О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд гражданско отделение в закрито    заседание на 12.12.2016г. в състав:

 

   Окръжен съдия:НАДЯ ПЕЛОВСКА

                                 

Като разгледа докладваното от съдията ПЕЛОВСКА

Гр.  дело N 535 по описа за  2016  г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

К.Р.А. *** е предявил иск против Н.А.Б. и В.Л.Б.,***, за осъждането им да му заплатят сумата от 26 000 лева, представляваща пазарната стойност на недвижим имот-апартамент № 36, с идентификатор 12259.1026.202.3.36, находящ се в жилищен блок № 11, вх.Б, ет.1 в жк "Младост" в гр.Враца, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане.

Във връзка с указания на съда по определение от 14.10.2016г., с молба вх.№8593/26.10.2016г. ищецът е посочил, че претендира солидарна отговорност на ответниците, като е посочил и обстоятелствата, на които основава тази своя претенция.

В исковата молба се поддържа, че с нотариален акт № 186, т.ІІ, нот.д.№ 328/2002 год. по описа на нотариус Ивайло Лиловски с район на действие Районен съд, гр.Враца, ищецът е прехвърлил на ответниците посочения недвижим имот срещу поето задължение за гледане и издръжка, но този договор е развален с Решение № 265/14.06.2013 год. по гр.д.№ 269/2013 год. на Окръжен съд, гр.Враца. Ищецът твърди, че в хода на съдебното производство е узнал, че преди предявяването на иска имотът е бил отчужден от ответниците, поради което не може да предяви претенция с правно основание чл.88 ЗЗД за връщане на имота, предмет на разваления договор. Сочи, че това поражда за него правен интерес от предявяване на иск за присъждане пазарната стойност на същия имот, с която ответниците биха се обогатили неоснователно. С молбата за уточнение на иска ищецът поддържа, че ответниците са солидарно отговорни, тъй като са съпрузи, а имотът им е бил прехвърлен срещу задължение за издръжка и гледане.

Предявеният иск е с правно основание чл.57, ал.2 от ЗЗД.

Предвид отстранените недостатъци на исковата молба, с разпореждане от 31.10.2016г. съдът е разпоредил връчване на исковата молба и уточнението й на ответниците, по реда на чл.131 от ГПК.

Ответниците са подали отговор на исковата молба, с който са поискали прекратяване на производството по делото, поради недопустимост на предявения иск.  Твърди се, че между същите страни, на същото основание и при същото искане, е постановено влязло в законна сила решение на Окръжен съд-Враца №217/14.05.2015г. по гр.дело №337/2014г., поради което спорът следва да се счита разрешен със сила на пресъдено нещо. Във връзка с тези твърдения на ответниците, към настоящето дело е изискано и приложено гр.дело №337/2014г.по описа на ОС-Враца.

Предвид направеното с отговора възражение за недопустимост на иска, настоящият съдебен състав извърши повторна проверка по реда на чл.130 от ГПК, при която констатира следното:

На 23.05.2014г. ищецът К.Р.А. *** е предявил иск с правно основание чл.57, ал.2 от ЗЗД, против Н.А.Б. и В.Л.Б.,***, за солидарното им осъждане да заплатят сумата 48 000 лева, представляваща пазарната стойност на недвижим имот - апартамент № 36, находящ се в жилищен блок № 11, вх.Б, ет.1, жк"Младост" в гр.Враца. Поискал е присъждане на законната лихва върху претендираната сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане, както и на направените по делото разноски. В тази искова молба ищецът е поддържал напълно идентични фактически твърдения и съображения, а именно, че е прехвърлил на ответниците посочения недвижим имот срещу поето задължение за гледане и издръжка, но този договор е развален с Решение № 265/14.06.2013 год. по гр.д.№ 269/2013 год. на Окръжен съд, гр.Враца; че в хода на съдебното производство е узнал, че преди предявяването на иска имотът е бил отчужден от ответниците, поради което не може да предяви претенция с правно основание чл.88 ЗЗД за връщане на имота, предмет на разваления договор. Поддържал е, че ответниците са солидарно отговорни, тъй като са съпрузи, а за него е налице правен интерес от предявяване на иск за присъждане пазарната стойност на същия имот, с която стойност ответниците биха се обогатили неоснователно.

