О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 855

 

Врачанският окръжен съд ,гражданско                     отделение ,в   закрито    заседание на  7 декември две хиляди и шестнадесета година,    в състав:

 

   Председател:Рената Г.Мишонова- Хальова

Членове:Пенка Петрова

        Калина Христова-мл.с.

                                 

като разгледа докладваното от съдията Мишонова- Хальова

въз. ч. гр. дело N`635 по описа за  2016г, за да се произнесе взе предвид:

    "София Комерс Кредит Груп” Ад, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175302519, със седалище и адрес на управление в град София, Столична община — Район ,,Изгрев”, ул. ,,Васил Калчев”, бл. 58, ателие 6, представлявано от Изпълнителния директор А. Д. С., чрез пълномощника си ,,АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко. “, член на Софийска Адвокатска колегия, регистрирано с Решение по ф. д. К 12268/2007 г. по описа на СГС, с Единен Идентификационен код в регистър Булстат 175340854, действащо чрез адв. Д. С.К. от САК, преупълномощен от управителя адн. Е. А. К. от САК,със съдебен адрес:***, са подали частна жалба против разпореждане № 10972 от 9.11.2016 г по ч.гр.д. №4446 по описа на ВРСъд.      

    Жалбоподателят навежда доводи ,че атакуваното  разпореждане  е необосновано и е постановено при допуснати нарушения на съдопроизводствените правила. Твърди се  още ,че незаконосъобразно решаващият съдия е посочил в мотивите към  обжалваното разпореждане, че заявителят- жалбоподател не е представил към заявлението по чл. 417 от ГПК доказателства за неизпълнението на договора за заем от страна на длъжника. Това задължение за заявителя било само в хипотезата на чл. 418 ал.3 от ГПК, какъвто не бил настоящия случай. Освен това погасителния план  бил неразделна част от договора за заем и изискуемостта на всяка от вноските по този погасителен план настъпвала на посочената дата всеки месец, поради което при договорен  падеж за отделните месечни вноски , изискуемостта им настъпвала на посочените дати без нуждата да се съставят и  изпращат други документи.

Моли се разпореждането на  ВРСъд да бъде обезсилено  и  се  разпореди издаването на заповед за незабавно изпълнение и изп. лист за претендираните в заявлението суми по чл. 417 от ГПК, включително и присъждане на разноски на основание чл. 78 от ГПК.

    Съд. състав , след като  обсъди доводите на жалбоподателя и

 взе предвид  писмените доказателства по делото  ,приема следното: частната жалба е подадена в законния срок от страна с право на обжалване , срещу акт от категорията на обжалваемите. Разгледана по същество ч.ж.  е   о с н о в а т е л н а.

    За да отхвърли заявлението на жалбоподателя по  чл. 417      т.3 от ГПК за сумата от 244 евро неплатена главница по 12 анюитетни вноски по договор за заем за периода 01.12.2015 г-01.11.2016 г и 1889,91 евро  договорена лихва по 11 анюитетни вноски за същия период вкл.и за адв. възнаграждение плюс д.т, решаващият съдия е приел ,че със заявлението не са представени документи, които да съдържат индикация за неизпълнение договора за заем и не било ясно,че заемателят не е  заплатил в срок претендираните суми.

Определението е неправилно поради следните съображения:

    Районен съд гр. Враца е бил сезиран  "София Комерс Кредит Груп" АД със заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изп. лист въз основа на документи по чл. 417 т.3 от ГПК, с длъжник  А. Х. Н. от гр.Враца.Към заявлението  е приложен 1/ договор за паричен  заем от 26.10.2015 г, обективиран и обезпечен съгласно нот. акт№117/15 г за учредяване договорна ипотека върху недвижим имот на длъжника-заемател

                        2/погасителен план с нот. заверка на подписите като неразделна част от договора за заем , както и декларация с нот. заверка от заемателя А. Н.,че е получил изцяло предоставения му паричен заем, както  удостоверение  от ТР за актуално състояние  на жалбоподателя.

