О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 844

 

Врачанският окръжен съд, Гражданско отделение, в закрито  заседание на 05.12.2016 год., в състав:

 

          Председател: ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

Членове: МИРОСЛАВ ДОСОВ

      Мл.с. ВЕСЕЛИНА ПАВЛОВА

                                                                                     

Като разгледа докладваното от съдия СИМЕОНОВА в.ч.гр.дело N 628 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на "Авто Елит-2008" ЕООД, гр.Враца, чрез управителя А. Б. Б., против протоколни определения на Врачанския районен съд, постановени в открито съдебно заседание на 28.09.2016 год. по гр.д.№ 2408/2016 год., както следва:

1. Определение, с което е оставена без уважение молбата на дружеството за отлагане на делото за друга дата;

2. Определение, с което е даден ход на делото;

3. Определение, с което е оставена без уважение молбата на дружеството за възстановяване на срок;

4. Определение, с което е обявен за окончателен доклада, обективиран в Определение № 1635/18.08.2016 год.;

5. Определение, с което е прието заключението на съдебно-техническата експертиза.

В жалбата се поддържа, че при постановяване на обжалваните определения районният съд е лишил ответника от право на защита, от възможност да направи възражения по доклада и да ангажира доказателства. Жалбоподателят моли за отмяна на определенията и връщане на делото за разглеждане от етап на първото допуснато нарушение.

В срока по чл.276, ал.1 ГПК не е постъпил отговор на частната жалба от насрещната страна Н.Х.М..

След като се запозна с материалите по делото и обсъди наведените от жалбоподателя доводи, настоящият съдебен състав намира частната жалба за процесуално недопустима при следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.274, ал.1, т.1 и 2 ГПК на обжалване с частна жалба подлежат само определенията на съда, с които се прегражда по-нататъшното развитие на делото, и определенията, по отношение на които законът изрично предвижда възможност за обжалване. Атакуваните от "Авто Елит-2008" ЕООД, гр.Враца протоколни определения от 28.09.2016 год.,  с които е оставена без уважение молбата на дружеството за отлагане на делото за друга дата, даден е ход на делото, обявен е за окончателен доклада и е прието заключението на СТЕ подадената частна жалба против, не попадат в нито една от очертаните в посочената разпоредба категории определения, за които е предвиден самостоятелен инстанционен контрол чрез обжалване, тъй като нито са преграждащи по своя характер, нито обжалването им е изрично предвидено в закона. Ето защо подадената против тях частната жалба е процесуално недопустима, поради липсата на подлежащ на самостоятелно обжалване акт.

В разпоредбата на чл.66, ал.2 ГПК е предвидена изрично обжалваемост само по отношение на едно от атакуваните  определения, а именно - определението, с което е оставена без уважение молбата на дружеството за възстановяване на срок. Настоящият съдебен състав намира, че въпреки съществуващата процесуална възможност за обжалване на определението, частната жалба е недопустима и в тази част, поради липсата на правен интерес като абсолютна положителна процесуална предпоставка за допустимост. Това е така, тъй като към настоящия момент първоинстанционното производство  вече е приключило с Решение № 714/25.11.2016 год. При наличието на финализиращ първоинстанционен съдебен акт, произнасянето на въззивната инстанция в рамките на настоящето производство по правилността на постановеното в съдебно заседание от 28.09.2016 год. определение, с което е отказано възстановяване на срок за внасяне на депозит за изготвяне на експертиза, се явява безпредметно, доколкото при евентуална отмяна на обжалваното определение районният съд не може да отмени сам вече постановеното решение - чл.246 ГПК и да възобнови съдебното дирене.

При изложените съображения, настоящият съдебен състав намира, че частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на същата производство пред въззивната инстанция - прекратено. Констатираната необжалваемост на определенията и прекратяването на настоящето производство не води до лишаване на ответника от право на защита, каквито са основните оплаквания в частната жалба. Доколкото част от обжалваните определения касаят допускане и събиране на доказателства и с тях е подготвено постановяване на крайния съдебен акт пред първоинстанционния съд, то същите могат да бъдат контролирани от въззивния съд по повод обжалването на решението. В случай, че при постановяването на тези определения е допуснато нарушение на процесуалния закон, това може да послужи от една страна като основание за подновяване на доказателственото искане пред въззивната инстанция - чл.266, ал.3 ГПК, а от друга страна - като основание за отмяна на решението.

Водим от горното, Врачанският окръжен съд

 

 

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима частната жалба на "Авто Елит-2008" ЕООД, гр.Враца, подадена чрез управителя А. Б. Б., против протоколни определения на Врачанския районен съд, постановени в открито съдебно заседание на 28.09.2016 год. по гр.д.№ 2408/2016 год., с които е оставена без уважение молбата на дружеството за отлагане на делото за друга дата; даден е ход на делото; оставена е без уважение молбата на дружеството за възстановяване на срок;  обявен е за окончателен доклада по делото, прието е заключението на съдебно-техническата експертиза.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 628/2016 год. по описа на Врачанския окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд-София  в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........                2..........