О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд гражданско                   отделение

в   закрито    заседание на   12.12.2016 г.       в състав:

 

   Председател:Татяна Александрова

Членове:Мария Аджемова

        Светозар Георгиев мл. с-я

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията М. Аджемова

        в. ч. гр.   дело N` 642 по описа за  2016   г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е в хипотезатана чл. 274, ал. І т. 2 и във вр. с чл. 121 ГПК.

Образувано по частна жалба вх. № 15181/18.11.2016 г. на Т. Х. Б. *** с ЕГН ********** против определението на районен съд гр. Враца2207/09.11.2016 по гр.д.№ 4020/2016г, с което е прекратено производството пред районен съд гр. Враца и делото е изпратено на местно компетентния PC - София. Жалбоподателят моли за отмяна на атакувания акт  изпращане  делото на осн. чл. 114 от ГПК на районен съд гр. Козлодуй за продължаване съдопроизводствените действия по предявените искове по КТ.

Ответникът работодател АД "Енемона" гр. София, редовно уведомен, не представя отговор на частната жалба.

Частната жалба е постъпила в срок и е допустима.

Разгледана по същество се явява неоснователна.

Производството е образувано по искова молба жалбоподателя Т.Б. срещу работодателя му АД "Енемона" със седалище и адрес на управление в гр.София, с която са предявени обективно съединени осъдителни искове по възникнал между страните трудов спор. В исковата молба, като адрес за призоваване ищецът е посочил постоянния си адрес в гр.Враца.

С отговора на исковата молба, депозиран в срока по чл. 131 ГПК, ответникът е направил възражение за неподсъдност на делото, по съображения, че седалището на ответното дружество е в гр.София, а подсъдността, предвидена в чл. 114 ГПК не намира приложение в случая, тъй като според уговореното в трудовия договор, мястото на работа на служителя е в гр Козлодуй.

Изложеното в обстоятелствената част на исковата молба не сочи на извод, че местоработата на ищеца е била в гр.Враца. Към молбата са приложени доказателства – тр. договор № 70/15.08.14 г. и заповед № 11/20.01.16 г. за прекратяване на процесното трудово правоотношение между ищеца и ответника, в които изрично е посочено, че местоработата на ищеца е в гр. Козлодуй. Тоест нито заявените в исковата молба обстоятелства, нито приложените писмени доказателства могат да обосноват  компетентността на РС-Враца при предпоставките на чл. 114 от ГПК. При това положение следва да се приложат общите правила за определяне местна подсъдност.

Възражението за местна неподсъдност от ответното дружество е направено своевременно и затова местно компетентен да разгледа предявения иск съобразно общите правила на чл. 108, ал.1 изр.1 ГПК е Районен съд-София.

Поддържаното от жалбоподателя оплакване, че е следвало да му бъде изпратен от районен съд отговора на исковата молба, при което той щял за заяви и обоснове искане да се приложи изборната местна подсъдност по чл. 114 от ГПК, е несъстоятелно. Именно защото подсъдността по чл. 114 от ГПК е изборна, още в исковата молба следва да се заяви и обоснове искане за прилагането й от страна на ищеца, което в казуса не е сторено от него.

Предвид изложеното, направеното от ответника възражение за местна подсъдност е основателно и затова районен съд гр. Враца правилно е прекратил производство по делото и е изпратил същото на местно компетентния съд.

При това положение постановеното прекратително определение следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение на районен съд гр. Враца 2207/09.11.2016 по гр.д.№ 4020/2016г, с което е прекратено производството пред районен съд гр. Враца и делото е изпратено делото на местно компетентния PC - София.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........