За да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, съдът следва да извърши проверка за редовността на представения документ от външна страна, но също следва да провери дали този документ удостоверява подлежащо на изпълнение, ликвидно и изискуемо вземане  срещу длъжника. В конкретния случай, доколкото документите, на които заявителя основава претенцията си за издаване на заповед за незабавно изпълнение, са договор за заем  обективиран и обезпечен  с нотариален акт за учредяване договорна ипотека върху недвижим имот  , включително и погасителен план с нот. заверка на подписите на договарящите, следва да се приеме, че те представляват документи по чл. 417 т. 3 от ГПК и са редовни от външна страна.В случая заявителят не претендира  изцяло и предсрочно изплащане на целия заем каквато клауза съществува в т.1.4 от договора за заем от 26.10.2015 г, , а само главницата от 244 евро и договорена лихва  от 1889,91  евро върху 12 анюитетни вноски  от погасителния план за периода от 1.12.2015- до 1.11.2016 г.,чиито падеж е настъпил и не са  платени от длъжника.Проверката  която ВРС извършва  при  подаване заявление по чл. 417 от ГПК е ограничена в рамките на чл. 418 от ГПК  и той проверява редовността на писмения документ само от външна страна с изключението на чл. 418 ал.3 от ГПК, какъвто не е настоящия случай. Затова  заявителят не следва да  представя доказателства за неизпълнение на договора за заем от страна на длъжника, тъй като той може да се защити  в последствие, с правото си  на възражение по чл. 419 от ГПК.От друга страна от погасителния план  конкретно  може да се  прецени ликвидността и изискуемостта на вземането на заявителя към длъжника Христов. От същия погасителен план   се установява и дължимостта на  търсената сума от длъжника, тъй като падежа за нея  за процесния период е настъпил. Въпреки ,че крайния срок за издължаване на целия паричен  заем е 01.11.2022 г, с погасителния план страните са уговорили падеж за отделните месечни вноски и  настъпването на тяхната изискуемост настъпва на посочената в погасителния план дата,без необходимостта от изпращане покани и съставяне на други документи.

 С оглед гореизложеното   разпореждането на ВРСъд следва да бъде отменено и постановено издаване на  заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 417 т.3 от ГПК и изпълнителен лист за плащане по подаденото пред Врач. районен съд заявление.  Затова Врач. Окръжен съд

                   ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 10972/09.11.2016 г., постановено по ч.гр.д. № 4446/2016 г. по описа на Врачанския районен съд, с което е отказано издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен лист в полза на "София Комерс Кредит Груп” Ад, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175302519, със седалище и адрес на управление в град София, Столична община — Район ,,Изгрев”, ул. ,,Васил Калчев”, бл. 58, ателие 6,  против А. Х. Н. от гр.Враца ЕГН ********** за сумите:

 

- 244 евро неплатена  главница по 12 анюитетни вноски по договор за заем от 26.10.2015 г, обективиран в нот. акт№ 117 том VІІІ, рег.№ 6668, дело 942/15 г по описа на нотариус В. В. за периода 01.12.2015-01.11.2016 г,

 

- на  1889,91 евро договорна лихва  по 11 бр. анюитетни вноски за периода 01.12.2015- 01.11.2016 г и  вместо него

 

ПОСТАНОВЯВА:

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за изпълнение  на парично задължение чл.417 от ГПК  и изпълнителен лист за плащане по подаденото пред Врачанския  районен съд заявление вх.№ 14578/07.11.2016 г.

 

ОСЪЖДА А. Х. Н. от гр.Враца ЕГН ********** да заплати на "София Комерс Кредит Груп” Ад, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175302519, със седалище и адрес на управление в град София, Столична община — Район ,,Изгрев”, ул. ,,Васил Калчев”, бл. 58, ателие 6  направените разноски в настоящото производство в размер на 401,75лв/ държавна такса от 41,75 лв и  360 лв. адвокатско  възнаграждение.

 

ВРЪЩА делото на Врачанския районен съд за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                Председател :

 

                  Членове: 1/           2/