О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 878

 

Врачанският окръжен съд, Гражданско отделение, в закрито заседание на 16.12.2016 год., в състав:

 

          Председател: ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

Членове: МИРОСЛАВ ДОСОВ

       Мл.с.ВЕСЕЛИНА ПАВЛОВА

                                                                                     

Като разгледа докладваното от съдия СИМЕОНОВА в.ч.гр.дело N 639 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на адв.М.К., като пълномощник на Г.А.П. ***, против Определение № 1082/25.10.2016 год. по гр.д.№ 981/2016 год. на Козлодуйския районен съд, с което е оставена без разглеждане  като нередовна исковата молба на жалбоподателя, с която е предявен иск за съдебна делба на 15 земеделски имота в землището на гр.Козлодуй, прекратено е производството по делото и е разпоредено на съдията по вписванията да заличи извършеното вписване на исковата молба.

В жалбата се поддържа, че определението е постановено при съществени нарушения на процесуалния закон, и се иска отмяната му и връщане на делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Изложени са подробни доводи, които най-общо се свеждат до това, че дадените от районния съд указания за отстраняване на нередовности в исковата молба са изпълнени точно и в срок от ищеца, а други указания изобщо не са давани от съда, поради което производството по делото е прекратено неправилно.

Частната жалба е процесуално допустима като подадена от надлежна страна, в рамките на законоустановения срок по чл.275, ал.1 ГПК и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по смисъла на чл.274, ал.1, т.1 ГПК.

Разгледана по същество, частната жалба е основателна, поради следните съображения:

Районен съд-Козлодуй е сезиран от Г.А.П. *** с иск за съдебна делба на 15 земеделски имота – ниви в землището на гр.Козлодуй, както следва: нива 6.5 дка., местност „Крушов баир”, V категория; нива 8.5дка., местност „Държавен соват”, VІ категория; нива 6.0 дка., местност „Турски соват”, VІ категория; нива 1.5 дка., местност „Стари лозя”, VІ категория; нива 1.5 дка., местност „Маринов вал”, V категория; нива 3.5 дка., местност „Държавен соват”, VІ категория; нива 1.0 дка., местност „Турски соват”; нива 4.0 дка., местност „Държавен соват”, VІ категория; нива 6.0 дка., местност „Мерите”, ІV категория; нива 3.5 дка., местност „Котлет”, VІІ категория; нива 5.0 дка., местност „Държавен соват”, VІ категория; нива 5.0 дка., местност „Мерите”, ІV категория; нива 8.5 дка., местност „Котлето”, VІІ категория; нива 4.0дка., местност „Турски соват”, ІV категория и нива 1.0дка., местност „Държавен соват”, VІ категория.

В исковата молба се твърди, че земеделските имоти са останали в наследство от общия наследодател на страните Арсо П. Стойков, че с три договора за доброволна делба № 396/13.7.1995г., № 638/20.07.1995г. и № 639/20.07.1995г. тези наследствени земеделски имоти доброволно са поделени между наследниците, но и трите договора не са подписани от ищеца Г.А.П., поради което са нищожни поради липсата на съгласието му за делбата. Ищецът предявява искове за прогласяване нищожността на договорите за доброволна делба и за допускане съдебна делба на наследствените имоти.  

Като доказателства към исковата молба са приложени заверени копия от подадените до Поземлена комисия заявления от наследниците на А. П. С., Й. А. П. и Й. А.П. за възстановяване на собствеността върху земеделски имоти, извлечения от емлячни регистри, протокол от 19.10.1992 год., с който ПК признава правото да бъде възстановена собствеността върху земеделски земи с план за земеразделяне, както и трите договора за доброволна делба на наследствени земеделски имоти от 1995 год.

Районният съд е извършил проверка на редовността на исковата молба, при която е констатирал, че същата е нередовна, тъй като не е вписана и не е приложено пълномощното на адв.М.К., която е подала исковата молба от името на Г.А.П.. С Определение № 814/02.08.2016 год. съдът е оставил без движение производството по делото и е дал указания на ищеца да отстрани констатираните нередовности.

На 03.08.2016 год. е постъпила молба от Г.А., с която заявява, че поддържа исковата молба, подписана от упълномощения адв.М.К., както и че представя пълномощно, с което упълномощава и дъщеря си Т. А.да го представлява по делото.

На 08.08.2016 год. е подадена молба от пълномощника Теменужка Арсова, с която иска да й бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с удостоверение за данъчна оценка на 9 броя земеделски имоти, индивидуализирани по площ, местонахождение, граници и съседи па плана за земеразделяне на землището на гр.Козлодуй. Към молбата са приложени решения на ПК-Козлодуй от 19.10.1992 год., с които на наследниците на А. П. С., Й. А. П. и Й. А.П. се признава и определя за възстановяване право на собственост върху земеделски имоти с план за земеразделяне, както и решения на ОСЗГ-Козлодуй, с които се възстановява правото на собственост  в реални граници съгласно плана за земеразделяне на землището на гр.Козлодуй.

