О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 851

                         гр.Враца,07.12.2016 г.

 

Врачанският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седми декември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

  

Председател:Рената Мишонова-Хальова

    Членове:Пенка Петрова

            Калина Христова -мл.съдия     

            

като разгледа докладваното от съдия Рената Мишонова-Хальова въззивно гр.дело №631/2016 год.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

"ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ"АД гр.София, с ЕИК 000694740, представлявано от Д. Ш. - Изпълнителен директор и М. В.-Прокурист чрез пълномощника си Адвокатско съдружие "Димитров и съдружници", представлявано от адв. В. В. от САК ,е депозирало частна жалба против определение за постановен отказ от 08.11.2016 год. на Съдия по вписвания при Служба вписване /ИР/ при Районен съд-Враца.

В жалбата се твърди, че определението на Съдията по вписванията  за отказ за вписване на удостоверения на Агенцията по вписванията,търговски регистър за промяна на кредитора, "Юробанк България" АД, в качеството му на правоприемник на "Алфа Банка - клон България" КЧТ по 64 броя договорни/законни ипотеки, подробно индивидуализирани в молбата отправена до службата по вписванията, е незаконосъобразно и неправилно.

 Навеждат се доводи ,че с договор за прехвърляне на търговско предприятие от 29.02.2016 год., сключен между "Алфа Банк"/продавач/ и "Юробанк България"АД/купувач/, са прехвърлени всички активи, задължения и фактически отношения, които са били в обхвата на търговското предприятие на продавача, в това число и всички договори за кредит/вземания, обезпечени с учредена и вписана ипотека. Поддържа се становището, че относимата към поисканото вписване нормативна база не съдържа конкретна разпоредба за вписване на посоченото обстоятелство, но според правната теория и наличието  на  нееднозначно становище относно характера на ипотечното право дали е от вещен или от облигационно-правен характер, то  по аналогия следва да намери приложение задължителната съдебна практика по ТР № 7/25.04.2013 год. на ОСГТК на ВКС- т.3 и т.6, относима до правилата за вписване при преобразувани търговски дружества и която изрично възприема, че удостоверението за вписване на преобразуването в търговския регистър се вписва по реда на чл.263и, ал.6 ТЗ и в имотния регистър, като се прилага чл.4 б."и"/понастоящем б. "л"/ от Правилника за вписванията.

С жалбата се моли да бъде отменен отказа на съдия по вписванията, обективиран с определение от 08.11.2016 год. като се разпореди извършване на поисканото вписване.

  Производството е по реда на чл. 32 а и сл. от Правилника за вписванията вр. с чл.274 от ГПК.

  Съд. състав, след като обсъди  доводите на жалбоподателя,  всички писмени доказателства по делото, приема следното: жалбата е подадена в законния срок от страна с право на обжалване, срещу акт от категорията на обжалваемите. Същата е процесуално допустима, а разгледана по същество  е основателна.

Пред Съдия по вписванията при РС Враца по молба на "Юробанк България" АД е образувана преписка с вх. № 7000/ 08.11.2016 год. с искане вписване на промяна на кредитора по реда на чл.15 и чл.16,ал.2 ТЗ, съгласно договор за прехвърляне на търговско предприятие от 29.02.2016 год., сключен между "Алфа Банк" АЕ и "Юробанк България" АД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на молителя съгласно удостоверение с изх. № 20160630101343/30.06.2016 год. и по партидата на прехвърлителя "Алфа Банк-клон България",съгласно удостоверение изх. № 20160630101441/30.06.2016 год.

Молбата е придружена със заверени копия от договор за прехвърляне на търговско предприятие от 29.02.2016 год.; удостоверение с изх. № 20160630101343/30.06.2016 год.; удостоверение с изх. № 20160630101441/30.06.2016 год.; пълномощно; извлечение от счетоводния баланс на "Алфа Банк" АЕ за ДМА на търговското предприятие към 29.02.2016 год.; документ за внесена държавна такса; копие от описаните в молбата ипотеки -64 бр.

 При  горепосочените приложени писмени доказателства ,съдията по вписванията при РС Враца е приел, че представените за вписване удостоверения не са актове подлежащи на вписване съгласно разпоредбата на чл. 112 ЗС, където изчерпателно са били изброени актовете, подлежащи на вписване, както и че в разпоредбата на чл. 16 ТЗ не е било предвидено вписване на удостоверения от търговския регистър или друг акт за промяна на кредитора по учредена вече ипотека, поради което е постановил отказ за  вписване.Навеждат се още съображения, че в чл.2 от Правилника за вписванията- вписване, отбелязване и заличаване се допуска само за случаите, които са предвидени изрично в законите, а процесното  вписване на удостоверение от търговския регистър не е било уредено изрично в нормативен акт.

