О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 852

 

Врачанският окръжен съд  ,гражданско     отделение ,в   закрито    заседание на  седми декември две хиляди и шестнадесета година,   в състав:

 

Председател:Рената Г.Мишонова- Хальова

                        Членове:Пенка Петрова

                                Калина Христова-мл.с.

 

като разгледа докладваното от съдията Мишонова- Хальова

въз.ч. гр.дело N`633 по описа за  2016  г., за да се произнесе взе предвид:

 

     Производството по делото  е образувано  въз основа на определение от 02.12.2016 г. по ч.гр. д. № 4876 по описа за 2016 г. на Районен съд гр.Враца, с което е повдигнат спор за подсъдност между Районен съд - Враца и Софийския районен съд по отправено искане с изх. №ТД 10Сф/УВ-14671/747/МТ /23.11.2016 г. от ТД на КОНПИ гр. София,  представлявана от  Георги Апостолов-Директор /вх. № 8024856/25.11.2016 г. в Софийски районен  съд /, за разкриване на банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.6 т.4 от ЗКИ и във вр. с чл.133 ал.5 т.2  от ЗППЦК, вр. с чл.35, ал.6 т.4  от ЗПФИ.

     Пред Софийския районен съд е образувано ч.гр. д. № 67219 по описа за 2016 г. с  правно основание чл.29 от ЗОПДНПИ, вр. с чл.62, ал.6 от ЗКИ и във вр. с чл.133 от ЗППЦК, вр. с чл.35, ал.6 от ЗПФИ.

С определение от 25.11.2016 г. Софийският районен съд е прекратил производството по делото и е изпратил същото по подсъдност на РС Враца. В мотивите си, сезирания съд е приел, че производството по  разкриването на банкова тайна е проява на съдебна администрация, поради което спрямо него са неприложими разпоредбите отнасящи се до охранителните производства, а се прилагат общите правила на чл. 105 от ГПК за определяне на местната подсъдност по постоянния адрес на лицето, поради което е изпратил делото по подсъдност на РС Враца.

     Пред РС Враца  е образувано ч.гр.дело №4876/2016 г. по описа на същия съд, с посоченото правно основание 62 ал.2 от ЗКИ, а именно за разкриване на банковата тайна по отношение на лицето К. Б. К. от гр.Враца. РС Враца е приел, че не споделя изложеното от Софийски районен съд съображение, че производството по делото не е охранително, тъй като регламентираното в чл. 29 от ЗОПДНПИ производство има едностранен характер, поради което спрямо него следва да се приложат общите правила на охранителните производства.

 Съгласно  чл. 531, ал.2 от ГПК местно компетентен е съдът по седалището на молителя - ТД на КОМПИ гр. София. В мотивите си, РС Враца е приел още, че дори да се приеме, че е налице спорна съдебна администрация и за нея да са приложими общите правила на ГПК, уреждащи подсъдността, то отново определението на СРСъд се явява неправилно изпратено за разглеждане по същество от Врачанския  районен съд. Съдът не може служебно да прекрати производство пред себе си и да изпрати делото на местно компетентен съд, без да има искане за това.

     Производството е по реда на чл.122 от ГПК.

     По така повдигнатия спор за подсъдност, ОС Враца приема следното:

   Съгласно чл. 29 ЗОПДНПИ Комисията и директорите на териториалните дирекции могат да поискат от съда разкриването на банковата тайна и тайната по чл. 35, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и чл. 133 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, когато това е необходимо. По повод разкриването на информация съобразно цитираните законови разпоредби, безспорно е, че родовата компетентност принадлежи на районния съд предвид чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, чл. 35, ал. 7 от ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК във вр. с чл. 35, ал. 7 от ЗПФИ. Същевременно, обаче както в посочените закони, така в ЗОПДНПИ липсва регламентация на въпроса за местната подсъдност относно произнасянето по исканията, намиращи правното си основание в чл. 29 ЗОПДНПИ. Тази законодателна празнота трябва да бъде попълнена чрез правоприлагане по аналогия. Регламентираното в чл. 29 ЗОПДНПИ производство, притежава всички характеристики на едностранна съдебна процедура, тъй като започва и се развива само с участието на заинтересованото лице – Директорът на ТД на КОНПИ, без страна по него да бъде субектът, спрямо когото се иска разкриване на банкова тайна по ЗКИ или на информацията, представляваща тайна по смисъла на ЗПФИ и ЗППЦК. По тази причина и местната подсъдност, на основание чл. 531, ал. 2 ГПК, принадлежи на районния съд по седалище на молителя, което в случая се намира в гр. София и съответно обуславя компетентността на районния съд в този град.

Не могат да бъдат споделени съображенията на Софийския районен съд за приложението на общите правила на ГПК уреждащи местната подсъдност, които по аналогия с правилата на ЗОПДНПИ, съвпадат с правилата на общата местна подсъдност по чл. 105 ГПК. Това е така, защото при предявяването на иск за отнемане на имущество и при допускането на обезпечение по бъдещ такъв иск, ответникът участва в тези производства и те имат двустранен характер, за разлика от тях производството по разкриване на банкова тайна е едностранно. Последното започва и се развива само с участието на заинтересованото лице – Директорът на ТД на КОНПИ, без страна по него да бъде субектът, спрямо когото се иска разкриване на банкова тайна.

Въз основа на така изложеното, настоящия съдебен състав приема, че производството по чл. 62,ал.6 ЗКИ е охранително по своята същност и като такова има за предмет оказване на съдебно съдействие за правомерно упражняване на граждански права и компетентен да се произнесе по искането на Директора на ТД на КОНПИ – гр. София,  е Софийски районен съд, на който трябва да бъде изпратено и делото.

Водим от гореизложеното съдът

 

                 ОПРЕДЕЛИ:

 

     КОМПЕТЕНТЕН да се произнесе по искане  с изх. №ТД 10Сф/УВ-14671/747/МТ/23.11.2016 г. от ТД на КОНПИ гр. София,  представлявана от  Г. А.-Директор /вх. № 8024856/25.11.2016 г. в Софийски районен  съд / за разкриване на банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от ЗКИ и във вр. с чл.133 от ЗППЦК, вр. с чл.35, ал.6, ЗПФИ е СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД.

 

ИЗПРАЩА делото на Софийски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Копие от настоящето  определение да се изпрати на ОРСъд за сдведение.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                     Председател:

 

                     Членове:1/       2/