О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 839

гр. Враца, 1.12.2016 г.

 

            Врачански окръжен съд, Гражданско отделение, в закрито заседание на първи декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИРОСЛАВ ДОСОВ

                     ВЕСЕЛИНА ПАВЛОВА

 

            като разгледа докладваното от мл. съдия Веселина Павлова в. гр. дело621 описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалба, с Вх. № 592 от 27.10.2016 г., на П. Х. Х. - длъжник по  изпълнително дело № 20101450400152 против Постановление за възлагане на недвижим имот от 4.10.2016 г. на ДСИ Ц.М., с район на действие Районен съд гр. Мездра.

В жалбата се поддържа, че  правата и интересите на длъжника са нарушени, имайки предвид определената преди шест години първоначална цена на продадения по изпълнителното дело недвижим имот, а именно: 1/6 идеална част от 120 кв.м. идеални части от УПИ VII № 959 от кв. № 72 по кадастралния и регулационен план на гр. Мездра, обл. Враца, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989 г. и Заповед № 396/9.06.2004 г. на кмета на община Мездра, целият от 615 кв.м., ведно с 1/6 идеална част от приземен етаж от масивна жилищна сграда, построена в същия парцел, при граници и съседи: улица, УПИ - VIII № 958 от кв. 72,  УПИ - IX № 957 от кв. 72, УПИ - X № 951 от кв. 72 и УПИ - VI № 960 от кв. 72. Посочено е също, че неправилно са определени и продадени идеалните части от дворното място на имота и се иска отмяна на постановлението за възлагане и извършване на нова публична продан на недвижимия имот.

В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК са постъпили писмени възражения от взискателя по делото - Национална агенция за приходите, представлявана от изпълнителния директор Б. А., чрез пълномощника си Р. Ц. - главен експерт по приходите в отдел "Частни държавни вземания" към Дирекция "Държавни вземания". Намира, че жалбата е недопустима, тъй като се обжалва действие на съдебния изпълнител, което е извън кръга на изрично посочените в чл. 435 ГПК. Алтернативно - ако се приеме, че жалбата е допустима, са изложени доводи за нейната неоснователност.

На основание чл. 436, ал. 3, изр. 2 ГПК по делото са представени мотиви от ДСИ Ц. М. с район на действие Районен съд гр. Мездра, с които е заявено становище за неоснователност на жалбата, поради надлежно провеждане на публичната продан, проведена от 1.09.2016 г. до 30.09.2016 г. съобразно процесуалните правила на ГПК.

След като се запозна с приложеното копие от изпълнително дело № 20101450400152 и обсъди наведените от жалбоподателя, взискателя и от държавния съдебен изпълнител доводи, настоящият съдебен състав приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 436, ал. 1 ГПК, но е процесуално недопустима, поради което не следва да бъде разглеждана по същество.

Изпълнителното производство срещу длъжника П. Х. е образувано през 2004 г. от Агенцията за държавни вземания гр. София при държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Враца, въз основа на изпълнителни листове, издадени от Софийски районен съд в полза на Държавен фонд "Земеделие" гр. София, както следва:

1. Изпълнителен лист от 26.02.2001 г., издаден по гр. д. № 0851/2001 г. по описа на СРС, 51 състав за сумите от 25 561 лв. главница и 1101 лв. лихва за забава, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 13.02.2001 г., до окончателното изплащане на сумата;

2. Изпълнителен лист от 27.02.2001 г., издаден по гр. д. № 0806/2001 г. по описа на СРС, 64 състав за сумите от 20 886 лв. главница и 1225 лв. лихва за забава, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 13.02.2001 г., до окончателното изплащане на сумата;

3. Изпълнителен лист от 28.06.2001 г., издаден по гр. д. № 03255/2001 г. по описа на СРС, 79 състав за сумите от 46 800 лв. главница и 4508 лв. лихва за забава, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.04.2001 г., до окончателното изплащане на сумата.