        При така установената фактическа обстановка, съдебния състав намира, че постановения отказ е неправилен и незаконосъобразен по следните обстоятелства:

На основание чл.32а, ал.1 Правилника за вписванията, съдията по вписванията извършва проверка относно това дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и имали предвиденото в закона съдържание. Съдебният състав намира, че в границите на своята компетентност съдията по вписванията е извел неправилно заключение, че представените за вписване удостоверения от търговския регистър не отговарят на изискванията на закона.

В производството безспорно е установено наличието на извършено по реда на ТЗ прехвърляне на предприятие чрез договор от 29.02.2016 год., което обстоятелство е вписано по партидата на прехвърлителя и приобретателя, видно от представените удостоверения. Безспорно в случая е налице правоприемство като съвкупност от права,задължения и фактически отношения, обуславящи търговското предприятие на прехвърлителя, в което се включват и договори за кредит/вземания,обезпечени с учредена и вписана ипотека/, видно от приложените копия от нотариални актове.

В частната жалба са изложени доводи, че по аналогия следва да намери приложение приетото в т.3 от ТР № 7/25.04.2013г. на ОСГТК на ВКС разрешение, според което, удостоверението за вписване на преобразуването в търговския регистър се вписва по реда на чл.263и, ал.6 ТЗ и в имотния регистър, като се прилага чл.4 б."и"/понастоящем б. "л"/ от Правилника за вписванията и по този начин  както и в настоящия случая правоприемство ще следва да бъде оповестено чрез неговото вписване. Въззивният състав приема,че когато прехвърлителят е притежавал вещни права върху недвижими имоти или други права, за които закон изисква отчуждаването им да бъде вписано в книгите по правилника за вписванията, нормата на чл.263и, ал.6 ТЗ предвижда издаване на удостоверение за вписване за преобразуването и задължава управителния орган на новоучреденото, приемащо дружество да го представи в съответния регистър. В случая правоприемството се осъществява въз основа на смесен фактически състав,в който се включват както юридически факти на частното право,така и вписването в търговския регистър,което става въз основа на волеизявление на държавен орган.Когато се осъществят всички факти от състава,правоприемството е настъпило и остава единствено да бъде оповестено по надлежния начин, доколкото са преминали права,които по принцип подлежат на вписване. В случая удостоверението за вписване по чл.263в,ал.1 и чл.263г,ал.1 ТЗ не е акт на прехвърляне на собственост по смисъла на чл.4 б."а" от ПВ, нито е акт,който може да бъде приравнен на някои от другите описани в чл.4 б."б-з" ПВ.То обаче удостоверява настъпилото правоприемство,поради което се явява акт,за който със закон / чл. 263и,ал.6 ТЗ/е предвидено,че подлежи на вписване,по смисъла на чл.4,б."и" ПВ/понастоящем б."л"/.Неговото вписване следва да се извърши по реда на раздел ІІ ПВ,като се спазят изискванията на чл.6-9 ПВ.

В случая чрез прехвърлянето на предприятието и издадените удостоверения от търговския регистър, са настъпили вещно-правни последици, които подлежат на оповестяване чрез поисканото вписване. Това  произтича и от целта на вписването, а именно да се гарантират сигурността на лицата, участващи в гражданския оборот, чрез възможността да имат пълната информация за съответния недвижим имот, включително и за съществуващите върху него тежести с всички индивидуализиращи ги обстоятелства.

С оглед гореизложеното,обжалвания отказ ще следва да се отмени,като разпореди вписване на поисканите обстоятелства.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

           

              О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ отказа на Съдията по вписванията при РС Враца, обективиран в определение от 08.11.2016 год. по молба на заявителя "Юробанк България" АД с ЕИК 000694740, със седалище и адрес на управление в гр.София, представлявано от Д. Б. Ш.-изпълнителен директор и М. В. - прокурист чрез пълномощника Адвокатско сдружение "Димитров и съдружници" с вх. №  7000/08.11.2016 на службата по вписванията  при РС Враца.

 

ВРЪЩА преписката на Съдията по вписванията при РС Враца, като му УКАЗВА да извърши вписване на удостоверение  изх. № 20160630101343/30.06.2016 год. и удостоверение изх. № 20160630101441/ 30.06.2016 год. на Агенцията по вписванията за промяна по реда на чл.15 ТЗ на кредитора "Юробанк България" АД, с ЕИК 000694749 като правоприемник на "Алфа Банка-клон България", ЕИК 831694000 по партидите на имотите и по партидата на длъжника по посочените в молбата учредени договорни/законни ипотеки.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд на Република България в едноседмичен срок от съобщаването му, при условията на чл.280, ал.1 ГПК.

 

      Председател  :             

                                  Членове:1/             2/