На 08.08.2016г. е подадена молба от пълномощника адв.М.К., към която е приложено пълномощното й, а на 19.08.2016 год. е подадена и втора молба, към която е приложена вписана искова молба. С втората молба отново са представени решенията на ПК-Козлодуй и ОСЗГ-Козлодуй, както и данъчни оценки и скици на имотите, върху които е възстановена собствеността в реални граници.

Районният съд е приел, че нередовностите в исковата молба са отстранени и с разпореждане от 23.08.2016 год. е постановил да бъде извършена размяна по реда на чл.131 ГПК.

Впоследствие с обжалваното Определение № 1082/25.10.2016 год. първоинстанционнният съд е констатирал, че исковата молба е вписана по партидата на осем имота, които са различни от първоначално посочените в исковата молба делбени имот и които имат собственици, различни от страните по делото, видно от приложените скици. При тези констатации районният съд е приел, че нередовностите в исковата молба не са отстранени и същата следва да бъде оставена без рацглеждане, тъй като ищецът не е посочил ясно за кои имоти иска съдебна делба и от какви факти черпи права, както и че е вписал исковата молба за имоти, различни от посочените в нея.

Въззивният съд намира така постановения първоинстанционен съдебен акт за незаконосъобразен при следните съображения:

Основен принцип при предявяване на иск за съдебна делба или на вещен иск е, че имотът, предмет на иска, следва да се индивидуализира от ищеца в обстоятелствената част и петитума на исковата молба по действащия, а не по отменен план на населеното място. Индивидуализацията на недвижимия имот следва да се извърши според  актуалния му статут – одобрена кадастрална карта, действащ регулационен план, одобрен план по ЗСПЗЗ и пр. Ненадлежната индивидуализация представлява недостатък на исковата молба, за който съдът следи служебно.

В конкретния случай, въведените с исковата молба като предмет на съдебна делба земеделски имоти не са индивидуализирани съгласно действащ към момента на предявяването на иска кадастрален план или план за земеразделяне, а са описани във вида, в който са отразени в емлячните регистри, т.е. преди одържавяването им, и в който през 1992 год. първоначално е признато правото да бъде възстановена собствеността с план за земеразделяне, но преди влизането в сила на същия и определяне на реални граници на имотите. Районният съд обаче не е оставил исковата молба без движение за индивидуализация на имотите съгласно сегашния им териториален статут. Този порок не е отстранен и по почин на ищеца, чиито пълномощници единствено са представили решения на ПК-Козлодуй за възстановяване на собственост в реални граници и са поискали издаване на съдебно удостоверение, но не са конкретизирали дали отразените в тези решения и в приложените скици имоти следва да бъдат приети от съда като предмет на предявения иск за съдебна делба. Районният съд е следвало да изиска от ищеца и уточнение относно обстоятелствата, касаещи наследственото правоприемство, съответно и удостоверение/удостоверения за смъртта на наследодателя /наследодателите и кръга на наследниците - чл.341, ал.1, т.1 ГПК.

При тези съображения, настоящият съдебен състав приема, че районният съд е допуснал процесуално нарушение, тъй като не е констатирал нередовностите на исковата молба и не е изпълнил задължението си да остави без движение производството по делото и да даде на ищеца указания за индивидуализиране на недвижимите имоти, предмет на спора, с посочване на вид, местоположение, площ и граници съобразно актуалния им териториален статут, както и указания за конкретизиране на обстоятелствата относно наследственото правоприемство. След като такива указания не са давани, то незаконосъобразно районният съд е приел, че исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено, тъй като не е ясно за кои земеделски имоти са иска съдебна делба, от какви факти се черпят правата и поради разлика в делбените имоти и имотите и лицата, по чиято партида е извършено вписването на исковата молба.  Съобразно разпоредбата на чл.129, ал.3 ГПК, съдът може да постанови връщане на исковата молба едва когато ищецът не острани нередовностите на исковата молба, за които съдът му е съобщил по реда на ал.2 на същата разпоредба.  Ето защо определението следва да бъде отменено като постановено в нарушение на процесуалния закон, а делото - върнато на КРС за продължаване на съдопроизводствените действия при съобразяване на дадените в мотивите на настоящия съдебен акт указания.

Водим от горното, Врачанският окръжен съд

 

 

                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ Определение № 1082/25.10.2016 год. по гр.д.№ 981/2016 год. на Козлодуйския районен съд и ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........                2..........