По молба на Държавен фонд "Земеделие", чрез НАП София, производството по изпълнителното дело е продължило под № 20101450400152 по описа на ДСИ Ц. М., като му е било изпратено по компетентност и е образувано на 8.11.2010 г.

По ИД № 20101450400152 са провеждани многократно публични продани на процесния недвижим имот - 1/6 идеална част от 120 кв.м. идеални части от УПИ VII № 959 от кв. № 72 по кадастралния и регулационен план на гр. Мездра, обл. Враца, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989 г. и Заповед № 396/9.06.2004 г. на кмета на община Мездра, целият от 615 кв.м., ведно с 1/6 идеална част от приземен етаж от масивна жилищна сграда, построена в същия парцел, при граници и съседи: улица, УПИ - VIII № 958 от кв. 72,  УПИ - IX № 957 от кв. 72, УПИ - X № 951 от кв. 72 и УПИ - VI № 960 от кв. 72. Във връзка с провеждането на поредната продан на имота, относно същия е назначена оценителна експертиза за определяне на нова начална цена, от която да започне наддаването при публична продан. В края на м. декември 2015 г. е изготвено заключение от вещо лице оценител, което е определило пазарната стойност на целия имот на 13 057 лв., респ. за 1/6 идеална част - 2176 лв. Изискана е и данъчна оценка на имота от 27.01.2016 г., която възлиза на 6160,50 лв., а за 1/6 идеална част - 1026,80 лв. След това е насрочена публична продан на съответната 1/6 идеална част от имота от 1.03.2016 г. до 31.03.2016 г., с начална цена 1633 лв., а след нея втора продан от 27.05.2016 г. до 27.06.2016 г., с начална цена 1307 лв. Поради липса на купувачи, проданите са обявени за нестанали и по молба на взискателя е насрочена нова продан, с определена от съдебния изпълнител начална цена от 1307 лв. в периода от 1.09.2016 г. до 30.09.2016 г. Именно на тази продан е реализиран недвижимия имот, поради постъпването на едно наддавателно предложение за закупуването му и на 4.10.2016 г. е изготвено обжалваното Постановление за възлагане, с което имотът е възложен на купувача И. А. И. за сумата от 1310 лв.

Въз основа на изложените факти, съдът достигна до следните правни изводи:

С оглед на факта, че жалбата, с която е сезиран въззивният съд съдържа оплакване срещу определената начална цена на описания по-горе недвижим имот, както и срещу неправилно посочване на собствените на длъжника идеални части от дворното място, то тя е процесуално недопустима при следните съображения:

Разпоредбата на  чл. 435 ал. 2 ГПК гласи, че длъжникът може да обжалва постановлението за глоба, насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноски. Разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК, дава възможност за обжалване на действията на съдебния изпълнител от страна на длъжника само тогава, когато се твърди, че наддаването при публичната продан на имот не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Двете разпоредби изрично изброяват хипотезите, при които длъжникът може да обжалва действията на съдебния изпълнител. В случая се твърди, че началната цена на недвижимия имот нарушава интересите на длъжника, тъй като се твърди да е определена преди шест години, при което сочените хипотези с оглед на обстоятелствената част на жалбата не са налице, поради което същата се явява процесуално недопустима.

При изложените съображения настоящият съдебен състав намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото - прекратено.

 

Така мотивиран, Врачанският окръжен съд

 

                                                О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалба, с Вх. № 592 от 27.10.2016 г., подадена от П. Х. Х. - длъжник по  изпълнително дело № 20101450400152 против Постановление за възлагане на недвижим имот от 4.10.2016 г. на ДСИ Ц.М., с район на действие Районен съд гр. Мездра

ПРЕКРАТЯВА производството по В. гр.дело № 621/2016 год. по описа на Врачанския окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд гр. София в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                               

   ЧЛЕНОВЕ: 1. 

                            

                          2.