Р Е Ш Е Н И Е № 126

 

 гр.Враца, 20.12.2016 год.

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд търговско отделение в закрито заседание на 20.12.2016 год. в състав:

 

   Председател: НИКОЛАЙ ХРИСТОВ

                       

Като разгледа докладваното от съдията Христов  т.д.№ 49 по описа за 2011 год. и за да се поизнесе взе предвид следното:

 

Производство по чл.632 ал.4 от ТЗ. 

С решение № 55 от 30.09.2011 год. постановено по т.д.№ 49/2011 год. на Врачански окръжен съд е обявена неплатежоспособността и свръхзадължеността на “АИК” ЕООД, ЕИК 106033809 със седалище и адрес на управление грраца, открито е производство по несъстоятелност за дружеството и същото е обявено в несъстоятелност, наложен е общ запор и възбрана върху имуществото на дружеството като е постановено и прекратяване дейността на дружеството. Със същото решение е спряно производството по несъстоятелност на “АИК” ЕООД.

С решение № 80 от 19.12.2011 год. ВрОС е допълнил постановеното решение на 30.09.2011 год. като е определил за начална дата на неплатежоспособността и свръхзадлъжнелостта датата 31.05.2011 год. Против така постановеното решение е постъпила въззивна жалба от НАП, като се е искало от въззивния съд да отмени решението и вместо него да постанови ново решение, с което за начална дата на неплатежоспособността да бъде определена датата 31..12.2006 год.

С решение от 27.12.2012 год. постановено по т.д.№ 646/2012 год. САС е отменил решение № 80 от 19.12.2011 год. на ВрОС по т.д.№ 49/2011 год.    

С решение № 2 от 11.01.2013 год. производството по дселото е възобновено. Решението е вписано в Търговския регистър на 11.01.2013 год. и е влязло в законна сила на 21.01.2013 год.

 С Определение № 362 от 02.11.2015 год. съдът е задължил кредиторите на „АИК” ЕООД /н/, ЕИК 106033809 да предплатят в двуседмичен срок от обявяване на определението в ТР при АВ сумата от 3 000 /три хиляди/ лв. за осигуряване на нормален ход на производството по несъстоятелност. Определението е вписано в ТР на 03.11.2015 год. и евлязло в законна сила на 18.11.2015 год.

С Решение № 116 от 03.12.2015 год. производствмото по делото е спряно като на длъжника и неговите кредитори е указано, че спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок от една година от вписването на решението, ако удостоверят че е налице достатъчно имущество или ако депозират необходимата сума за покриване на разноските в производството в размер на 3 000 /три хиляди/ лева. Изрично е указано на длъжника и неговите кредитори, че ако в срока по чл.632 ал.2 от ТЗ не бъде поискано възобновяване на спряното производство по несъстоятелност, същото ще бъде прекратено и длъжника “АИК” ЕООД ще заличен от Търговския регистър.

Решението е обявено в ТР на 03.12.2015 год. и е влязло в законна сила на 11.12.2015 год.

Съдът констатира, че в едногодишния срок предвиден в чл.632 от ТЗ не е постъпила молба за възобновяване на производството по несъстоятелност и не е внесена определената сума за разноски, следва да се постанови решение по чл.632, ал.4 от ТЗ. С оглед така изяснената фактическа обстановка ВрОС приема, че процедурата по чл.632, ал.1-4 от ТЗ е проведена при последователно проявление на всички предвидени от закона предпоставки. 

Ето защо и с оглед гореизложеното  Врачанският окръжен съд

 

  Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност на “АИК” ЕООД по т.д.№ 49 по описа на ВрОС за 2011 год. 

ЗАЛИЧАВА от Търговския регистър „АИК” ЕООД /н/, ЕИК 106033809 със седалище и адрес на управление гр.Враца ул.”Екзарх Йосиф” № 46, вх.Б, ап.3, Община Враца, Област Враца.

Решението да се изпрати съгласно чл.624 от ТЗ в деня на постановяването му или най-късно на следващия ден за вписване в търговския регистър съобразно нормата на чл.622 от ТЗ.

Решението подлежи на вписване в книгата по чл.634в от ТЗ.  

Решението може да се обжалва пред САС в седемдневен срок от вписването му в ТР.

     

                             Окръжен съдия: