл.248 ГПК.

Образувано е по молба на "Акат Технолъджис" ООД,ЕИК 175173914 чрез процесуалния представител адв.М.М.,ВрАК, за изменение на решение № 350/03.11.2016г.,постановено по в.гр.д.№ 479/2016г.в частта за разноските присъдени в полза на въззивника в производството Л.В.Г. *** в размер на 2663.22 лв.Поддържа се,че неправилно окръжният съд е въз-приел,че за защитата по всеки един от отделните обективно съе-динени искове,предмет на производството,включително и по пре-дявените насрещни искове се следват отделни адвокатски въз-награждения,като се посочва,че насрещните искове били средство за защита  в рамките на развилото се между страните исково про-изводство и за тях не се следва отделно възнаграждение. Угово-реното адвокатско възнаграждение на ответника Г. поотделно по първоначалните искове и за насрещните искове било неправилно при наличие на една въззивна жалба и по аргумент от  разпоред-бата на чл.2,ал.5 от Наредба №1/2004г. на ВАдС обн. в ДВ,бр. 84/2016г.,като размерът за защита бил уговарян общо независимо от вида и броя на предявените искове.Иска се изменение на реше-нието в частта за разноските и с оглед възражението направено по чл.78,ал.5 ГПК за прекомерност намалението до размер на 600 лв. общо за една съдебна инстанция.

В срока по чл.248,ал.2 ГПК ответната на молбата страна в лицето на въззивника Л. В.Г. чрез процесуалният му представител-адв.В.П. дава писмен отговор,в който аргумен-тирано развива съображения за съответствие на договорените адво-катски хонорари  с чл.2,ал.5 от Наредба№1/2004г.в рамките на предвидения по наредбата минимум и съобразно броя и вида на обективно съединените първоначални и насрещни искове, предмет на развилото се между страните производство.Иска се отхвърляне на молбата по чл.248 ГПК.

Окръжният съд,като отчете наведеното в молбата по чл.248 ГПК и становището на ответната страна,като съобрази изложеното в решението в частта му за разноските,намира следното:

Производството е образувано по три обективно съединени ис-кове на "Акат  Технолоджис"ООД против Л.В.Г. за:сумата 2550.75 лв. обезщетение по чл.220,ал.1 КТ за неспазен срок за предизвестие за периода от 03.11.2015г. до 26.11.2015г; сумата 1000 лв./частично от 3 326.75г./ обезщетение по чл.220, ал.1 КТ за неспазен срок за предизвестие за периода 26.11.2015г. до 26.12.2015г.;за сумата 1000 лв./частичен иск от 3 326.75 лв./ обезщетение по чл.220,ал.1 КТ за неспазен срок за предизвестие за периода от 26.12.2015г. до 26.01.2016г.Както правилно се сочи в отговора на въззивника Г.,съобразно чл.2,ал.5 от Наредба №1/2004г.обн.в ДВ,бр.84/2016г.,адвокатско възнаграждение се дължи за всеки един от обективно съединените осъдителни искове в рамките на предвидения по наредбата мининимум или по първия иск в размер на 408.50 лв. и по 300 лв. за всеки останалите два иска,което дава общ размер от 1008.50 лв.

Същевременно по насрещните искове също се дължи въз-награждение за защита,тъй като те не представляват средство за защита,а са заявено самостоятелно основание за правна защита на ответника в производство,по което неговото вземане произтича от правата и взаимоотношенията по първоначалната искова претенция, но на самостоятелно основание.

В случая ,съобразно тяхната цена,следващото се адвокатско възнаграждение възлиза на сумата 416.41 лв. за обезщетението по чл.220,ал.2 КТ и 300 лв. за претенцията за неизплатено трудово възнаграждение от 161.12 лв.Или в общ размер 716.53 лв.

Горните изчисления дават основание да се приеме,че адво-катския хонорар за представителство и защита пред първата инс-танция е в рамките на сумата 1724.91 лв.,а окръжният съд за тази съдебна инстанция е присъдил сумата 1000 лв.

Що се отнася до адвокатското възнаграждение пред въззивната инстанция,окръжният съд е изложил съответни мотиви,като е съоб-разил осъществената защита на въззивника по осъдителния иск, по който производството се движи и който е предмет на въззивното обжалване в размер на 2550.75 лв.,както и частта от решението на районния съд с предмет насрещните искови претенции- в размер съответно на 2663.22 лв. и 161.12 лв.,т.е. за защитата пред въззивната инстанция по всяка от претенциите е съответно в размер на 416.42 лв. по първия насрещен иск и 300 лв. по втория насрещен иск,което дава обща сума от 716.42 лв.,а окръжния съд е присъдил 600 лв. в рамките на договорения хонорар.По осъдителния иск,предмет на въззивната жалба възнаграждението,което се следва е по наредбата е съответно при хипотезата на чл.7,ал.2,т.1 в размер на 408.55 лв.или общо за защитата по осъдителния иск и насрещните искове,за които производството се е движило пред въззивната инстанция адвокатското възнаграждение определено по правилата на наредбата е в размер на 1124.97 лв.В случая следва да се отчете,че въззивната жалба,макар и да е една,в нея се съ-държат оплакванията  както по отношение на осъдителния иск, така и по отношение на насрещните искове,като от гледна точка на про-цесуална икономия това е напълно допустимо.Присъдената от окръжния съд сума за процесуалното представителство е в рамките на 1200 лв.,колкото е и договореното възнаграждение,което съот-ветства на минималните размери по наредбата,съобразно изчисле-нията по-горе.

Освен това,следва да се отчете,че горната сума напълно съответства и на фактическата и правна сложност на делото с оглед поставените за разрешаване правни въпроси във връзка с възникналите спорни правни взаимоотношения между страните,като в случая следва да се съобрази и обема на събрания доказателствен материал и неговото обсъждане.

И не на последно място, окръжният съд, е присъдил разноски по компенсация,като е съобразил и че един от насрещните искове е отхвърлен.

При горните съображения,молбата за изменение на решението постановено по делото в частта му за разноските ще следва да се отхвърли.

Съгласно чл.248,ал.3 ГПК, настоящото определение е оконча-телно,предвид обстоятелството,че решението,чието изменение се иска е окончателно.

Водим от горното,Врачанския окръжен  съд

 

               О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ молбата на "Акат Технолъджис" ООД,ЕИК 175173914 чрез процесуалния представител адв.М.М.,ВрАК за изменение на решение № 350/03.11.2016г.,постановено по в.гр.д.№ 479/2016г. по опис на ВрОС в частта му за разноските,като неоснователна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........