О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

                       гр.Враца,13.12.2016г.

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение

в   закрито    заседание на 13.12.2016г. в състав:

 

   Председател:Пенка Петрова

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрва

гр.  дело N`624  по описа за  2016 година,

   за да се произнесе взе предвид следното:

   М.Д.М. ***,е предявил искове при условията на обективно и субективно съединяване против Е.С.И. *** адрес и Г.Р.Н. *** с правно основание чл.62 ал.2,чл.69 вр. чл.71 СК за признаване за установено,че първият ответник Г.Р.Н. не е биологичен баща на малолетното дете И.Г.Р.,ЕГН-**********,родено преди да са изтекли 300 дена от прекратяване на брака между ответниците,и,че негов биологичен баща е ищеца.

При проверка на исковата молба по чл.130 ГПК,съдът констатира,че че първият обективно съединен иск с правно основание чл.62 ал.2 СК е процесуално недопустим.В чл.62 СК изчерпателно са посочени лицата,които могат да предявяват иск за оспорване на бащинството – съпругът на майката,майката и детето.Ищецът не попада към нито едно от посочените лица.Като процесуално недопустим предявеният иск следва да се остави без разглеждане.Производството по делото в частта относно оспорване на бащинството следва да се прекрати поради недопустимост на предявения иск.Предявеният иск с правно основание чл.69 ЗН също се явява недопустим предвид разп.на чл.69 СК,определяща също лицата,които разполагат с такъв иск,между които ищецът отново не попада,от една страна,и от друга – разп.на чл.71 СК,която повелява,че иск за установяване на произход не може да се предяви,докато не бъде оборен по исков ред наличния произход.

Водим от горното,ВОС

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

 

     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустими предявените от М.Д.М. *** искове при условията на обективно и субективно съединяване против Е.С.И. *** адрес и Г.Р.Н. *** с правно основание чл.62 ал.2,чл.69 вр. чл.71 СК за признаване за установено,че първият ответник Г.Р.Н. не е биологичен баща на малолетното дете И.Г.Р.,ЕГН-**********,родено преди да са изтекли 300 дена от прекратяване на брака между ответниците,и,че негов биологичен баща е ищеца.

   ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 624/2016г.

   Определението подлежи на обжалване пред САС в едноседмичен срок от уведомяване на страните.

 

 

                             

 

 

                              Председател: