ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 905

гр. Враца, 28.12.2016 г.

 

            Врачанският окръжен съд, Гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

          ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ПЕТРОВА

                        ВЕСЕЛИНА ПАВЛОВА

 

            като разгледа докладваното от мл. съдия Веселина Павлова В. ч. гр. дело № 678 описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 122 ГПК.

            С Определение № 1238, постановено в закрито заседание на 21.12.2016 г. по ч. гр. д. № 1625/2016 г., Районен съд гр. Козлодуй е повдигнал спор за подсъдност със Софийски районен съд за разглеждане на молба по чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс /СК/, подадена от Д.Д.Д. - лично и със съгласието на неговата майка и законен представител В.К.М., и е изпратил делото на Врачанския окръжен съд за разрешаване на спора.

            След като прецени данните по делото и изложените от районните съдилища мотиви относно подсъдността, настоящият съдебен състав намира следното:

            Охранителното производство по чл. 130, ал. 3 СК е започнало пред Софийския районен съд, като е образувано гр. д. № 63874/2016 г. по заявление на Д.Д.Д., ЕГН ********** - подадено лично и със съгласието на неговата майка и законен представител В.К.М., ЕГН **********, с което се иска съдът да даде разрешение за теглене на средства от детски влог на дете над 14 годишна възраст, в размер на 370 лв. за дрехи и лични нужди на детето.

            Според изложените в заявлението данни, детето и неговата майка - законен представител са с настоящ адрес в гр. София, кв. "Красна поляна", ул. "345" и постоянни адреси в гр. Козлодуй. Към молбата са приложени удостоверение за раждане на детето Д.Д.Д., препис - извлечение от акт за смърт на бащата Даниел Д. Маринов, декларация за предназначението на исканата сума от 370 лв. и документ за притежавана от детето банкова сметка.

            ***, след направена справка за постоянен и настоящ адрес на детето Д.Д.Д., е установил, че регистрираните постоянен и настоящ адрес *** и с Определение № 18835, постановено в закрито заседание на 18.11.2016 г. по гр. д. № 63874/2016 г., е прекратил производството и е изпратил делото по подсъдност на Районен съд гр. Козлодуй. Изложени са мотиви, че съобразно разпоредбите на чл. 130, ал. 3 СК и чл. 531 ГПК подсъдността се определя от адресите на непълнолетния молител, поради което делото следва да бъде изпратено по подсъдност на Районен съд гр. Козлодуй.

            Пред Козлодуйския районен съд е образувано ч. гр. д. № 1625/2016 г. и с Определение № 1238/21.12.2016 г. е повдигната препирня за подсъдност със Софийски районен съд. Изложени са мотиви, че настоящият адрес на детето по подадената молба по чл. 130, ал. 3 СК следва да бъде свързан с фактическото му пребиваване, а не с неговата адресна регистрация. Аргументи в подкрепа на това становище са изложени с изясняване на понятието "настоящ адрес на дете" съобразно  § 1, т. 15 от ДР на Закона за закрила на детето /ЗЗакрД/. Поради това и доколкото в молбата по чл. 130, ал. 3 СК е посочено, че настоящият адрес, респ. адресът на който детето пребивава, е именно в гр. София, а не в гр. Козлодуй съобразно адресната му регистрация, то Районен съд гр. Козлодуй не е местно компетентен да разгледа молбата и е обосновал необходимост от повдигнане на спор за подсъдност на основание чл. 122 ГПК.

            При така установената фактическа обстановка, настоящият съдебен състав прави следните изводи:

            Софийският районен съд е бил сезиран с молба с правно основание чл. 130, ал. 3 СК, според която разпоредба "извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето".иазпоредбата местно компетентен да разгледа молбата и е повдигнал спор за подсъдност на основание чл. ата, декларация за предна Според настоящия съдебен състав тълкуването на посочената нормативна уредба обосновава извод, че понятието за "настоящ адрес на детето" по смисъла на чл. 130, ал. 3 СК е свързано именно с елемента на фактическото пребивававане на детето на определен адрес. В конкретния случай следва да се има предвид и характерът на производството по даване на разрешение за разпореждане с парични средства на дете, чиято основна цел е задоволяване на житейските нужди по отглеждане на детето, респ. съблюдаване на неговите интереси във връзка с това. Това е основната причина за наличието на специална подсъдност по чл. 130, ал. 3 СК, различна от уредената с общата разпоредба на чл. 531, ал. 2 ГПК за охранителните производства, според която молбата за съдействие се подава до районния съд, в чийто район е постоянният адрес на молителя. Определянето на специална местна подсъдност по тези производства, изключва общата такава по чл. 531, ал. 2 ГПК, поради което и при изясняване на понятието "настоящ адрес на детето" следва да се държи сметка именно за неговото пребиваване. Принципно правилно РС Козлодуй е разсъждавал, че понятието за настоящ адрес се свърза с мястото на пребиваване като фактическо състояние в разпоредбата на  § 1, т.15 от ДР на ЗЗакрД, която в конкретния случай също следва да намери своето приложение, имайки предвид, че действително се касае до охранително производство, в рамките на което се засягат права на дете по смисъла на чл. 15 ЗЗакрД. Доколкото обаче по делото не са налице никакви данни за фактическото пребиваване на детето Д.Д.Д. в гр. София, освен посочения в депозираната молба настоящ адрес в гр. София, кв. "Красна поляна", ул. "345" и фактът, че именно там е подадена молбата по чл. 130, ал. 3 СК, настоящият съдебен състав в конкретния случай не може да направи категоричен извод, че именно в гр. София е настоящият адрес на детето, респ. адресът, на който детето действително пребивава. Това е така и съобразявайки факта, че майката и законен представител на детето - В.К.М., е уведомена за определението на Софийския районен съд лично на установените по делото постоянен и настоящ адрес *** не на посочения адрес в гр. София.

            По горните съображения настоящият съдебен състав намира, че компетентен да се произнесе по депозираната молба с правно основание чл. 130, ал. 3 СК е именно Районен съд гр. Козлодуй, а не Софийски районен съд.

           

            Мотивиран от горното, Врачанският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            КОМПЕТЕНТЕН ДА РАЗГЛЕДА МОЛБАТА по чл. 130, ал. 3 СК, депозирана от Д.Д.Д. - лично и със съгласието на неговата майка и законен представител В.К.М.,***.

            ДЕЛОТО ДА СЕ ИЗПРАТИ на Районен съд гр. Козлодуй за разглеждане и произнасяне по молбата с правно основание чл. 130, ал. 3 СК.

            Препис от определението да се изпрати на Софийския районен съд по гр. д. № 63874/2016 г.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                                                                                                           2.