О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

гр. Враца, 14.12.2016 г.

 

Врачански окръжен съд, Гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

                                                           ЧЛЕНОВЕ: МИРОСЛАВ ДОСОВ

                                                                                  ВЕСЕЛИНА ПАВЛОВА

 

като разгледа докладваното от мл. съдия Веселина Павлова В. ч. гр. дело № 644 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПК, вр. с чл. 121 ГПК.

Образувано е по частна жалба, депозирана от И.Л.Т. срещу Определение № 1044/27.10.2016 г. по Гр. д. № 992/2016 г. по описа на Районен съд гр. Мездра, с което производството по делото е прекратено и същото е изпратено по подсъдност на Софийския районен съд.

В частната жалба се навеждат доводи за неправилност на обжалваното определение, като постановено в противоречие с материалния закон, в нарушение на процесуалните правила и практиката на Върховния касационен съд. Посочва се, че въпреки своевременно релевираното възражение от ответника за местна неподсъдност на спора, същото е неоснователно и не е следвало да бъде приемано от районния съд, доколкото се касае до иск на потребител на електроенергия, като в същото време се излагат подробни аргументи, обуславящи качеството на потребител на жалбоподателя, респ. на доставчик на „ЧЕЗ Електро България” АД, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/. Жалбоподателят счита също, че в качеството му на потребител има право да се ползва от предоставената му изборна местна подсъдност по чл. 113 ГПК – по неговия настоящ или постоянен адрес ***, който се намира на територията на община Мездра. Към частната жалба е представено копие от личната карта на ищеца – жалбоподател в настоящото производство. Иска се отмяна на обжалваното определение и връщане на делото на Районен съд гр. Мездра за продължаване на съдопроизводствените действия.

В срока за отговор на частната жалба не е постъпил такъв от насрещната страна „ЧЕЗ Електро България” АД, ЕИК 175133827.

Врачанският окръжен съд, като обсъди изложените в частната жалба  доводи и прецени събраните по делото доказателства, намира, че същата е допустима, като подадена в срок, от активно легитимирано лице и срещу подлежащ на въззивна проверка съдебен акт. Разгледана по същество, частната жалба е основателна.

Пред Районен съд гр. Мездра е предявен частичен иск от И.Л.Т. против „ЧЕЗ Електро България” АД, с посочена от ищеца правна квалификация по чл. 79, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 30, ал. 1 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България” АД, за заплащане на обезщетение за неизпълнение на договорно задължение за осигуряване на електрическа енергия за периода от 1.08.2015 г. до 1.05.2016 г. в размер на 2220 лв. главница - част от общата дължима сума от 11 030 лв., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата.

В срока за отговор на исковата молба „ЧЕЗ Електро България” АД е направило възражение за местна неподсъдност на спора пред Районен съд Мездра с искане за прекратяване на производството и изпращането му за разглеждане на Софийски районен съд.

Районният съд е приел, че относно подсъдността следва да се приложи чл. 105 ГПК и компетентения съд е този по седалището на ответника, а именно Софийски районен съд, поради което с атакуваното определение е прекратил производството и е изпратил делото по подсъдност на Софийския районен съд.

Настоящата съдебна инстанция намира, че изводът на Районен съд гр. Мездра е неправилен.

Разпоредбата на чл. 113 ГПК предвижда различна местна подсъдност, предоставена на избора на ищеца, имащ качеството потребител по конкретния спор. При упражнено право на избор на местна подсъдност по чл. 113 ГПК, общата подсъдност по чл. 108, ал. 1 ГПК и чл. 105 ГПК се дерогира. От друга страна въпросът за съдържанието на понятието „иск на потребител” и предпоставките за избор на местната подсъдност по чл. 113 ГПК са разрешени с константна и единна задължителна съдебна практика на ВКС, според която изборната местна подсъдност по чл. 113 ГПК е приложима в случаите, когато ищецът има качеството на потребител по смисъла на §13, т. 1 от ДР на ЗЗП и търси защита на правата си в това качество въз основа на съответния специален закон – в случая Закона за енергетиката /ЗЕ/. Понятието потребител се възприема в широк смисъл и подсъдността по чл. 113 ГПК е приложима за искове на физически лица – потребители на електрическа енергия по смисъла на § 1, т. 41б от ДР на ЗЕ, предявени за разрешаване на спорове във връзка с договори за доставка на електроенергия, какъвто е и настоящият случай /в този смисъл са Определение № 95/05.02.2010 г. по ч. т. д. № 70/2010 г., ВКС, ІІ т. о., Определение № 214/15.03.2010 г. по ч. т. д. № 173/2010 г., ВКС, II т. о., Определение № 257/06.04.2010 г. по ч. т. д. № 194/2010 г., ВКС, II т. о., Определение № 268/09.04.2010 г. по ч. т. д. № 148/2010 г., ВКС, ІІ т. о., Определение № 175/07.02.2011 г. по т. д. № 918/2010 г., ВКС, ІІ т. о., Определение № 710/30.10.2012 г. по ч. гр. д. № 613/2012 г., ВКС, ІІІ г. о., Определение № 172/8.03.2013 г. по ч. т. д. № 1143/2013 г., ВКС,  ІІ т. о. и други/.

Приложимостта на чл. 113 ГПК при определяне на местната подсъдност произтича от §1, т. 41б и т. 27г от ДР на ЗЕ, съгласно които „Потребител на енергийни услуги” е краен клиент, който купува енергия или природен газ, и/или ползвател на преносна и/или разпределителна мрежа за снабдяването му с енергия или природен газ, а „Краен клиент” е клиент, който купува електрическа енергия или природен газ за собствено ползване.

Съгласно разпоредбите на Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България” АД – чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 купувачите на електроенергия са потребители, независимо дали купуват енергията за битови или за стопански нужди, като последните са разграничени единствено с оглед цената на електроенергията.

С оглед всичко гореизложено, частната жалба е основателна, поради което обжалваното определение като неправилно следва да бъде отменено, а делото върнато на Районен съд гр. Мездра, който съгласно разпоредбата на чл. 113 ГПК е  местно компетентен да разгледа правния спор.

 

Мотивиран от горното, Врачанският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ Определение № 1044/27.10.2016 г. по Гр. д. № 992/2016 г. по описа на Районен съд гр. Мездра, с което производството по делото е прекратено и същото е изпратено по подсъдност на Софийски районен съд.

 

ВРЪЩА делото на Районен съд гр. Мездра за продължаване на съдопроизводствените действия по предявения иск.

 

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              

 

      ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                                                                          

 

                   2.