ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Враца,21.12.2016 год.

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,в закрито съдебно заседание на 21 декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

  

                                                               Председател: ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

                               Членове: МИРОСЛАВ ДОСОВ   

                              мл.съдия ВЕСЕЛИНА ПАВЛОВА                   

 

като разгледа докладваното от съдията Досов въззивно ч.гр.дело №630/2016 год.,за да се произнесе,взе предвид следното:

                   Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК, вр. с чл.129, ал.3 ГПК.

        Образувано е по частна жалба на Л.С.Я. ***  против Разпореждане №7764/25.07.2016 год.,постановено по гр.дело №4637/2015 год. по описа на РС-Враца,с което съдът е върнал искова молба с вх.№16790/10.11.2015 год. заедно с приложенията към нея на подателите й – Н. Н. и Л.Я.,и е прекратил производството по делото.Поддържа се,че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно и необосновано,постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила,обслужващи законосъобразността на исковия процес.В частната жалба са изложени доводи по същество на спора,че длъжностното лице,което е издало удостоверението за наследници на общия наследодател К. В. Б.и,б.ж. на с.Осен,Община Криводол,е нарушило разпоредбите на Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012 год.,а именно,че в удостоверението не са били вписани настоящия и постоянния адрес на ответниците И. К. И.. К. И.. И. Д.  и Д. И. Д..Същите се явяват роднини по съребрена линия на починалия К. Б. и попадат извън нормата на чл.8,ал.4 ЗН,поради което не следва да се призоват в производството по допускане на съдебна делба.Сочи се още,че пропуските в удостоверението за наследници и произтичащите от това правни последици е довело до съществено нарушение на съдопроизводствените правила,в частност на разпоредбата на чл.38 ГПК.Твърди се,че няма данни по делото първоинстанционният съд да е изпълнил изискванията,визирани в разпоредбите на чл. 47,ал.1- 4 ГПК,като едва след това е следвало да пристъпи към процедурата по назначаване на особен представител на ответниците /чл.47, ал.6 ГПК/.

                   В срока по чл.276,ал.1 ГПК е постъпил отговор по частната жалба само от адв. В. Л. от АК-Враца,в качеството му на процесуален представител по пълномощие на Ч.А.Б.,А.Ч.Б. и З.Ч.Б. – К.,и тримата от гр.София,с който се оспорва същата като неоснователна.Искането е обжалваното разпореждане да бъде потвърдено,а частната жалба да бъде оставена без уважение.

                   Частната жалба е процесуално допустима-подадена е от лице с правен интерес в установения от чл.275,ал.1 от ГПК срок против подлежащ на обжалване съдебен акт.

                   Разгледана по същество,същата се явява неоснователна по следните съображения:

                   РС-Враца е сезиран с иск за съдебна делба,предявен от Николай Иванов Н. *** и Л.С.Я. *** против наследниците на К.В.Б.,б.ж. на с.Осен,Община Криводол по отношение на недвижими имоти,представляващи земеделски земи,находящи се в землището на с.Осен, Община Криводол.

                   С разпореждане №5498/27.05.2016 год. съдът на основание чл.47,ал.5 и ал.6 ГПК е приложил съобщенията,с които е връчен препис от исковата молба и приложенията към нея до ответниците И. К. И.,Л. К. И.,С. И. Д.,А.Ч. Б. и Д. И. Д.,определил е разноски в размер на общо 4000.00 лв. за назначаването на особен представител на тези ответници,като е указал на ищците срок,в който следва да представят доказателства за внесения депозит. Съобщението е получено от ищците на 24.06.2016 год.

                   Междувременно по делото е постъпила молба от адв.В.Л.,че е упълномощен за процесуален представител по делото от ответниците А.Ч.Б.,Ч.А. Б. и З.Ч.Б.-К.,както и че е депозирал отговор по реда на чл. 131, ал.1 ГПК на исковата молба.

