О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд, Гражданско отделение, в закрито  заседание на 09.12.2016 год., в състав:

 

          Председател: ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

Членове: МИРОСЛАВ ДОСОВ

      Мл.с. ВЕСЕЛИНА ПАВЛОВА

                                                                                     

Като разгледа докладваното от съдията СИМЕОНОВА в.ч.гр.дело N 636 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба на "Авто Елит 2008" ЕООД с управител А. Б. Б. против Определение № 2183/07.11.2016 год. по гр.д.№ 3495/2016 год. на Врачанския районен съд, с което е отхвърлена като неоснователна молбата на ищцата А.Б.Б. за възстановяване на срок за отстраняване на нередовностите на исковата молба.

При извършената проверка на редовността на частната жалба, настоящият съдебен състав намира следното:

Предмет на въззивна проверка е съдебен акт, постановен от първоинстанционния съд в рамките на производство за възстановяване на срок.  Определението, с което се отказва възстановяване на срок, подлежи на обжалване с частна жалба съобразно чл.66, ал.2 ГПК. В тази разпоредба не са предвидени изключения от общите правила за редовност на частната жалба, залегнали в чл.275, ал.2 вр. чл.260 и чл.261 ГПК.

В конкретния случай подадената частна жалба не отговаря на изискванията на чл.275, ал.2 вр. чл.260, т.1 ГПК. Като жалбоподател се сочи "Авто Елит 2008" ЕООД с управител А.Б.Б.. Предвид обстоятелството, че ищец по делото е физическото лице А.Б.Б., не става ясно дали жалбата е подадена от това лице като страна по делото или от трето за спора юридическо лице. Тази неяснота относно жалбоподателя следва да бъде отстранена чрез даване на указания от администриращият жалбата първоинстанционен съд за конкретизиране на лицето, което подава жалбата.

На следващо място, в разпоредбата на чл.66, ал.2 ГПК липсва изрична повеля да не се представя препис за връчване от частната жалба, поради което при администрирането на частната жалба е приложимо общото правило на чл.276, ал.1 ГПК, съгласно което  препис от частната жалба се изпраща на другата страна. Необходимостта от размяна на жалбата произтича и от характера на производството за възстановяване на срокове. Съгласно разпоредбата на чл.66, ал.1 ГПК това производство се развива като двустранно - препис от молбата за възстановяване на срока се връчва на насрещната страна, която има право на отговор и молбата се разглежда в открито съдебно заседание с призоваване на страните. След като и двете страни участват в производството, то логично е подадената частна жалба от едната от тези страни да бъде доведена до знанието и на другата страна и да й бъде дадена възможност да ангажира отговор.

В случая районният съд не е връчил препис от подадената частна жалба на насрещната страна Н.Х.М., макар че е призовавал същия като страна в производството по възстановяване на срок.

При така констатираните нередовности при администриране на частната жалба, настоящият съдебен състав намира, че въззивното производство следва да бъде прекратено, а делото - върнато на Врачанския районен съд за отстраняването им.

Водим от горното, Врачанският окръжен съд

 

 

                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№ 636/2016 год. по описа на Врачанския окръжен съд.

ВРЪЩА делото на Врачанския районен съд за отстраняване нередовностите, допуснати при администрирането на частна жалба  вх.№ 14979/15.11.2016 год. по описа на същия съд, чрез даване на указания за конкретизиране на лицето, което подава жалбата, и връчване на препис от поправената частна жалба на насрещната страна.

След отстраняване на нередовностите, делото да бъде върнато на Врачанския окръжен съд за произнасяне по частната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........                   2..........