 Въз основа на така предявения иск е било образувано гр.дело №337/2014г.по описа на ОС-Враца, което е приключило с решение №217/14.05.2015г., с което искът е бил отхвърлен. Решението е влязло в законна сила на 26.05.2016г., тъй като е било потвърдено изцяло от Апелативен съд-София с решение от 14.12.2015г. постановено по в.гр.дело №2840/2015г., а с определение от 26.05.2016г.по гр.дело №1781/2016г. ВКС не е допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Изхождайки от така установеното по отношение предмета на настоящия иск и предмета на иска по гр.дело №337/2014г.по описа на ОС-Враца, настоящият съдебен състав намира, че действително е налице отрицателна процесуална предпоставка за възникване и съществуване правото на иск за ищеца, а именно сила на пресъдено нещо. Съгласно разпоредбите на чл.299, ал.1 и ал.2 от ГПК спор, разрешен с влязло в сила решение, не може да бъде пререшаван освен в случаите, когато законът разпорежда друго, а повторно заведеното дело се прекратява служебно от съда. Следователно, когато един спор е разрешен с влязло в сила решение, страните губят правото на иск, относно материалното право, предмет на силата на пресъдено нещо. Що се отнася до предметът, за който силата на пресъдено нещо важи и до кръга лица, обвързани от нея, разпоредбата на чл.298, ал.1 от ГПК изрично посочва, че обвързващото й действие се простира между същите страни, за същото искане и на същото основание.

Настоящият съдебен състав намира, че в разглеждания случай правото на ищеца да иска разрешаване на спора му с ответниците е погасено, поради формирана сила на пресъдено нещо с решението на ОС-Враца от 14.05.2015г., постановено по гр.дело №337/2014г. Това решение е постановено между същите страни, за същото искане и на същото основание, поради което спорът не може да бъде пререшаван, а производството по настоящето дело следва да се прекрати, на основание чл.299, ал.2 от ГПК. И по двата предявени иска ищецът иска ответниците да бъдат осъдени солидарно да му заплатят пазарната стойност на недвижим имот- апартамент № 36, находящ се в жилищен блок № 11, вх.Б, ет.1, жк"Младост" в гр.Враца, позовавайки се на едно и също основание-невъзможност за връщане на даденото по разваления договор, поради отчуждаване на имота от ответниците преди предявяване на иска за разваляне, и последвалото от това неоснователно обогатяване на ответниците. Исковете по настоящето дело и по гр.дело №337/2014г. са напълно идентични по страни, основание и петитум, поради което и тъй като по първо предявения от тях е постановено влязло в сила съдебно решение, повторно предявеният иск се явява недопустим.

При тези съображения съдът намира, че тъй като е налице абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване на правото на иск, производството по делото ще следва да се прекрати.

С отговора на исковата молба ответниците са поискали присъждане на деловодни разноски в случай на прекратяване на делото, поради което, съобразно представеният от тях договор за правна защита и съдействие, на основание чл.78, ал.4 от ГПК ищецът ще следва да бъде осъден да им заплати сумата от 1310 лв.деловодни разноски за адвокатска защита.

Водим от горното, съдът

 

 

             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.299, ал.2 от ГПК, производството по гр.дело №535/2016г.по описа на Окръжен съд-Враца, поради недопустимост на предявения иск.

ОСЪЖДА К.Р.А. ***, с ЕГН ********** да заплати на Н.А.Б. с ЕГН ********** и В.Л.Б. с ЕГН **********,***, сумата от 1310 лв.деловодни разноски.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд-София в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: