О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

         ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на 12.12.2016г., в състав:

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ИВАНОВА

 

         разгледа докладваното от съдия ИВАНОВА гр.д.№541 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         След като е констатирал нередовности на исковата молба, с определение от 14.10.2016г. съдът е указал на ищеца в двуседмичен срок да представи доказателства за вписване на исковата молба в Служба по вписванията, да посочи цената на иска в съответствие с данъчната оценка на имота и да внесе по сметката на Окръжен съд-Враца държавна такса в размер на 4% върху една четвърт от цената на иска.

         По молба на ищеца и на основание чл.63, ал.1 от ГПК с разпореждане на съда от 31.10.2016г. срокът за отстраняване на нередовностите е продължен с две седмици, за което страната е уведомена лично чрез председателя на кооперацията на 01.11.2016г.

         Към датата на настоящото произнасяне срокът за отстраняване на нередовностите на исковата молба е изтекъл.

         Ищецът е представил доказателства за вписване на исковата молба. Едва на 08.12.2016г. е представил удостоверение за данъчна оценка на собствените на ответника недвижими имоти/общо два производствени обекта/, която възлиза общо на 279 331.70лв. Удостоверението не съдържа данни дали описаните в него имоти са тези, предмет на иска за собственост, но ако това е така, следващата се държавна такса, формирана по правилото на чл.69, ал.1, т.2 и чл.71, ал.2 от ГПК, е в размер на 2 793.32лв.

         С молбата си от 09.11.2016г. ищецът е представил документ за внесена държавна такса в размер на 875лв., а с исковата молба - платежно нареждане за внесена държавна такса в размер на 25лв.

         Изложеното дава основание на съда да приеме, че ищецът не е изпълнил в определения срок указанията на съда да внесе държавна такса в размера, посочен ясно в определението от 14.10.2016г., при което исковата молба не е приведена в съответствие с изскването на чл.128, т.2 от ГПК.

         Воден от тези съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК съдът

 

 

                                      О П Р Е Д Е Л И  :

 

         ВРЪЩА искова молба вх.№8067/07.10.2016г.

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№541/2016г. по описа на Окръжен съд-Враца.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: