О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 841

 

град Враца,01.12.2016год.

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,в закрито  заседание на 01 декември 2016 год. в състав:

 

                Председател:ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

                         Членове:МИРОСЛАВ ДОСОВ

                                                                                               мл.с.ВЕСЕЛИНА ПАВЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдията М.Досов въззивно гражданско дело №584/2016 год.,за да се произнесе,взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано е по жалба на "ДИСК-ГТ-93"ООД-гр.Враца-длъжник по изпълнително дело №352/2012 год. (изп.дело №20127230400352) по описа на ЧСИ М. Н. с рег.№723,против действия на ЧСИ Нелов,изразяващи се в присъединяване на нов изпълнителен лист към изпълнителното дело,в отказ на съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното производство и в отказ да вдигне обезпечителните мерки по него.

            Жалбата е подадена чрез управителя  Д.Т.К. ***,който сочи,че на 11.09.2016 год. е получил уведомително писмо от ЧСИ Н.,с което е уведомен,че срещу дружеството е издаден изпълнителен лист №98/12.08.2016 год. в полза на В. Г. С. от гр.Враца.Дружеството не оспорва вземането на С. по този изпълнителен лист,но не е съгласно той да бъде присъединен към изпълнително дело №352/2012 год.Това изпълнително дело е образувано по друг изпълнителен лист в полза на В. С. за сумата 6301.86. лв..Но съгласно решение №515/06.11.2013 год. на ОС-Враца,влязло в законна сила на 08.07.2015 год.,тази сума е компенсирана от задължение на С. спрямо "ДИСК-ГТ-93"ООД-гр.Враца,като жалбоподателят счита, че по този начин неговото задължение  (за сумата 6301.86 лв.) е погасено.Затова след 08.07.2015 год. е поискал от ЧСИ Н. да прекрати изпълнително дело №352/2012 год. и да вдигне обезпечителните мерки по него,но той не е предприел никакви действия.

            При тези си доводи и твърдения "ДИСК-ГТ-93"ООД-гр.Враца чрез управителя Д.К. *** да постанови решение,с което да прекрати изпълнително дело №352/2012 год. на ЧСИ Н.,да вдигне наложените обезпечителни мерки по това дело и да разпореди по изпълнителен лист №98/12.08.2016 год. да бъде образувано ново изпълнително дело от 2016 год.

            С жалбата са представени копия от:решение №515/06.11.2013 год. по гр.дело №714/ 2009 год. на ОС-Враца;уведомително писмо изх.№2532/07.09.2016 год. и молба вх.№3274/ 09.11.2015 год.

            В срока по чл.436,ал.3 от ГПК взискателят по изп.дело №352/2012 год. В. Г. С. от гр.Враца е депозирал възражение чрез своя пълномощник адв.Б.Р.,в което изразява становище за недопустимост и неоснователност на жалбата. Сочи,че подлежащите на обжалване от длъжника действия  са изрично посочени в чл.435, ал.2 и ал.3 от ГПК и отказът на съдебния изпълнител-мълчалив или изричен,да прекрати изпълнителното производство,не е сред тези действия.Сочи също,че няма и основания за прекратяване на производството и вдигане на наложените възбрани,като подробно се обосновава.Поддържа,че действията на съдебния изпълнител са законосъобразни и с тях се обезпечава удовлетворяване на вземанията на взискателя за главница,лихви и разноски, които надхвърлят 80000.00 лв.

            В мотивите си по чл.436,ал.3 от ГПК ЧСИ Нелов изразява становище за недопустимост на жалбата,като счита,че с нея се обжалват неподлежащи на обжалване действия на съдебния изпълнител.Посочва също,че по исканията на длъжника за прекратяване на изпълнителното дело и заличаване на наложената възбрана върху недвижим имот вече се е произнесъл със свое разпореждане изх.№2665/26.09.2015 год.

            Приложено е заверено фотокопие от изпълнително дело  №352/2012 год. (изп.дело №20127230400352) по описа на ЧСИ М. Н.

     След преглед на делото в цялост,във връзка с доводите на страните,мотивите на съдебния изпълнител и представените с жалбата документи,настоящият състав на ОС-Враца приема следното:

            Изпълнително дело №352/2012 год. по описа на ЧСИ Н. е образувано на 25.10.2012 год. по молба на В. Г.С. от гр.Враца и въз основа изпълнителен лист от 15.10.2012 год.,издаден от ОС-Враца по гр.дело №714/2009 год. по описа на същия съд,по който "ДИСК-ГТ-93"ООД-гр.Враца е осъдено да заплати на С. сумата 6301.86 лв. като деловодни разноски за всички съдебни инстанции.До  длъжника е изпратена покана за доброволно изпълнение,каквото не е последвало.      Предприети са различни действия,целящи удовлетворяване на вземането на взискателя-запори на банкови сметки и възбрана на два недвижими имота,но не е била събрана никаква сума и на 23.07.2013 г. взискателят е поискал изпълнително дело №352/ 2012 год. да бъде присъединено към изпълнително дело №338/2012 год. на същия ЧСИ с взискател "Уникредит-Булбанк" и длъжник ДИСК-ГТ-93"ООД-гр.Враца.Искането му е удовлетворено,като в периода 23.07.2013 год. - 02.08.2016 год. Стоянов е имал качеството на присъединен взискател по изп.дело№338/2012 год.,и двете на ЧСИ Нелов.

             Междувременно длъжникът  "ДИСК-ГТ-93"ООД-гр.Враца е депозирал две молби-вх.№3151/26.10.2016 год. и вх.№3274/09.11.2015 год.,с които е поискал изпълнителното производство да бъде прекратено,а наложените възбрани вдигнати.С тези молби длъжникът е представил решение №515/06.11.2013 год. по гр.дело №714/2009 год. на ОС-Враца,потвърдилото го решение №1272/18.06.2014 год. на Апелативен съд-София и определение №876/08.07.2015 год. на ВКС,с което решението на въззивния съд не е допуснато до касационно обжалване.Посочил е,че с решението по гр.дело №714/2009 год. е извършена компенсация на (друго) задължение на Стоянов към "ДИСК-ГТ-93"ООД  със сумата 6301.86 лв.,от което следва,че с извършената компенсация задължението на "ДИСК-ГТ-93" по изпълнителния лист от 15.10.2012 год.  е погасено.

            Тези молби са оспорени от взискателя чрез адв.Б. Р. с възражение вх. №3766/23.12.2016 год.,като по тях липсва произнасяне от страна на ЧСИ Н. с нарочен акт.

            На 02.09.2016 год. В. С. чрез адв.Р. е депозирал молба,заведена с вх.№3204/02.09.2016 год.,с която е заявил,че оттегля молбата си за присъединяване   към изп.дело №338/2012 год.,поискал е принудителното изпълнение по изп.дело №252/ 2012 год. да бъде продължено и е представил  нов изпълнителен лист- изпълнителен лист №98/12.08.2016 год.,издаден по гр.дело №824/2015 год. на Окръжен съд-Враца,по който  "ДИСК-ГТ-93"ООД  е осъдено да му заплати общо 71457.60 лв. главница,разноски от 5842.00  лв. и законна лихва върху главницата,считано от 14.12.2015 год. до изплащане й. С тази молба С. е посочил и изпълнителен способ-опис и публична продан на един от възбранените имоти,представляващ апартамент №5, находящ се в гр.Враца,бул."Втори юни"№19,ет.5.

            Молбата на С. е уважена,изпълнителния лист от 12.08.2016 г. е присъединен към изпълнително дело №352/2012 год.,а до длъжника е изпратено уведомление,получено от него на 11.09.2016 год.

            След получаване на уведомлението  "ДИСК-ГТ-93"ООД  е депозирало пред ЧСИ Н. два документа-молба вх.№3368/26.09.2016 год. и жалба вх.№3369/26.09.2016 год. 2016 год.

            С молба вх.№3368/26.09.2016 год длъжникът е подновил искането си за прекратяване на изпълнението и за вдигане на наложената възбрана апартамент №5, находящ се в гр.Враца,бул."Втори юни"№19,ет.5,като отново се е позовал на извършената компенсация (прихващане) по гр.дело №714/2009 год. на ОС-Враца за сумата 6301.86 лв.Поискал е изпълнителното производство да бъде прекратено на две основаниа-чл.433,ал.1,т.1 и чл.433,ал.1,т.8 от ГПК.

            По тази молба ЧСИ Н. се е произнесъл с разпореждане изх.№2665/26.05.2016 год.,като я е оставил без уважение.Няма данни за връчването й на длъжника

            Въз основа на жалба вх.№3369/26.09.2016 год.  е образувано настоящето въззивно гр.дело №584/2016 год. по описа на ОС-Враца,като съдържанието й бе възпроизведено почти дословно по-горе в решението.

             При така установеното от фактическа страна съдът намира,че подадената жалба е  процесуално недопустима,и следва да бъде оставена без разглеждане,тъй като е насочена против действия на съдебния изпълнител,които не подлежат на обжалване.Съображения:

            Присъединяването на ново вземане на същия взискател,отказът на съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното производство,както и отказът му да вдигне  наложените възбрани,не подлежат  на самостоятелно обжалване.

            В действуващия след 01.03.2008 год. ГПК,приложим към конкретния казус, изчерпателно са изброени случаите,при които длъжникът може да обжалва действията на съдебния изпълнител.По същество това е така наречения "ексклузивен подход",който се въведе на мястото на съществувалата по отменения ГПК генерална възможност за обжалване на всички и всякакви действия / откази на съдебния изпълнител.Съгласно чл.435,ал.2 от ГПК,длъжникът може да обжалва постановлението,с което му се налага глоба,насочване на изпълнението върху имущество,което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот,когато не е надлежно уведомен за изпълнението,както и постановлението за разноските.Съгласно чл.435,ал.3 от ГПК,той може да обжалва и постановлението за възлагане при публична продан на недвижим имот,ако счита,че наддаването при публичната продан  не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Двете разпоредби изрично изброяват хипотезите,при които длъжникът може да обжалва действията на съдебния изпълнител,а в конкретния случай сочените хипотези с оглед на обстоятелствената част на жалбата не са налице,поради което същата се явява процесуално недопустима.

            В заключение и за яснота следва да се отбележи,че дори  (хипотетично) жалбата да е допустима и основателна и съдът да отмени обжалваните действия,то той няма право да прекрати изпълнителното дело,да заличи вписаната възбрана върху недвижимия имот и да разпореди образуването на ново изпълнително дело по предявения на 02.09.2016 год. изпълнителен лист,каквото е искането на жалбоподателя.

            Това са действия по изпълнението,които по силата на глава ХХХVІІІ-ма от ГПК са в изключителните правомощия на съдебния изпълнител.

             При тези си съображения настоящият състав на ВОС намира,че жалбата,с която е сезиран,следва да бъде оставена без разглеждане,а производството по делото прекратено и 

                                     

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

   

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ДИСК-ГТ-93"ООД-гр.Враца-длъжник по изпълнително дело №352/2012 год. (изп.дело №20127230400352) по описа на ЧСИ М. Н. с рег.№723,против действия на ЧСИ Н.,изразяващи се в присъединяване на нов изпълнителен лист към изпълнителното дело,в отказ на съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното производство и в отказ да вдигне обезпечителните мерки по него,като процесуално недопустима.

            ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно гр.дело №584/2016 год. по описа на Окръжен съд-Враца.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд-София в едноседмичен срок от връчването му на страните.

      

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.