ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 892

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,в закрито съдебно заседание на 20 декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

  

                                                               Председател: ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

                               Членове: МИРОСЛАВ ДОСОВ   

                              мл.съдия ВЕСЕЛИНА ПАВЛОВА                   

 

като разгледа докладваното от съдия Досов въззивно ч.гр.дело №637/2016 год.,за да се произнесе,взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК.

            Образувано е по въззивна частна жалба на "Водоснабдяване и канализация"ООД-гр.Враца против Определение №2023/12.10.2016 год. по гр.дело № 3175/2016 год. на РС-Враца в частта,с която искането на дружеството за присъждане на съдебно-деловодни разноски е отхвърлено.Твърди се,че първоинстанционният съд неправилно е тълкувал разпоредбата на чл.78,ал.4 ГПК,приемайки че при прекратяване на делото право на разноски има само ответната страна,като по този начин несправедливо е санкционирал ищеца за това,че е потърсил правата си по съдебен ред.Искането е определението на РС-Враца  в обжалваната му част да бъде отменено.

            Ответницата В.Т.Т. ***,уведомена  по реда на чл.40,ал.2 ГПК,не е ангажирала становище.

            Ответникът С.Т. ***,уведомен по реда на чл.41, ал.2 ГПК,също не изпраща отговор.

     За да се произнесе по допустимостта и основателността на частната жалба, настоящият състав на Окръжен съд-Враца съобрази следното:

            Гражданско дело №3175/2016 год. на РС-Враца е образувано по искова молба на "Водоснабдяване и канализация"ООД-гр.Враца,с която ищецът е предявил в условията на обективно и субективно съединяване искове с правно основание чл.55,ал.1,пред.1-во и чл. 86,ал.1 ЗЗД  вр. с чл.60,ал.1 ЗН и чл.30,ал.3 ЗС(правната квалификация е на ищеца) против С.Т.Т. и В.Т.Т. за  заплащане стойността на питейна вода за периода от 25.01.2013 г. до 15.09.2014 г.,начислена за имот,находящ се в гр.Враца,ул."Околчица"№25.Твърди се,че ищцовото дружество и наследодателят на ответниците Т.Т. ***,починал на 06.01.2007 г.,са били в облигационни отношения до смъртта на М., след което неговите наследници не са изпълнили задължението си съгласно Общите условия на договора за доставка на вода и не са подали заявление за промяна на партидата,но са продължили консумацията на питейна вода,без да я заплащат.В исковата молба е посочено още,че всеки от ответниците притежава по 1/2 дял от наследственото имущество и отговаря както за правата,така и за задълженията на своя наследодател.

            В срока по чл.131 ГПК ответницата В.Т. е оспорила исковете, направила е възражение за изтекла погасителна давност,но е посочила,че е заплатила претендираните от ищеца сумиПредставила е и платежни документи.

            Отговор с идентично съдържание е подал и ответникът С.Т.,който също е представил платежни документи.

            С молба от 10.10.2016 год. "В и К"ООД-гр.Враца е направило отказ от исковете  на основание чл.233 ГПК,тъй като ответниците са платили целия дълг,като ответницата  В.Т. е платила и част и разноските по делото.Със същата молба дружеството е поискало да му бъдат присъдени и направените разноски,като е посочило, че ответниците са заплатили  дължимите суми след образуване на делото.

            С определение №2023/12.10.2016 год.,постановено в закрито заседание,съдът е прекратил производството по делото на основание чл.233 ГПК,отменил е насрочената дата за открито съдебно заседание и е отхвърлил искането на ищцовото дружество за присъждане на направените в производството разноски.

            Именно в последната си част определение №2023/12.10.2016 год. е обжалвано, като въз основа на жалба вх.№9802/07.12.2016 год. е образувано настоящето въззивно частно гр.дело №637/2016 год. по описа на ОС-Враца.

            Така изложената фактическа обстановка налага правния извод,че не е налице съдебен акт,подлежащ на въззивен контрол.Съображения:

            Когато е недоволна от съдебния акт в частта за разноските,страната следва да търси защита по реда на ревизионното производство,уредено в  чл.248 ГПК,с молба за неговото изменение или допълване от съда,който го е постановил.Съдебният акт,с който приключва производството по делото пред съответната инстанция,не подлежи на самостоятелно обжалване в частта за разноските.На самостоятелен инстанционен контрол подлежи определението,с което по реда на  чл.248 ГПК съдът се е произнесъл по искането за изменение или допълване на този акт в частта за разноските.

            В случая с определението си от 12.10.2016 год.,с което на основание  чл. 233 ГПК е прекратил производството по гр.дело №3175/2016 год. поради отказ от исковете, РС-Враца е отхвърлил направеното от дружеството-ищец искане за присъждане на съдебно-деловодни разноски.В тази си част определението не подлежи на самостоятелно обжалване,но доколкото настоящата частна жалба съдържа доводи на "Водоснабдяване и канализация"ООД,че му се дължат тези разноски и се иска неговата отмяна,то тя следва да се третира като молба по  чл.248 ГПК.,подадена в срока по ал.1 на същия член,по която компетентен да се произнесе е съдът, който го е постановил.

            Затова производството по въззивно частно гр.дело №637/2016 год. по описа на ОС-Враца следва да бъде прекратено,а гр.дело №3175/2016 год. върнато на Районен съд-Враца с указания за произнасяне с определение по реда на чл.248,ал.3 ГПК по обективираното в частна жалба вх.№9802/07.12.2016 год. искане с правно основание чл. 248,ал.1 ГПК за изменение на  определение №2023/12.10.2016 год. по гр.дело №3175/2016 год. в частта за разноските.

            Едва след постановяване на такова определение ще е налице подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт,чиито валидност,допустимост и правилност биха могли да бъдат проверени в едно бъдещо производство по чл.274,ал.1,т.1 във връзка с чл.248,ал.3,пр. последно от ГПК.

            При тези си съображения Окръжен съд-Враца

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно частно гражданско дело №637/2016 год. по описа на Окръжен съд-Враца.                                                                                                 ВРЪЩА гражданско дело №3175/2016 год. на Районен съд-Враца за произнасяне с определение по реда на чл.248,ал.3 ГПК по обективираното в частна жалба вх.№9802/ 07.12.2016 год. (вх.№13823/21.10.2016 год. на РС-Враца) искане с правно основание чл.248,ал.1 ГПК за изменение на определение №2023/12.10.2016 год.  по гр.дело №3175/ 2016 год. на същия съд  в частта за разноските.                                                                     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.Преписи от същото да се връчат на страните за сведение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ:1.                   2.