                   В тази връзка РС-Враца с определение №6485/23.06.2016 год. е отменил разпореждане №5498/27.05.2016 год. в частта,с която по делото са приложени съобщенията до ответника А.Ч.Б. по реда на чл.47 ГПК,както и в частта,с която съдът е определил разноски за особен представител на ответниците за сумата над 3200.00 лв. до първоначално определената сума от 4000.00 лв.Съобщението за изготвяне на посочения съдебен акт е получено от ищците на 11.07.2016 год.

                   С молба вх.№8829/28.06.2016 год. по описа на РС-Враца ищецът Л.Я. е поискал на основание чл.63,ал.1 ГПК от съда да бъде продължен срока за внасяне на сумата от 4000.00 лв.,определена  с разпореждане №5498/27.05.2016 год. ,постановено по делото.С определение от 30.06.2016 год. съдът е отхвърлил искането за продължаване на срока поради липсата на изложени от молителя причини,обосноваващи това искане. Съобщението за това разпореждане е получено от ищеца Я. на 18.07.2016 год.

                   С разпореждане №7764/25.07.2016 год.,постановено по гр.дело №4637/2015 год. по описа на РС-Враца,съдът е върнал искова молба с вх. №16790/10.11.2015 год. заедно с приложенията към нея на подателите й- Н. Н. и Л.Я.,и е прекратил производството по делото,тъй като същите не са внесли в срок определения депозит за назначаването на особен представител на ответниците И. К. И.,Л. К. И.,С. И. Д. и Д. И. Д..Именно този акт на съда е предмет на настоящето въззивно производство.

При така изложеното от фактическа страна съставът на въззивния съд намира подадената от ищеца Л.Я. частна жалба за неоснователна по следните съображения:

Внасянето на възнаграждението за особен представител на ответника е по същество предпоставка за движение на делото.Назначаването на особен представител на ответника е процесуално действие,което следва да се извърши по силата на закона,при наличието на предпоставките за това.То не е действие по искане на някоя от страните или по инициатива на съда,т.е. не зависи нито от волята на страните,нито от волята на съда и възнаграждението за особен представител на неоткрит ответник всъщност представлява разноски,приравняващи се на държавна такса.Разпоредбата на чл.128,т.2 ГПК сочи,че разноските,когато такива са възложени на страната и тя следва да ги плати преди извършване на определени процесуални действия,са приравнени на държавната такса.

Последица от невнасяне на държавна такса и/или разноски,когато такива се дължат,при надлежно съобщаване за отстраняване на нередовностите е прекратяването на производството по делото и връщане на исковата молба.Нередовността на исковата молба произтича от неспазването на изискването по чл. 128, т. 2 ГПК за внасянето на дължими за образуването и движението на делото разноски във вр. с чл. 47, ал. 6 ГПК, поради което следва да се приложи разпоредбата на чл.129,ал.4 вр. ал. 3 ГПК.

След като определената сума за възнаграждение за особен представител на ответниците,призовавани по реда на чл. 47 ГПК (съставляваща разноски по реда на закона), не е била внесена от ищците,то е налице нередовност на исковата молба по смисъла чл. 128, т. 2,предл. 2-ро ГПК,която не е била отстранена в определения от съда срок,поради което и производството по делото правилно е прекратено от РС-Враца на основание чл.129,ал. 4  вр. ал.3 ГПК.

Развитите от частния жалбоподател съображения,че ответниците И. К. И.,Любчо К. И.,С. И. Д. и Д. И. Д. се явяват роднини по съребрена линия на починалия К. Б. и като такива са извън нормата на чл.8,ал.4 ЗН,са по същество и не влияят върху правилността на обжалвания  съдебен акт.

        Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

                                                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

                   ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №7764/25.07.2016 год.,постановено по гр. дело №4637/2015 год. по опис на РС Враца, като правилно и законосъобразно.

                   Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........                          ЧЛЕНОВЕ:1..........             2..........