О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 901

 

Врачанският окръжен съд  гражданско                    отделение

в   закрито    заседание на  23.12.16 г.        в състав:

 

   Председател:Татяна Александорва

Членове:Мария Аджемова

        Светозар Г. мл. с-я

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията М. Аджемова

         в.ч. гр.       дело N` 673     по описа за  2016 г., за да се произнесе окръжен съд взе предвид следното:

 

Производството се развива на осн. чл. 435 ал. 3 от ГПК.

Образувано е по жалба на Д.Г.Г. *** срещу действия на ЧСИ Иванка Цонкова, с рег. № 899 и район на действие окръжен съд гр. Враца, по нейно изп. дело 1038/16 г. по извършване на публична продан нарочена в периода 22.11.16 г. до 22.12.16 г. на недвижим имот представляващ УПИ ХVІ по плана на село Ракево, общ.гр. Криводол, обл. гр. Враца с площ от 2 231 кв. м. Жалбата съдържа твърдения за незаконосъобразност на проведените от ЧСИ изп. действия.

Същата е подадена пред окръжен съд гр. Враца с вх. № 10216/22.12.16 г. и не е администрирана.

Жалбата съдържа искане за СПИРАНЕ действията на ЧСИ Ц. по провеждане на процесната ПП по изп. дело № 1038/16 г. в хипотезата на 438 от ГПК, с оглед запазване интересите на жалбоподателя.

Окръжен съд намира искането за спиране за основателно по съображения подробно изложени от жалбоподателя Г..

Отделно от това, тъй като настоящата жалба не е администрирана, производството следва да се прекрати и жалбата следва да се върне на ЧСИ Цонкова за администриране.

Мотивиран от изложеното окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА на основание чл. 438 от ГПК действията на ЧСИ И. Ц., рег. № 899, район на действие окръжен съд гр. Враца по провеждане публична продан нарочена в периода от 22.11.16 г. до 22.12.16 г. на недвижим имот представляващ УПИ ХVІ по плана на село Ракево, общ.гр. Криводол, обл. гр. Враца, с площ от 2 231 кв. м., по нейно изп. дело № 1038/16 г.

Препис от определението за спиране да се изпрати НЕЗАБАВНО на ЧСИ Ив. Цонкова.

ВРЪЩА жалбата на Д.Г.Г. вх. № 10216/22.12.16 г. на ЧСИ И. Ц. за АДМИНИСТРИРАНЕ, след което същата да се изпрати на окръжен съд за произнасяне.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........